face-205563__340

หลักสูตร: สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต ( Dialogue to Success )

หลักสูตร: สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต  ( Dialogue to Success )

 

           เป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานได้แก่ การจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมาย สูงสุดขององค์กร ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และภารกิจที่สำคัญ ที่สุดของผู้บริหารที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์ในการ บริหารบุคคล ที่เน้นเรื่องการศึกษาพฤติกรรมบุคคล กลุ่มและองค์การ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ ต่อพฤติกรรมในองค์การ เพื่ออธิบาย ทำนายและควบคุมปรากฏการณ์ของการบริหารที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพของบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว ทำงานอย่างที่เรียกว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการ บริหารงาน

             หลักสูตรนี้ ออกแบบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพด้วยสุนทรียะสนทนา (Dialogue)  ในการทำงานอย่างมีความสุขและเกิดความรักในองค์กร และพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาตนเองให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน

      การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพด้วยสุนทรียะสนทนา (Dialogue)  จะช่วยให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขและเกิดความรักในองค์กร โดยมีหลักแนวคิดของ 7Q มาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและลงตัว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอีกทั้งยังได้เกิดแรงจูงใจในการทำร่วมกัน อย่างมีความสุขและมีจิตสำนึกในการรักองค์กร

         การสนทนาแบบ Dialogue เป็นการรับฟังวิธีคิด วิธีการให้คุณค่า ความหมายของคนอื่นต่อสิ่งที่พูด เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ละทิ้งสิ่งที่แต่ละคนยึดถือ เพื่อผ่าข้ามพรมแดนแห่งตัวตนไปพร้อมๆกัน ด้วยเหตุที่มนุษย์มีความสามารถเฉพาะของอวัยวะรับสัมผัสที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ความสามารถของตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง ของมนุษย์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่การที่มนุษย์มี ” ใจ ” หรือ “ สัมผัสที่หก ” ทำให้มนุษย์สามารถสัมผัสสิ่งรอบตัวได้ละเอียดลึกซึ้งกว่าสิ่งมีชีวิตแบบอื่นๆ

 

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของ Dialogue

       หลักการของ Dialogue คือ การพูดคุยกันโดยไม่มีหัวข้อ หรือวาระที่ตายตัวล่วงหน้า ไม่มีประธาน ไม่เหมือนการประชุมอย่างมีเป้าหมายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน คนในวงสนทนาสามารถพูดอะไรก็ได้ ถามอะไรก็ได้ ส่วนคนอื่นๆ จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้

      การเข้าไปในวง Dialogue ทุกคนต้องให้ความเคารพต่อบรรยากาศของความสงบ ปล่อยอารมณ์ให้ผ่อนคลาย พูดเรื่องอะไรก็ได้ ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการแนะนำและการตอบคำถาม เพราะคำถามที่เกิดขึ้นเป็นคำตอบในตัวของมันเอง นอกจากนี้ Dialogue ไม่อนุญาตให้มีการโต้แย้ง หรือสนับสนุน จนเกิดการปะทะกันทางความคิด

      อีกประการหนึ่งคือ การฟังให้ได้ยิน โดยไม่พยายามใส่ใจว่า เสียงนั้นเป็นเสียงของใคร แค่กำหนดใจให้รู้ได้ว่าเสียงที่ได้ยินคือ เสียงของกัลยาณมิตรของเราคนหนึ่ง ที่ปรารถนาจะได้ยินได้ฟังแต่สิ่งดีๆ นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตนเองในขณะที่ได้ยินเสียงต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาอาจเป็นเสียงของตนเอง เสียงของคนในวงสนทนา หรือเสียงจากธรรมชาติ อาจมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้น วาบขึ้นมาในใจ และความคิดนั้นอาจถูกนำไปใช้ในการเริ่มต้นของการทำอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมในอนาคตก็ได้

 

7Q คืออะไร?

     การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้น จะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วย

     การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (7Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 7Q ที่สูงขึ้น โดยที่ 7Q นั้นประกอบไปด้วย

IQ (Intelligent Quotient) : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

EQ (Emotional Quotient) : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง

AQ (Adversity Quotient ) : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

OQ (Optimist Quotient) : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า

UQ (Unity Quotient) : การเป็นบุคคลที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

CQ (Creativity Quotient) : ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ

PQ (Play Quotient): ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น

 

      การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้บุคคลสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีขององค์กร จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

    การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง 7Q นั้น จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง นั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น  จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

   โดยที่ Q แต่ละตัวจะสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักของสมาธิเข้าไปเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็น 7Q แบบยั่งยืนแล้วเป็นต้นแบบเพื่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางของ สุนทรียะสนทนา (Dialogue) และ 7Q เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยสุนทรียะสนทนา (Dialogue)   และ 7Q

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการสื่อสารและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

 

 ลักษณะของการอบรม

         เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 7Q (IQ EQ OQ AQ UQ CQ PQ) และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ

 1. บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม ในอัตราส่วน เนื้อหาวิชาการ 30 : Work Shop กิจกรรม 70
 2. การใช้เครื่องมือทางด้าน 7Q และ OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น
 • Ai (Appreciative Inquiry)
 • Dialogue สุนทรียะสนทนา
 • เกมพฤติกรรม
 • Work Shop
 • การระดมความคิดด้วย 7Q
 • Clip VDO และอื่นๆ

 

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

 • หลักปฏิบัติ Dialogue
  • ฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังให้ได้ยิน
  • มีความเป็นอิสระ และผ่อนคลาย
  • ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีผู้นำ และไม่มีผู้ตาม

 

 • การจัดการวงสนทนาที่ดี แบบ Dialogue
 • ใช้หลักของ SPEAKING
 • S Setting หมายถึง ฉาก สถานที่ และเวลาของการทำ Dialogue
 • P Process หมายถึง กระบวนการ Dialogue เป็นเรื่องของกระบวนการ (Process Determinism)
 • E Ends หมายถึง เป้าหมาย Dialogue ไม่อนุญาตให้แต่ละคนนำเป้าหมายส่วนตัว หรือวาระส่วนตัวเข้าไปใช้ นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อการฟัง
 • A Attitude หมายถึง การมีเจตคติที่ดีต่อคนอื่น มีจิตใจที่เปิดกว้าง มีความสุขที่ได้ยินได้ฟังและได้เรียนรู้จากผู้อื่น
 • K Key Actor หมายถึง คณะทำงานที่อยู่เบื้องหลัง ผู้ทำหน้าที่ประสานงาน สร้างฉาก และค้นหาผู้ที่เหมาะสมจะมานั่งพูดคุยกัน เพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะรวมความถึง Facilitator
 • I Instrument หมายถึง เครื่องมือของ Dialogue คือ จะต้องช่วยลดทอนความเป็นทางการของการใช้ภาษาให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงถ้อยคำแบบพิธีการ
 • N Norms of Interaction หมายถึงบรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องมีความเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่ของคำพูดและการปฏิบัติ
 • G Genre หมายถึง ประเภทของการพูดคุย Dialogue ไม่ใช่การพูดคุยแบบพิจารณาถกเถียงหรือโต้แย้ง ไม่ใช้การบรรยายไม่ใช่การประชุมที่มีประธานทำหน้าที่วินิจฉัย สั่งการ

 

 • หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 7Q
  • ใครคือคนที่องค์กรต้องการ
  • บทบาทหน้าที่ของตัวเอง
  • ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ
  • เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ
 • การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน
 • การประยุกต์กับการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผลด้วย 7Q
 • ทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • Work Shop
  • ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 4-5 กิจกรรม In house
  • ระดมสมอง และแชร์ความคิด

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ
 2. ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางของ สุนทรียะสนทนา (Dialogue) และ 7Q เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยสุนทรียะสนทนา (Dialogue) และ 7Q
 4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการสื่อสารและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข
 5. ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่ เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

 

 

 

 

ใครควรเข้าร่วม?

 ผู้บริหาร หัวหน้างาน ระดับปฏิบัติงาน ที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยสุนทรียะสนทนา (Dialogue)

 

 รูปแบบหลักสูตร

 1. การบรรยาย                                 30 %
 2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop             70%

 

phone1

การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ

หลักสูตรการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ

        การสื่อสารภายในองค์กร – Internal Communication  ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะมีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่หลากหลายหลายช่องทาง ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง  

 

talk

        โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น จะก่อให้เกิดการประสานงานภายในองค์กรที่ดีมีประสิทธิผลอย่างยอดเยี่ยม และราบรื่น และปัจจุบันนี้องค์กรแทบทุกองค์กรในประเทศไทยพยามยามที่จะนำเอาเทคโนโลยี กิจกรรม กฎระเบียบ เทคนิคการบริหารใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร เพียงเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แต่มักไม่ได้ปรับใช้กับองค์กรของตัวเองอย่างเหมาะสม

 

phone1

 

    ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการจัดระเบียบ การสร้างประสิทธิภาพการทำงาน การเปลี่ยนรูปแบบการบริหารในองค์กร แต่สิ่งหนึ่งที่มักถูกละเลยและไม่ทุ่มเทกับสิ่งนั้นอย่างจริงจังนั่นก็คือ “เรื่องของการสื่อสาร” ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือ เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเดียวกัน ดังนั้นสิ่งต่างๆ  ที่จะนำมาขับเคลื่อนองค์กรก็ประสบกับความล้มเหลวขาดประสิทธิภาพ เพราะไม่ได้รับความร่วมมือ หรือถูกพนักงานต่อต้าน มีอคติ ด้วยเหตุผลก็คือ พนักงานไม่ได้รับการสื่อสารหรือข้อมูลที่ชัดเจนพอ

 

talk1

 

        ความไม่เข้าใจกันจึงอาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะระบบสื่อสารภายในองค์กรที่ไม่เหมาะสม และไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ทันต่อเวลา จึงอาจทำให้การทำงานไม่ได้รับความร่วมมือ หรือการสนับสนุนเท่าที่ควร เมื่อไม่ได้รับความร่วมมือ หรือการสนับสนุนจากบุคลากร ก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้

       talk2

 

     

        ดังนั้นการอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้จะมุ่งให้ผู้ที่จัดระบบการสื่อสารภายในองค์กร ได้เห็นภาพจุดอ่อนของการสื่อสารในองค์กรของตน เพื่อเพิ่มแนวทางในการจัดระบบสื่อสารภายในองค์กร ทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อผสมผสานให้เหมาะสมกันในแต่ละองค์กรทำให้สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดี พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านของการทำงานและด้านของความสัมพันธ์แบบเพื่อร่วมงาน

 

talk3

 

วัตถุประสงค์ 

1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติและพื้นฐานของตนเองและผู้อื่น
2.ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานที่มีบุคลิกภาพต่างกัน
3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางาน ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
4.ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีลดความตรึงเครียดในการทํางานร่วมกับคนที่มีความแตกต่าง
5.ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.เพื่อสร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก โดยรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดในการสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้7.เพื่อนําไปสู่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

communication-1015376__180

Module 1 : การสร้างสัมพันธภาพด้วยการสื่อสาร

หัวข้อการอบรม

 • THE JOHARI WINDOW
 • วิธีการขยาย OPEN AREA ให้กว้างขึ้น
 • ประโยชน์ของการเปิดหน้าต่าง OPEN AREA
 • องค์ประกอบของการสื่อสาร
 • กระบวนการสื่อสาร
 • หน้าที่ของการสื่อสาร
 • กฎเกณฑ์ในการสื่อสารที่ดี
 • วัฒนธรรมการสื่อสาร
 • เทคนิค A.E. I. O. U.
 • กรอบความคิดในการสื่อสาร
 • กฎแห่งการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
 • ชื่นชมอย่างเปิดเผย
 • องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล
 • อุปสรรคในการสื่อสารระหว่างบุคคล
 • ขั้นตอนการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล
 • เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ
 • อุปสรรคในการฟัง
 • ระดับของการฟังอย่างตั้งใจ
 • ระดับของการฟังอย่างตั้งใจ
 • การฟังแบบ REFLECTING
 • 5 องค์ประกอบในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

meeting-1015591__180

Module 2 : รู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจคนอื่น    (GET ME GIVE YOU)

หัวข้อการอบรม

– รู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจคนอื่น    (GET ME GIVE YOU)

– ความแตกต่างของ เจเนอเรชั่น  ต่างๆ

– เราเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คน ที่เราใกล้ชิดมากที่สุด

– Work Shop (เปลี่ยนเสียงนาฬิกาปลุก) เปลี่ยนวิธีใหม่ๆ กับเรื่องที่ทำซ้ำๆ กันอยู่ทุกวัน

– Work Shop WHO ARE YOU รู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น

– Work Shop ทายใจเพื่อน YES or NO

– Work Shop เล่านิทานกระต่ายกับเต่า เล่าต่อกันทีละคน

– การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Work Shop) บอกต่อตัวเลข

– Clip VDO ลูกสื่อสารด้วยใจกับพ่อ

– Clip VDO การทำงานร่วมกันของฝูงห่าน

– Dialogue (พูดคุยกันแบบสบายๆในกิจกรรมที่ผ่านมา)

 

team

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม และสามารถนำการเรียนรู้ที่ได้นั้นปรับใช้ในการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างเข้าใจและมีทิศทางการทำงานเดียวกัน เพื่อเพิ่มแนวทางในการจัดระบบสื่อสารภายในองค์กรให้มีความสอดคล้อง มีมุมองที่เหมือนกันของคนในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น
  
 

รูปแบบการฝึกอบรม

          ฝึกอบรมภายใต้บรรยากาศของความสนุกสนานด้วยแบบฝึกหัดและเกมส์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่า “สุนทรียะสนทนา” เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกันเองและผ่อนคลายพร้อมทั้งให้เห็นคุณค่าของความสุข แต่ได้มีประสบการณ์ตรง (Learning by game) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิผลตามที่องค์กรตาดหวังไว้ อีกทั้งผู้รับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสสำรวจพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อผู้อื่น และความรู้สึกของตนเองที่มีต่อผู้อื่นภายใต้การเอื้ออำนวยจากทีมวิทยากร เพื่อจะได้นำการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน
work1