เรียนรู้เครื่องมือของ COP และกระบวนการ ในการจัดการความรู้