หลักสูตร การปกครองบังคับบัญชา การสั่งงาน การควบคุมงานและการมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน (Supervise,Control,Command and Assignment for Supervisor)

หลักสูตร การปกครองบังคับบัญชา การสั่งงาน การควบคุมงานและการมอบหมายงาน …