สถาบันการฝึกอบรม

HAPPY TRAINING

ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกแบบมีสาระ มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และสร้างความสามัคคี

HAPPY TRAINING คือทีมรับจัดอบรมหลากหลายหลักสูตรให้แก่องค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ สโลแกนของเรา สุนทรียะแห่งการฝึกอบรม ศูนย์รวมหลักสูตรการฝึกอบรม Soft Skill and Hard Skill ครบวงจร

HAPPY TRAINING เป็นผู้นำด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ
โดยมีจุดเด่นในการออกแบบและจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะด้านบุคคล (Soft Skills)
ที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมนำเสนอสุนทรียะแห่งการเรียนรู้และการฝึกอบรมแบบครบวงจร

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการ ฝึกอบรม

TRAINING & GROUP COACHING

การฝึกอบรมแบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่ผู้เรียนต้องเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ โดยสามารถนำความรู้และหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงบนสภาพแวดล้อม ของตนเอง

HARDSKILL STYLE บรรยาย,WORKSHOP

รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยเน้นการใช้เครื่องมือ เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

TRAINING AND WORKSHOP

อบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยใช้ เป็นรูปแบบการฝึกอบรม (training) และฝึกปฏิบัติ (workshop)

TRAINING AND ACTIVITY

เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับฟังทำกิจกรรม และ การฝึกปฏิบัติ

กลุ่มหลักสูตร ของสถาบัน Happy Training

การโค้ชงาน (Coaching)

พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)

งานขายและการตลาด
(Sales and Marketing)

ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ
(Thinking Skill)

การพัฒนาวิทยากร
(Train the Trainer)

การบริหารงาน
(Management)

งานบริการ (Service)

ความรู้และทักษะทั่วไป
(General Softskill)

หมวดดิจิทัลและเทคโนโลยี
(Digital Technology)

หลักสูตรสถาบัน
หมวดการบริหารจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management)

หมวดชุดเครื่องมือ
(Tooling)

หมวด Specialist

หมวด Online & Practice

หลักสูตรเฉพาะวิทยากร
(Other)

Premium Course

หลักสูตรการอบรม

สุนทรียะแห่งการฝึกอบรม ศูนย์รวมหลักสูตรการฝึกอบรม
Soft Skill and Hard Skill ครบวงจร

0184750
Visit Today : 10
Visit Yesterday : 25
This Month : 549
This Year : 52159
Total Visit : 184750
Hits Today : 15
Total Hits : 1280027
Who's Online : 1