Root Cause Analysis

การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)

หลักสูตร การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)

Root Cause Analysis

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

       เราจำเป็นต้องมีวิธีการในการสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง(สาเหตุรากเหง้า)ขุดค้นหาปัญหาซ่อนเร้น และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ หรือการควบคุมคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

puzzle-961800__340

 การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้นถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ 

science-1182713__340

การใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบจะทำให้เห็นผลได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการ รวมไปถึงฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ยังช่วยในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดี

problem-663332__340

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาในอนาคต
 2. สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 3. สามารถนำนโยบายหรือภาระที่ได้รับมอบหมายไปใช้ในการปรับปรุงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
 1. ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติการ

problem-2113701__340

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ RCA ( Root Cause Analysis )
  ไปประยุกต์ใช้กับงานของ ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

option-1010899__340

Did you enjoy this article?