ประวัติวิทยากร

123
ประวัติ อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ      

ประวัติส่วนตัว

 • ชื่อ นายอนุภาพ พันชำนาญ
 • ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ Anuphap Phanchamnan
 • สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ
 • ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่52 ซ.อ่อนนุช66 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

รหัสไปรษณีย์ 10250 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  081-6410018

 • E-mail : anuphap.phanchamnan@gmail.com
 • Line ID : Anuphapp

 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการตลาด (MBA Marketing) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  

การฝึกอบรม (คอร์สต่างๆ)

 • เรียนครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 6 เดือน
 • เรียนอาจาริยสา (อาจารย์สอนครูสมาธิ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ
 • Trainer & Coach skill for 21stCentury
 • Understand yourself and Others : Skill for Success
 • The MAGNETER PRESENTATION ACADEMY (The way of ZEN)
 • DTH Marketing workshop
 • SUM Presentation
 • Smart Look for Successful Career and Life (ภาษาท่าทางที่สง่างามเพื่อความสุขและความก้าวหน้า)
 • Train the Trainer
 • นพลักษณ์ (The Enneagram)
 • PUBLIC SPEAKING โดย ครูโอ๋ AF
 • อบรมสู่ฝันนักเขียนขั้นพื้นฐานรุ่น 14 โดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
 • Train the Trainer Advanceโดย ดร.บัญญัติ บุญญา
 • ระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001,IATF 16949 โดย ดร.ทอง พุทธลอด

 

การทำงานในอดีต-ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฮปปี้เทรนนิ่ง จำกัด
 • เป็นนักเขียน (เขียนบทความในวารสารรายเดือนให้กับ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด)
 • อาจารย์สอนสมาธิ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ
 • อดีตอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื่องไร้สาระ แต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง:  วิชาจีบ วิชาเคล็ดลับจับโกหก ร่วมกับ อ.ธนิช)
 • เป็นวิทยากรให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) [สสท.]
 • เป็นวิทยากรให้กับ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • เป็นวิทยากรให้กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชลบุรี
 • เป็นวิทยากรหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนอีกมากมาย
 • อดีตที่ปรึกษาการตลาดบริษัท KathyGold
 • อดีตวิศวกร (ผู้จัดการ) ที่บริษัทโทเทิ่ลแอคเซสคอมมูนิเคชั่น (DTAC)
 • ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท Stepteambuiding
 • อดีตที่ปรึกษาการตลาดบริษัท BLUE NAVI
 • อดีตที่ปรึกษาการตลาดบริษัท CAP VISION

 

ประสบการณ์การทำงาน – อดีต

 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง (BBC)
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นักศึกษา วิทยาลัยพานิชยการบางนา
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้พระวิทยากร วัดสระเกศวรวิหาร
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
 • วิทยากรรับเชิญ ให้หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ อีกมากมาย เช่น บริษัทเครือซีเมนต์ไทย

 

บทบาทนักเขียน

 • เขียนบทความ ธรรมะ ทำไม ในเฟสบุ๊ค :   https://www.facebook.com/dhammawhy?ref=hl
 • เขียนบทความลงในนิตยสาร Goodluck Goodlife
 • เขียนหนังสือร่วมกับ อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสงทอง และโค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

ชื่อหนังสือ “ใช้ชีวิตคิดแบบโค้ชเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ”

 • ปัจจุบันกำลังเขียนหนังสือของตัวเองกับสำนักพิมพ์คิดดี “สมาธิเปลี่ยนชีวิต”
 • เขียนบทความในวารสารรายเดือนและกำลังออกหนังสือให้กับ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

 

ผลงานทางวิชาการ

 • ร่วมกับ อาจารย์จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร (นักวิชาการอิสระ KM Activist  ,Coaching,Trainer,Facilitator) เขียนและถอดบทความ แนวทางการจัดทำ ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

 

หลักสูตรที่บรรยาย

1.หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ (Service Mind)

2.หลักสูตร การสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ (TEAM BUILDING)

3.หลักสูตร การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์  เพิ่มพลัง งานสำเร็จ (Communications Skills)

4.หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q(IQ EQ AQ OQ SQ) (Working Efficiency with 5 Q)

5.หลักสูตร รู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น  (Get me Give you)

6.หลักสูตร การทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ (Meditation for Work)

7.หลักสูตร การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพด้วย 5Q (Leadership with 5Q)

8.หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร (Cooperation Awareness)

9.หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communications)

10.หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรบูรณาการแบบองค์รวม ( Human Holistic Development )

11.หลักสูตร การรับมือกับวันแย่ๆอย่างมืออาชีพ (Handling a bad situation professionally)

12.หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (Time Management & Creativity for effective work techniques)

13.หลักสูตร คิดบวกอย่างสร้างสรรค์ (Positive Thinking)

14.หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

15.หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกน้อง เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (Personal Management)

16.หลักสูตรพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

17.หลักสูตร Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร)

18.หลักสูตร การคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ (Holistic & Systematic Thinking)

19.หลักสูตร เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

20.หลักสูตร การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Wastes )

21.หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

22.หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร (Kaizen)

23.หลักสูตรการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Small Group Activity)

24.หลักสูตร การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

25.หลักสูตร การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Management by Objective – MBO)

26.หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership)

27.หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร (Analysis for Management)

28.หลักสูตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving by Data Analysis)

29.หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม (Innovation Leadership)

30.หลักสูตร ยกระดับบริการด้วยงานคุณภาพ (Service mind with High Quality)

31.หลักสูตร การบริหารความเสียง (Risk Management)

32.หลักสูตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)

33.หลักสูตร เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

34.หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Leadership)

35.หลักสูตรการพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน (Leading successful team)

36.หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (Management Strategy 4.0 )

37.หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน ( Coaching for Leadership )

38.หลักสูตร DISC สำหรับหัวหน้างาน (DISC for Leadership)

39.หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation)

40.หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analysis Thinking)

41.หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Thinking)

42.หลักสูตร การตลาด 4.0 สำหรับศตวรรษที่ 21 (Marketing 4.0 for the 21st Century)

43.เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation)

44.7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)

45.หลักสูตร Poka Yoke

46.หลักสูตร ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผู้ร่วมงาน – แบบ Win Win (Good communication Skills)

47.หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน  (Coaching for Leadership)

48.หลักสูตร สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต  ( Dialogue to Success )

49.หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

50.หลักสูตร  จริยธรรมการทำงานเพื่อเพิ่มความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Ethic for Work)

51.หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Process Improvement)

52.หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ (Analysis & Systematic Thinking)

53.หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)

54.หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

55.หลักสูตร คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้นำ (Moral & Ethical for Leadership)

56.หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในตนเอง ด้วย 5Q (Personal Productivity with 5Q)

57.หลักสูตร 9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ (9 Soft Skills for Smart Work)

58.หลักสูตร การสร้างความสามัคคี คิดบวก และความรักต่อองค์กร

58.หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน

59.หลักสูตร เทคนิคการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  (High Performance Working by Mind Map Technique)

60.หลักสูตร EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Emotional Quotient for Success)

61.หลักสูตร เทคนิคการจูงใจ โน้มน้าวใจ สำหรับหัวหน้างาน  (Motivation Technique for Leadership)

62.หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Daily Management กับการทำงาน

63.หลักสูตร  การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success)

64.หลักสูตร นักบริหารระดับต้น/กลาง แบบมืออาชีพ ( Professional Middle Executive )

65.หลักสูตร ทักษะผู้นำยุคใหม่และการสร้างสุดยอดทีม (Leadership Skills & Team awareness)

66.หลักสูตร : การมุ่งเน้นที่ลูกค้า ( Customer Centric )

67.หลักสูตร ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)

68.หลักสูตร ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)

69.หลักสูตร การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)

70.หลักสูตร กิจกรรม 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยในการทำงาน

71.ออกแบบหลักสูตรต่างๆได้ตามที่หน่วยงานและองค์กรต้องการ(Organization Development )

 

บรรยาย In-house Training

 • กรมทางหลวง (ทั่วประเทศ)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทั่วประเทศ)
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT
 • สำนักบริหารระบบกายภาพจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2 รุ่น
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง (หน่วยงาน กกต.) 2 รุ่น
 • ศูนย์สร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.)
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริษัท IRPC
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.)
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชลบุรี
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 รุ่น
 • สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 • สำนักเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 • สำนักประธานศาลฎีกา
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
 • สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ สมุทรปราการ
 • เทศบาลตำบลท่าทราย นนทบุรี
 • องค์การสุรา กรรมสรรพสามิต
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สสท.
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • การประปานครหลวง 3 รุ่น
 • สมาคมมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก
 • สมาคมมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร
 • สมาคมมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว จังหวัดสุโขทัย
 • ตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย
 • บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท นำสินประกันภัย
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.)
 • บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • บริษัท เอสอีไอ อินเตอร์คอนเนคท์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ 1
 • บริษัท เอสอีไอ อินเตอร์คอนเนคท์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ 2
 • บริษัท DIC Graphic (Thailand) นิคมอมตะซิตี้
 • บริษัท นัมบุซิล ( ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ซีดีจี (CDG)
 • บริษัท ไทยลักษณ์
 • บริษัท ไทยแอร์โร่
 • บริษัท บางกอกแคน  3 รุ่น
 • บริษัท 1557
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 รุ่น
 • บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
 • บริษัทเคมีแมน จำกัด
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 • บริษัทซีคอน คอนสตรัคชั่น ซีสเต็ม จำกัด
 • บริษัท KSB Pums จำกัด
 • บริษัท QPR (Quality Poeple Recruiting )
 • บริษัทอรสิริน (อสังหาริมทรัพย์ เชียงใหม่)
 • บริษัทคอนไซส์ (Koncise)
 • บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท วินโดว์เอเชีย 2 รุ่น
 • บริษัท อินโนเวชั่น (Innovation)
 • บริษัท Amway
 • โรงเรียนในกลุ่มเทศบาลหนองแคอนุสรณ์ 5 โรงเรียน
 • สำนักบริหารระบบกายภาพจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM)
 • บริษัท KOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd.
 • เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
 • Knowledge Exchange Center (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)
 • บริษัทอรสิรินโฮลดิ้ง จำกัด
 • บริษัทอรสิรินพร๊อพเพอร์ตี้
 • บริษัท อรสิรินกรุ๊ปจำกัด
 • บริษัท นอร์ทโฮมพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท นอร์ทโฮมจำกัด
 • โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน
 • โรงแรมเอวัน พัทยา
 • บริษัทในกลุ่ม UMI Group (กระเบื้องดูราเกส)
 • บริษัท เซนไซน์ จำกัด (มหาชน) SENSE SIGN CO.,LTD.
 • เทศบาลนครนนทบุรี
 • บริษัท โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัทเขาเขียว คันทรี คลับ
 • โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา
 • บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM)
 • บริษัท KOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd.
 • โรงแรมแกรนด์เบลล่า พัทยา
 • โรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยา (โรงแรมในกลุ่มสุโกศลทั้งหมด)
 • สาธารณสุขจังหวัดสุราฎษร์ธานี
 • บริษัทบูรพาพรอสเปอร์ จำกัด (Burpa Prosperv Co.,Ltd.)
 • บริษัท เอส.เค. ออโต้เพ้นท์ จำกัด
 • บริษัท เอเชียคอมแพ็ค จำกัด
 • บริษัทจี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นเนลไทยแลนด์ จำกัด
 • บริษัทฮิตาชิออโต้โมทีฟซีสเต็ม (Hitachi Automotive Systems)
 • บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด
 • บริษัทโรแยล พลัส จำกัด
 • วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • ข้าราชการกรมสุขภาพจิต
 • บริษัท ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทย์แลนด์)
 • บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท Top Trend Manufacturing Co.,Ltd
 • บริษัทโปรเฟนเดอร์ จำกัด
 • โรงแรมเม้าเทนท์บีชพัทยา
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
 • บริษัทวีแคนบาย จำกัด (VCANBUY)
 • บริษัทไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด
 • NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.
 • บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
 • บริษัท ฟูจิสึ เจเนอรัล – (ประเทศไทย) จำกัด
 • ร้านอาหาร The manhattan fish market
 • บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
 •  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
 • บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ จำกัด
 • บริษัท โมอาว็าด มานูแฟคเจอเรอส์ จำกัด
 • บริษัท ฝาจีบ จำกัด
 • บริษัทไทยซัมมิทอีสเทิร์นซีบอร์ด โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด (ระยอง)
 • บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • M&T Face Care Center
 • บริษัท ลาล่ามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทเซอร์เทคและพลาเม็กซ์ จำกัด
 • บริษัทสามร้อยยอด จำกัด
 • บริษัท คานาเอคซ์ จำกัด
 • บริษัท ไทย รีเบิร์ท จำกัด
 • บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฟูจิซึ เจเนรัล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยเวททรอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
 • บริษัทในเครือ MS Group ทั้งหมด
 • บริษัทซูกิโนะ เพลส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทเครื่องสำอาง แบรนด์ อมาเบล
 • บริษัท เวล สเวด จำกัด
 • บริษัท วาตานาเบ้ อีต (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยมิฮาร่า จำกัด
 • บริษัท อีซูซุ ตั้งเซียฮวด จำกัด
 • ศูนย์ทันตกรรมเด็นทรัลแคร์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
 • บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด
 • บริษัท ASICS (Thailand)
 • บริษัท อาร์มสตองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด

บรรยาย Public Training

 • หลักสูตร รู้จักตัวองเพื่อเข้าใจผู้อื่น (Get me Give you)
 • ทอร์คธรรม
 • หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q(IQ EQ AQ OQ SQ) (Working Efficiency with 5 Q)”
 • หลักสูตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)
 • สมาธิเปลี่ยนชีวิต
 • หลักสูตร“เสริมสร้างความสุขในองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตร สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต (Dialogue)
 • 9 Soft Skills for Smart Work : 9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ

 

English Camp & Walk Rally

 • โรงเรียนสัตหีบ ชลบุรี

Team Building  & Walk Rally

 • บริษัท ไทยแอร์โร่ รุ่นที่1
 • บริษัท ไทยแอร์โร่ รุ่นที่2
 • บริษัทไทยมัตโต เอ็นเอส
 • วิทยาเทคโนโลยีชลบุรี 2 รุ่น
 • บริษัท ไดโด้แมนูแฟคเจอริ่ง
 • การประปานครหลวงฝ่ายช่าง
 • บริษัท 3BB 3 รุ่น
 • จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • บริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ
 • บริษัท โมเม้นทีฟ
 • บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT
 • บริษัท เจแอนด์พี ซิตี๊กรุ๊ป (JAP)
 • บริษัท Thappline (ท่อส่งน้ำมัน)
 • บริษัท วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ จำกัด
 • บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด
 • บริษัท STOP CH (Software)
 • บริษัท ตำแหลก
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
 • บริษัทอาบาเทก (เอเซีย) จำกัด
 • โรงเรียนสามพัน เพชรบูรณ์
 • บริษัท อินโนเวชั่น (Innovation)
 • บริษัท Amway
 • บริษัท PI Industry จำกัด
 • บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท วินโดว์เอเชีย 2 รุ่น
 • บริษัท QPR (Quality Poeple Recruiting )
 • โรงเรียนในกลุ่มเทศบาลหนองแคอนุสรณ์ 5 โรงเรียน 2 รุ่น
 • สำนักบริหารระบบกายภาพจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2 รุ่น
 • บริษัทคอนไซส์ (Koncise)
 • บริษัทโตโยต้าบัส (TOYOTA BUZZ) จำนวนพนักงาน 1,400 คน
 • บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)จำนวนพนักงาน 800 คน
 • การประปานครหลวงฝ่ายธุรการ
 • บริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท ริชชี่เนเชอรัลออยล์ จำกัด
 • บริษัท บิลเลี่ยนไทย ซับพลายส์จำกัด
 • บริษัท ทรี ฟอร์เวิร์ด ซับคอนแทรค(ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
 • บริษัทในกลุ่ม เคโวเคอร์ (KAVOKERR Group)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.)
 • บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM)
 • บริษัท KOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd.
 • เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
 • บริษัท อัลลายด์เทคประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ไทย ออล-เวลล์ เพ้นท์ จำกัด
 • บริษัทโคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทเอนไก( Enkei) (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทโรงไฟฟ้า BLCP
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)
 • บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
 • บริษัท เซนไซน์ จำกัด (มหาชน) SENSE SIGN CO.,LTD.
 • เทศบาลนครนนทบุรี
 • บริษัท โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัทบูรพาพรอสเปอร์ จำกัด (Burpa Prosperv Co.,Ltd.)
 • บริษัท เอส.เค. ออโต้เพ้นท์ จำกัด
 • บริษัทสหเซวา จำกัด (บริษัทในเครือสหพัฒน์)
 • บริษัท เวล ทรานส์ จำกัด
 • ข้าราชการกรมสุขภาพจิต
 • บริษัท ECOLAB
 • บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
 • บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 จุดเด่นของวิทยากรที่จะทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด

 • พูดเรื่องที่จะบรรยายให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายๆ
 • อ่านความรู้สึก แนวคิด ของผู้เข้าอบรมได้ออก ทำให้รู้ว่าจะบรรยายด้วยวิธีไหน
 • มีการปรับตัวเข้ากับผู้เรียนได้ดี สร้างความเป็นกันเองแบบสนิทสนม ทำให้ผู้เรียนรู้สึกถึงการไม่ได้เรียน แต่เป็นการแชร์เรื่องราวต่างๆ กัน
 • มีเรื่องราวสนุกๆ มากมายที่จะเล่าให้ผู้เรียนได้ร่วมสนุก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสนใจอยู่ในปัจจุบันและเรื่องที่สร้างความประทับใจต่างๆ
 • เชื่อมโยงเรื่องเล่าต่างๆ เข้ากับหัวข้อที่สอนได้เป็นอย่างดี
 • สรุปหัวข้อที่จะบรรยายให้ผู้เรียนได้มีคีย์เวิร์ด เพื่อนำหลักการไปใช้งานได้จริง
 • ทั้งหมดจะผ่านความสนุกสนานตั้งแต่เริ่มบรรยายจนจบการบรรยาย ที่เรียกว่าสนุกและสาระอย่างแท้จริง
 • เป็นคนที่เข้าใจชีวิต จึงมองเห็นว่าสิ่งที่คนต้องการที่แท้จริงคืออะไร