About us

ทั้งหมดจะผ่านความสนุกสนานตั้งแต่เริ่มบรรยาย
จนจบการบรรยาย ที่เรียกว่าสนุกและสาระอย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์ของ Happy Training

Happy Training มุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าแค่บริษัทฝึกอบรม
เราต้องการเป็น ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ที่สร้างแรงบันดาลใจและความเปลี่ยนแปลงให้กับบุคคล องค์กร และสังคม โดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสร้างองค์กรแห่งความสุขและประสิทธิภาพ ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและยั่งยืน

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต: เราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ควรหยุดนิ่ง เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์หลักสูตรและกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานใหม่ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ ตั้งแต่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึงภาครัฐ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ หรือหลักสูตรการเป็นผู้นำสำหรับผู้หญิง

สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้: เราไม่หยุดที่จะแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก น่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่าย เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนรู้ผ่านเกม (Gamification) และการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Reality) เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข: เราเชื่อว่าความสุขในการทำงานเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จ เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร สนับสนุนการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เราจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน เช่น กิจกรรม Team Building กิจกรรม CSR และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม: เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราต่อสังคม เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และความเชี่ยวชาญของเราไปช่วยเหลือสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การให้ความรู้ด้านการเงินแก่ผู้ด้อยโอกาส การจัดอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงาน การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่
ยั่งยืนขององค์กร

ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ที่ชัดเจน Happy Training มุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าบริษัทฝึกอบรม เราต้องการเป็น พันธมิตรที่เชื่อถือได้ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองค์กร เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และความสุขอย่างยั่งยืน

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการ ฝึกอบรม

TRAINING & GROUP COACHING

การฝึกอบรมแบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่ผู้เรียนต้องเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ โดยสามารถนำความรู้และหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงบนสภาพแวดล้อม ของตนเอง

HARDSKILL STYLE บรรยาย,WORKSHOP

รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยเน้นการใช้เครื่องมือ เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

TRAINING AND WORKSHOP

อบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยใช้ เป็นรูปแบบการฝึกอบรม (training) และฝึกปฏิบัติ (workshop)

TRAINING AND ACTIVITY

เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับฟังทำกิจกรรม และ การฝึกปฏิบัติ

วิทยากรของเรา

วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

ดร.ไมตรี บุญขันธ์

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

อ. ณรงค์พร รัตนตรัยรักษา

อ. รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

วิทยากรที่ดำเนินการสอน HARDSKILL STYLE บรรยาย,WORKSHOP

อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

ดร.ไมตรี บุญขันธ์

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

อ. ณรงค์พร รัตนตรัยรักษา

อ. รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

วิทยากรที่ดำเนินการสอน TRAINING AND WORKSHOP

อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

ดร.ไมตรี บุญขันธ์

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

อ. ณรงค์พร รัตนตรัยรักษา

อ. รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

วิทยากรที่ดำเนินการสอน TRAINING AND ACTIVITY

อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

ดร.ไมตรี บุญขันธ์

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

อ. ณรงค์พร รัตนตรัยรักษา

อ. รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย