การคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดเชิงสังเคราะห์ (Analysis & Synthesis Thinking)