กุญแจแห่งความสำเร็จของการใช้เครื่องมือ OKRs คือ CFR