พัฒนาทักษะต่างๆ ในการเป็นผู้สอนงานสู่ระดับมืออาชีพ