การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน ( Coaching for Leadership )

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน  ( Coaching for Leadership )

หลักการและเหตุผล :          

การโค้ช (Coaching) เป็นทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ ที่สามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะ การคิดด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ (Self-Solution Thinking Skill) และนำไปสู่การลงมือทำงานให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายของตนเองได้ (High Performance) ผู้นำที่ใช้ทักษะการโค้ชอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ทีมงานให้มีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำลังใจในการทำงาน (High Morale) และสร้างผลงานที่ดีขึ้น อย่างชัดเจน หลายองค์กรในประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการโค้ช ให้กับผู้นำในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพราะ องค์กรที่มีวัฒนธรรมการโค้ช จะนำไปสู่การสร้างผลกำไรขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

การโค้ช (Coaching) เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อการดึงศักยภาพของคน ออกมาใช้ในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะด้วยเครื่องมือนี้มีเทคนิคที่นำมาใช้ไม่เฉพาะเป็นแค่การสอนแบบเดิมๆ (Instruction Coaching) แต่เป็นการใช้เทคนิคการตั้งคำถาม ด้วยการใช้คำถามเชิงบวก (Inquiry Coaching) และการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire Coaching) ให้โค้ชชี่สามารถค้นพบจุดแข็ง ศักยภาพ ทั้งในการตั้งเป้าหมายของการทำงาน หรือการแก้ปัญหาซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในทักษะดังกล่าวเป็นอย่างดี ดังนั้นหัวหน้างาน ต้องเข้าใจศาสตร์การ Coach ที่ดี ตามแนวทางหรือหลักการโค้ชที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน โดยผสมผสานเครื่องมือการโค้ช เช่น TAPS Model/ Insight Loop/ GROW Model พร้อมทั้งการสะท้อนข้อมูล (Feedbacks) เพื่อการพัฒนา ให้กับทีมงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ถูกถ่ายทอดจากองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในลักษณะพฤติกรรมของโค้ชชี่ และสร้างมาตรฐานการโค้ชในองค์กรได้
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือ (Tools) การโค้ชที่เหมาะสมเพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างยั่งยืนได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติทักษะการโค้ช อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องาน และความคาดหวังต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ยอมแพ้กับปัญหาที่เผชิญอยู่
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ใต้บังคับบัญชา ให้พัฒนาความสามารถในการคิดของตนเอง พัฒนาตนเองในด้านอื่นๆเพื่อสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น
 6. เพื่อให้ผู้อบรมได้เสริมกลยุทธ์การนำไปใช้เพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของทีมอย่างชัดเจน และสำเร็จตามเป้าหมาย

 

หัวข้ออบรม

 1. TAPS Model เข้าใจความหมายของการโค้ช และประโยชน์ในเชิงของผู้นำ และต่อองค์กรด้วยกระบวนการ Tell-Ask-Problem-Solution
 2. บทบาทของโค้ชและเครื่องมือต่างๆ หัวใจแห่งการโค้ช และ วงจรความคิดของคน
 3. การโค้ชด้วย T-Grow Model พัฒนาทักษะการคิด เพื่อนำไปสู่การลงมือทำ ให้ประสบความสำเร็จ
 4. หลักการ และทักษะที่สำคัญของการโค้ช
 5. ความสำคัญและสิ่งที่จำเป็นของผู้นำองค์กรใน “บทบาทและหน้าที่” ที่ของโค้ช
 6. เรียนรู้การโค้ช วัตถุประสงค์ หัวใจของการโค้ช และเป้าหมายของการโค้ชที่ดี
 7. เทคนิคการโค้ชเชิงบวกเพื่อศักยภาพของบุคคลสู่องค์กร (Appreciative Inquiry Coaching)
 8. กระบวนการโค้ช เครื่องมือและแนวทางเพื่อการโค้ชที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
  • AI Coaching Technique
  • Insight Loop Cycle
 9. การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือขยายขีดความสามารถของบุคคลอื่น
 10. การแสวงหาวิธีการจัดการและสร้างสรรค์แผนงาน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในลักษณะพฤติกรรมของโค้ชชี่ และสร้างมาตรฐานการโค้ชในองค์กรได้
 2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือ (Tools) การโค้ชที่เหมาะสมเพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างยั่งยืนได้
 3. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติทักษะการโค้ช อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
 4. ผู้เข้าอบรมได้สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องาน และความคาดหวังต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ยอมแพ้กับปัญหาที่เผชิญอยู่
 5. ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ใต้บังคับบัญชา ให้พัฒนาความสามารถในการคิดของตนเอง พัฒนาตนเองในด้านอื่นๆเพื่อสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น
 6. ผู้อบรมได้เสริมกลยุทธ์การนำไปใช้เพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของทีมอย่างชัดเจน และสำเร็จตามเป้าหมาย

วิธีการฝึกอบรม

การโค้ชกลุ่ม การเขียน ระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม การสาธิต สถานการณ์จำลอง ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง ให้ Feedback

 

ผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน / ผู้จัดการทุกหน่วยงาน

 

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม