การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร

discuss-1702638__180

หลักการและเหตุผล

         การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมากพอๆกับการสร้างผลประกอบการและการเติบโต

team-720291__180

          การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกแห่งความเป็นเจ้าขององค์กร ถือเป็นอีกแนวทางปฎิบัติหนึ่งในการที่จะปรับปรุงและเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง

          ทั้งนี้เพราะความเข้าใจในเป้าหมายและความมีจิตสำนึก แห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ผนึกกำลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทายและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยุคใหม่

     clock-163200__180

      ผู้บริหารของสถานประกอบการทุกคน มีความประสงค์ที่จะเห็นลูกจ้างของตนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการรักองค์กร

team

          แต่การที่จะให้ลูกจ้างมีคุณลักษณะตามที่ผู้บริหารต้องการได้นั้น จิตสำนึกส่วนบุคคลของลูกจ้างเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะกำหนดคุณสมบัติของลูกจ้างเหล่านั้นได้ แต่ลูกจ้างบางรายไม่เคยเข้าใจหรือทราบความประสงค์ของผู้บริหารและบางรายก็ยังไม่สามารถสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้กับตนเองได้

          กระบวนการในการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการทำงาน และการรักองค์กรให้กับลูกจ้างจึงเป็นสิ่งที่นายจ้างพึงกระทำ เพื่อให้ได้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

work1

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักในองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิก
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจิตสำนึกในตนเองในการทำงานและการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า
 5. เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของคนกับองค์กร
 6. เพื่อให้พนักงานทราบหลักการในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 7. เพื่อให้พนักงานทราบวิธีการในการทำให้พนักงานรักในองค์กร
 8. เพื่อให้ทราบบทบาทของหัวหน้างานและองค์กรในการสร้างความผูกพันกับองค์กร

businessmen-1000934__180

เนื้อหา :

 1. การวิเคราะห์เพื่อการเข้าใจตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
 2. เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 3. ความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
 4. ความคาดหวังของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง
 5. จิตสำนึกของคนทำงานและจิตสำนึกรักองค์กร
 6. จิตสำนึกคุณภาพ
 7. จิตสำนึกบริการ
 8. กระบวนการเพิ่มผลิตภาพในตนเองเพื่อการเพิ่มผลผลิตขององค์กร
 9. วิวัฒนาการของคนสัมพันธ์ระหว่างคนกับองค์กร
 10. ความสัมพันธ์ของคนกับองค์กรในยุคปัจจุบัน
 11. คนกับงานในสายตาของนักจิตวิทยา
 12. ความหมายของความผูกพันกับองค์กร
 13. รูปแบบของความผูกพันกับองค์กร
 14. ปัจจัยบวกและลบ ที่ส่งผลต่อความผูกพัน
 15. ลักษณะของงานที่สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น
 16. ความหมายของ คำว่า “งาน”
 17. บทบาทของหัวหน้างานในการสร้างความรักในองค์กร
 18. บทบาทของผู้บริหารในการสร้างความรักในองค์กร
 19. ความสุขจากการทำงาน
 20. การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรักองค์กร

leadership-153250__180

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรักต่อองค์กร
 2. ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบุคลากรที่มีความรักองค์กร
 3. ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

hand-936698__180

วิธีการสัมมนา :

การบรรยาย เกม และการทำ Work Shop

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา :

พนักงาน ผู้จัดการ

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม