การรู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น GET ME GIVE YOU

หลักสูตร : การรู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น  GET ME GIVE YOU

get-me-give-you-1

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อสร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก โดยรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการ การรู้จักและเข้าใจกับตัวเองและผู้อื่นอย่างมีรูปแบบ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพเพื่อให้เข้ากับคนอื่น

4.เพื่อนำไปสู่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.เพื่อการแสวงหาจุดร่วม และ สงวนจุดต่าง ของการอยู่ร่วมกันในการทำงาน

6.เพื่อค้นพบ “ตัวตน”ที่แท้จริงของตัวเองแล้ว จะสามารถนำพาตนเองและคนองค์กรที่มีความหลากหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

get-me-give-you

หัวข้อการอบรม

– รู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจคนอื่น    (GET ME GIVE YOU)

– ความแตกต่างของ เจเนอเรชั่น  ต่างๆ

– เราเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คน ที่เราใกล้ชิดมากที่สุด

– Work Shop (เปลี่ยนเสียงนาฬิกาปลุก) เปลี่ยนวิธีใหม่ๆ กับเรื่องที่ทำซ้ำๆ กันอยู่ทุกวัน

– Work Shop ฝึกสมาธิ

– การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

– Work Shop รู้ใจเพื่อน YES or NO

– Clip VDO การเข้าใจตัวเอง

– Work Shop ฟ้าร้อง/ฟ้าแลบ

– Work Shop หาเนื้อคู่

– เรียนรู้การทำงานของสมอง

– คิดด้วยสมองแต่ทำมันด้วยใจ

– การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Work Shop) การใบ้คำ ใบ้ภาพ

– ความหมายที่แท้จริงของชีวิต

– คำพังเพยไทย (Work Shop สนุกคลายเครียด)

– WHO ARE YOU (Work Shop)

– แบบทดสอบสัตว์สี่ทิศ

– Dialogue (พูดคุยกันแบบสบายๆในกิจกรรมที่ผ่านมา)

– คนเราแตกต่างกันอย่างไร? และเราจะได้ประโยชน์ในการรู้ถึงความแตกต่างนั้นได้อย่างไร?

get-me-give-you4

COURSE DETAIL

KEY BENEFITS :

 • เจาะลึกความแตกต่างของคน จาก สัตว์สี่ทิศ Model
 • อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน
 • เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น
 • รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา
 • ปรับพฤติกรรมของตัวเองและทีมงานให้ออกมาในเชิงสร้างสรรค์

 

KEY CONTENTS :

 • ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)
 • วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self-Assessment)
 • อธิบายรูปแบบที่แตกต่างของบุคคลใน 4 มิติ (สัตว์สี่ทิศ Model)
 • Workshop: เพื่อเรียนรู้จุดแข็ง ข้อจำกัด ของแต่ละคุณลักษณะบุคคล
 • เทคนิคการอ่านคน
 • Workshop : เพื่อเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์คุณลักษณะบุคคล และ เรียนรู้ความแตกต่างของบุคคล
 • Workshop : เพื่อเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันในกลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะต่างกัน

 

METHODOLOGY :

 • Workshop
 • Case Study
 • Role Play
 • Participation

กิจกรรมกลุ่ม

1.ทำแบบทดสอบสัตว์สี่ทิศเพื่อทำความเข้าใจว่าตนเองมีบุคลิกเหมือนสัตว์ประเภทใด (แทรกด้วยเกมส์ ฉันนะสิ โดยให้แต่ละทีมคิดท่าสัตว์ประจำทีมไว้)

2. ให้กลุ่มคนที่มีบุคลิกเหมือนกันจับกลุ่มกัน ระดมความคิดและส่งตัวแทนออกมานำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสมดุลชีวิตในด้านการงาน ครอบครัวความรัก เพื่อน

3. ให้แต่ละกลุ่มเล่นเกมส์ Domino (เป้าหมาย Team work การร่วมมือ การทำงานเป็นทีม ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กติกา แบ่งสมาชิกทั้งหมดเป็น 4 ทีมตามประเภทสัตว์ แจก Domino  ให้แต่ละทีมทำให้สูง แข็งแรง และสวยงาม ในเวลาที่กำหนด)

4. เล่นเกมส์กาบหอย โดยให้แต่ละกลุ่มกระจายตัวออกจากกันเพื่อสร้างกลุ่มใหม่ที่มีบุคลิกภาพเหมือนสัตว์ทุกประเภทมาอยู่รวมกัน

5. ให้แต่ละกลุ่มเล่นเกมส์ Domino อีกครั้งเพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างการทำงานของคนที่มีบุคลิกภาพเหมือนกัน กับการทำงานร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพต่างกัน

6. วิทยากรสรุปผลและนำเสนอการบรรยายเรื่องการรู้จักตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น”

 

get-me-give-you2

กลุ่มเป้าหมาย1.บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตนเอง และผู้อื่น

2.บุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

3.ผู้บริหาร หัวหน้างาน ระดับปฏิบัติงาน ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

get-me-give-you3

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 30 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 70%

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติ และพื้นฐานของตนเองและผู้อื่น

2.เข้าใจตัวเองและผู้อื่นด้วย แบบทดสอบ สัตว์สี่ทิศ

3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

4.ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีลดความตรึงเครียดในการอยู่ร่วมกัน

5.ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม