หลักสูตรสมาธิกับการพัฒนาชีวิตจิตและการงาน

หลักสูตรสมาธิกับการพัฒนาชีวิตจิตและการงาน

meditation

หลักการและเหตุผล

     การที่จะให้องค์กรประสบความสำเร็จและขับเคลื่อนไปในทิศทาง ที่ผู้บริหารได้วางนโยบายไว้นั้น มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันได้นั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง    แต่การที่จะมีความสุขและสนุกในการทำงานนั้นต้องมีธรรมในการบริหารคน และบริหารจิตใจของตนเอง หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้และฝึกวิธีปฏิบัติร่วมทั้งการใช้ชีวิตในการงานให้มีความสุขและประสบความสำเร็จด้วยการผ่านการบรรยายและกิจกรรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งการบริหารงานและทางธรรมะ

        สมาธิกับการทำงาน

      สิ่งที่ยุ่งยากในตอนแรกของการทำงานก็ คือ ใจยังไม่เกิดสมาธิ จึงมีสภาพวอกแวก หันไปหาเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ที ผู้ที่ฝึกใจเป็นสมาธิดีแล้ว มักจะหยิบงานชิ้นใดมาทำ ก็ทำมุ่งมั่นต่อไปจนสำเร็จ จดจ่อกับงานนั้นได้ตลอดเวลา สมาธิจึงมีความสำคัญต่อการทำงานทุกอย่าง ถ้ามีสมาธิในการทำงาน จะทำงานได้มาก และไม่ค่อยเหนื่อย เพราะมีความสุขเพลิดเพลินในงาน 

      สมาธิ คือ ความตั้งมั่น ฉะนั้นถ้าใจตั้งมั่นหรือมีสมาธิอยู่กับสิ่งใด ย่อมไม่หวั่นไหววอกแวก แม้จะมีอะไรภายนอกมากระทบหรือแม้กระทั่งอารมณ์ภายในของตนก็ตาม คนเราจะเห็นความสามารถของตนได้ ต้องทำใจให้เป็นสมาธิก่อนจึงจะแสดงความสามารถออกมา 

      ปัจจุบันมีสิ่งดึงดูดเวลา ความสนใจ หรือสมาธิของผู้คนมากมาย ทั้งอินเตอร์เน็ต เอ็มเอสเอ็น เกมออนไลน์ การจะทำความหวัง ความฝันให้สำเร็จนั้น ต้องอาศัยบทเรียนจากการฝึกสมาธิฝึก สติมาประกอบ หากใจเรียนรู้ข้อผิดพลาดในอดีตเกี่ยวกับการใช้เวลาที่ฟุ่มเฟือย เรียกว่ามีสติ  ระลึกถึงบ่อยๆ เตือนตนเองบ่อยๆ เท่ากับกำลังสร้างสติที่เปี่ยมกำลัง ย่อมนำสมาธิมาใช้จดจ่ออยู่ กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้

       สติสมาธิ คล้ายกับเรากำลังมองหาสิ่งที่จะทำ ตอนที่ยังไม่ตัดสินใจลงมือทำอะไร จะมองเห็น  สิ่งนั้นสิ่งนี้น่าทำไปหมด ความสนใจหลากหลาย แต่ไม่บรรจุสำเร็จสักอย่าง เรียกว่ายังไม่รู้ตัวจะ  ทำอะไร ไม่มีสติที่เพียงพอ แต่พอมองเห็นชัดแล้วว่าจะทำอะไร เรียกว่ามีสติแล้ว ใจจึงเริ่มมีกำลัง   สามารถเพ่งความสนใจใช้เวลาจดจ่อกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่  

      การทำสิ่งนั้นย่อมประกอบด้วยสมาธิ คือ ความมุ่งมั่นจดจ่อ และสติคือความรู้ตัวกำลังทำ  อะไร เมื่อทั้งสองอย่างมีพลังและประสานกันดี สิ่งที่ทำก็คืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะอยู่ในวัย ใด หากสติกับสมาธิกอดคอไปด้วยกัน ย่อมไม่มีวันอับจนหนทางในชีวิตอย่างแน่นอน

meditation-1287207__180

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในการทำงาน

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ การภาวนาเพื่อความสงบสุขของชีวิต

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตัวเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  ” สุนทรียะสมาธิ “

children-480112__180

เนื้อหาการอบรม

บรรยายเรื่อง “สุขเป็น ก็ เป็นสุข

 • การใช้ชีวิตให้สนุกกับการทำงาน
 • ระดมสมองสิ่งที่ทำให้สุขและทุกข์
 • หยิบสุข-ติดทุกข์
 • กิจกรรม “คุณเป็นคนประเภทไหน
 • การทำแบบประเมินเพื่อวัดคุณเป็นคนประเภทไหน , บุคลิกของคนแต่ละประเภท
 • ประเมินตนเอง , ระดมสมองกันในกลุ่มว่าคุณเป็นคนเช่นนั้นหรือไม่ ?
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิสำหรับผู้เริ่มต้น
 • เริ่มฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ

บรรยายเรื่อง “การดูจิตของตนเองด้วยการทำสมาธิ

 • การทำงานใดก็ตาม ต้องเริ่มที่ใจ , ปฏิบัติสมาธิทั้งวันถ้าไม่สุขก็ไม่เกิดประโยชน์
 • ก่อนถึงวันนั้น…ใจอยู่แค่วันพรุ่งนี้พอ
 • ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ/ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะ

บรรยายเรื่อง “ศิลปะแห่งการใช้สติ

 • การมองมุมไหน ให้มองที่มีสติ ใช้สติในทางที่ควร
 • การมีสติกับการทำงาน
 • แยกกลุ่มปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
 • กิจกรรม “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้องค์กร”
 • ใครคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตคุณ ฉีกกระดาษ 8 ช่อง ให้เขียนชื่อคนทีเรารัก 7 คน ในช่องกระดาษแล้วฉีก
 • ข้อดี – ข้อเสีย ขององค์กร จับผิดมากกว่าจับถูก?
 • สร้างความเป็นเนื้อเดียวกันและหัวใจดวงเดียวกัน
 • ทุกข์………..สิ่งที่ควรปล่อยวาง / เหยียบโลกไว้ไม่ต้องเครียด
 • การทำงานอย่างมีความสุข / การสร้างกำลังใจให้ตนเองและผู้อื่น
man-888591__180

 “จิตอาสาร่วมพัฒนางานให้มีคุณภาพ

 • การสร้างความสุขในองค์กร วันนี้คุณมีจิตอาสาต่อองค์กรหรือยัง ?
  • จิตอาสาด้วยคำพูด
 • จิตอาสาด้วยกำลังใจ
 • กิจกรรม “ปุจฉา – วิสัชนา ตอบทุกคำถามคลายข้อสงสัย
 • เราทำวันนี้เพื่อคนที่เรารัก จงมองระหว่างทางมากกว่าปลายทาง

หากวันนั้นมาถึง…….คุณจะรู้สึกอย่างไร

 • วันนี้…..คุณทำ ในสิ่งที่เขาอยากเห็น ….คุณพูด ในคำที่เขาอยากได้ยิน แล้วหรือยัง ?
 • กิจกรรม “วิธีสร้างสุขให้ตนเองเพื่อคุณภาพการทำงานที่ดี”
 • อย่าขยายความทุกข์ต่อ
  • ความสุขสร้างได้ สร้างข้อคิดให้ตนเอง
  • สมาธิเพื่อพัฒนาคุณภาพในการทำงาน
  • จากใจ……..สู่ใจ เข้าใจเข้าถึง…สู่ที่พึ่งทางใจ
 • กิจกรรม “องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรแห่งความสุข”
  • องค์กรเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง
 • จุดเทียนอุดมการณ์ แห่งองค์กร
advent-568387__180

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในการทำงาน

2.ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ การภาวนาเพื่อความสงบสุขของชีวิต

4.ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตัวเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  ” สุนทรียะสมาธิ “ 

วิธีการนำเสนอ

 • ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้เกมละลายพฤติกรรม เกมเพื่อการเรียนรู้ การระดมสมอง การอภิปราย การบรรยายประกอบตัวอย่าง Workshop และตัวอย่าง Clip

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                                                     30 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop                 70%

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม