หลักสูตรอบรม การดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness Small Group Activity)

หลักสูตรอบรม การดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness Small Group Activity)

 

หลักการและเหตุผล

       การดำเนินกิจกรรม SGA เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเหมาะสมกับสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ให้สามารถนำเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรม SGA นี้ มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปแบบภายในหน่วยงานของตนเอง

       แต่การจะสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งคุณภาพและ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานของกิจกรรม SGA ได้นั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจต่อการใช้เครื่องมือและขั้นตอนต่างๆ เป็นอย่างดีก่อน รวมทั้งยังต้องสามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะ ให้กับพนักงานเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการทำกิจกรรม SGA ได้ด้วย รวมทั้งการดำเนินการตัดสิน ประกวด การให้รางวัลจูงใจ การประชาสัมพันธ์ ซึ่งหลักเกณฑ์และหลักการเหล่านี้ ได้รวบรวมนำมาไว้ในหลักสูตรนี้แล้ว

           การใช้กิจกรรม SGA ในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองได้แล้วนั้น จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้น ได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้างานและฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 2. 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบด้วย 8D
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

 

หัวข้อการอบรม

 • องค์ประกอบของดำเนินงาน ต้นทุน กำไร และรายได้
 • การเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร
 • แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 • ความเป็นมาและความหมายของ กิจกรรม SGA
 • ประเภทของการทำกิจกรรม SGA
 • ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือ 8D TOOLS ในการวิเคราะห์ปัญหา
 • การดำเนินการแก้ไขป้องกันตามหลักการของ PDCA
 • ขั้นตอนการจัดทำกลุ่ม SGA (SMALL GROUP ACTIVITY)
 • WORKSHOP1 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน
 • WORKSHOP2 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม SGA (ตั้งชื่อกลุ่ม / คัดเลือกหัวหน้า, เลขา แนะนำสมาชิก / คัดเลือกหัวข้อปัญหา / การวางแผน / การตั้งเป้าหมาย)
 • เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA: หลักการทำงานเป็นทีม
 • เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA: เทคนิคการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA: เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA: เทคนิคการเสนอผลงาน
 • WORKSHOP3 ระดมสมอง BRAINSTORMING (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)
 • PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA
 • ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
 • ตัวอย่างกิจกรรม SGA
 • WORKSHOP4 การนำเสนอผลงาน SGA ของผู้เข้าอบรม
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 2. 2. ผู้เข้าอบรมได้สร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างเป็นระบบ
 3. ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบด้วย 8D
 4. ผู้เข้าอบรมได้มีแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 5. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 6. ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

รูปแบบการอบรมสัมมนา

 1. การบรรยาย 30 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 70%
Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม