หลักสูตร การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Management by Objective – MBO)

หลักสูตร การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Management by Objective – MBO)

หลักการและเหตุผล :

Management by Objective หรือ  MBO เป็นการบริหารซึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ มาตรฐาน และเลือกปฏิบัติงาน โดยผู้ใต้บังคับบัญชามีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์ โดยมีผู้บังคับบัญชาสนับสนุน และกระตุ้นเพื่อให้เกิดการควบคุมตนเองฉะนั้น ความสำคัญของการวางแผน และการควบคุมจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารข้อมูลโดยการสร้างความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลกับการวางแผน และการควบคุมสนับสนุนการตัดสินใจร่วมกัน

เป็นการบริหารจัดการโดยที่ต้องมีการหันหน้าเข้าหากันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เพื่อพูดคุยกันในเรื่องวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานให้มีความเข้าใจตรงกันที่ชัดเจนเสียก่อน เรียกว่าให้มีการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในระดับต่างๆ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการของ MBO นำไปใช้เป็นแนวทางการกำหนดเป้าหมายขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก MBO ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดของ MBO ให้เหมาะสมกับองค์กร
 4. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือร่วมสมัยเพื่อช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 5. เพื่อปูพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริการอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการของ MBO
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่มองเห็นไม่ตรงกันในระดับต่างๆโดยไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการของ MBO

 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร

Module 1 :  ความหมายของหลักการบริหารแบบ MBO

– การบริหารแบบ MBO จะเกิดขึ้นเมื่อใด

– เพราะอะไรจึงต้องใช้หลักการบริหารแบบ MBO

– การคิดสังเคราะห์เชิงสร้างสรรค์

–  จุดมุ่งหมายของ MBO

 

Module 2  : หลักการบริหารแบบ MBO

กระบวนการของ MBO

 1. การกำหนดเป้าหมายขององค์กร
 2. แจ้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ
 3. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตกลงกันให้ชัดเจน
 4. ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานไปตามแผนที่ได้ตกลงกัน
 5. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน
 6. มีระบบรางวัลรองรับ

 

Module 3  : หลักการบริหารแบบ MBO กับบทบาทหน้าที่ของผู้นำ

– การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน

– ประเภทและคุณลักษณะของผู้นำแบบต่างๆ

– แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง

– เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำ

 • ผู้นำกับการสื่อสารในงาน

– กระบวนการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์

– เทคนิคการสื่อสารเพื่อมอบหมายงาน

– เทคนิคการสื่อสารเพื่อการสอนงาน

– เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ

– กรณีศึกษา การสื่อสารในงาน

 • ผู้นำกับการบริหารทีมงาน

– คุณลักษณะและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ

– บทบาทของผู้นำทีมงาน

– การประเมินศักยภาพของสมาชิกทีมงาน

– การสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมงาน

– ผู้นำกับการประสานงานทีมงาน

– กรณีศึกษา การบริหารทีมงาน

 

Module 4  : ลักษณะของเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันของการบริหารแบบ MBO

 • ทำอย่างไรเป้าหมายที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไป
 • วิธีการทำให้เป้าหมายมีความท้าทายและไม่ยากเสียจนทำให้ผู้ปฏิบัติท้อแท้ หรือไม่ง่ายจนไม่รู้จะกำหนดเป้าไว้ทำไม ซึ่งหัวหน้ากับลูกน้องจะต้องมาตกลงกันในเรื่องเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกันครับ
 • การวัดผลของเป้าหมายนั้นจะต้องวัดผลได้เป็นรูปธรรม ซึ่งควรจะต้องมีการวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกันครับ
 • มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน โดยทำให้ทั้งหัวหน้าและลูกน้องรับทราบถึงกำหนดระยะเวลาในการวัดผลการดำเนินงานเพื่อติดตามและประเมินผลได้อย่างชัดเจน และทำงานได้ทันตามเวลาครับ
 • ผู้นำกับการจูงใจ

– หลักสำคัญของการจูงใจ

– ปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิผลของการจูงใจ

– การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา

– การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา

– กรณีศึกษา การจูงใจ

 • ผู้นำกับการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

– บทบาทของผู้นำกับการตัดสินใจ

– กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ

– การสื่อสารผลการตัดสินใจ

– กรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ

 

 • สรุปและประเมินผลผู้เข้าร่วมสัมมนา
 • คำแนะจากวิทยากร

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการของ MBO นำไปใช้เป็นแนวทางการกำหนดเป้าหมายขององค์กร

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก MBO ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดของ MBO ให้เหมาะสมกับองค์กร

4.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือร่วมสมัยเพื่อช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.เพื่อปูพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริการอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการของ MBO

6.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่มองเห็นไม่ตรงกันในระดับต่างๆโดยไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการของ MBO

 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                                     30 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop                 70%

 

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม