หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดโดยมิได้ตั้งใจ (Poka Yoke)

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดโดยมิได้ตั้งใจ (Poka Yoke)

หลักการและเหตุผล:

          เมื่อเกิดความผิดพลาดโดยมิได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน ก็จะนำไปสู่ปัญหาต่างๆได้อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตามความผิดพลาดดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นหากต้องการแก้ปัญหาให้เหลือศูนย์ (Zero Defect) หนทางเดียวที่จะทำได้ก็คือจะต้องป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดแบบมิได้ตั้งใจมาสร้างปัญหาให้กับเรา เทคนิคนี้เรียกว่า Poka Yoke ถือเป็นระบบการป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอ หรือที่มักเคยได้ยินว่า Foolproof หรือ Mistake Proof ซึ่งระบบ Poka Yoke นี้ จะช่วยควบคุมให้เกิดผลงานในกระบวนการที่มีความถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าไปสู่กระบวนการถัดไปได้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจถึงการป้องกันความผิดพลาดโดยมิได้ตั้งใจ (Poka Yoke)

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการและเทคนิคการดำเนินการของ Poka Yoke

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่อง POKA YOKE มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

 

รายละเอียดหลักสูตร

1.ปัญหาด้านคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตคืออะไร?

 1. อะไรคือ ของเสีย (Defect) Vs. ความผิดพลาด (Mistake-Error) และมีปัจจัยเกิดขึ้นได้อย่างไร?
 2. แนวคิดการควบคุมคุณภาพแบบความผิดพลาดเป็นศูนย์ (ZQC) คืออะไร?
 3. แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน (Improvement) และการควบคุมสภาวะต่างๆ ในงานผลิต
 • การวางแผนปรับปรุงงานด้วย PDCA และหลักการปรับปรุงงานเบื้องต้นด้วย ECRS
 • ระบบการมองเห็น (Visual System)
 1. หลัก 8 ประการเบื้องต้น (8D) สู่การป้องกันความผิดพลาดเป็นศูนย์เพื่อให้ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)
 2. กระบวนการตรวจสอบและดักจับความผิดพลาดที่ต้นเหตุ (Source inspection) ก่อนเกิดของเสีย
 3. หลักการควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาดและป้องกันความผิดพลาดจากการทำงาน (Mistake-Proofing)
 4. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบการดักจับความผิดพลาด (Poka-Yoke)
 • ระบบ Poka-Yoke ช่วยควบคุมกระบวนการได้อย่างไร ?
 • หลักการและวิธีการออกแบบ Poka-Yoke
 • ชนิดและประเภทของ Poka-Yoke
 • เทคนิคการเลือกใช้งาน อุปกรณ์แบบต่างๆ ที่นำมาใช้ทำ Poka-Yoke
 1. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
 2. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจถึงการป้องกันความผิดพลาดโดยมิได้ตั้งใจ (Poka Yoke)

2.ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการและเทคนิคการดำเนินการของ Poka Yoke

3.ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่อง POKA YOKE มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง

5.ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธี และทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

 

รูปแบบหลักสูตร

 1. การบรรยาย                                   40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 60%

 

แนวทางการการอบรม

 1. การอบรมมีทั้งการบรรยาย และทดลองปฏิบัติกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน
 2. การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่(Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • หัวหน้างาน
 • พนักงานทุกระดับ
Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม