หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ (Analysis & Systematic Thinking)

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

(Analysis & Systematic Thinking)

 

หลักการและเหตุผล :

             การคิดเป็นความสามารถของมนุษย์ที่มีเหนือสัตว์ชนิดอื่น   สำหรับคนเก่งทั้งหลายหากเราไปศึกษาดูจะพบว่าเขาเหล่านั้น ล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดสูงมาก การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นลักษณะการคิดแบบหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิต  การเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และการทำงาน  รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานของการคิดแบบอื่นๆ เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ  การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น การคิดเชิงวิเคราะห์จะทำให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาของสิ่งต่างๆ  รู้ว่าเรื่องนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง รู้ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นฐานความรู้สำหรับการประเมินและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  การที่เราไม่สามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลให้กับเรื่องง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนับเป็นปัญหาที่ร้ายแรง เพราะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าคนในสังคมของกำลังดำเนินชีวิตไปตามอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าดำเนินอย่างมีเหตุผล
        การคิดเชิงวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่าความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์นั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราอย่างมาก     

     การคิดเชิงระบบ ( Systems Thinking ) หมายถึง การคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่มองภาพรวมอย่าง เป็นระบบ มีส่วนประกอบย่อยๆ โดยอาศัยการคิดในรูปแบบโดย ทางตรงและโดยทางอ้อม

ทฤษฎีระบบ ( Systems Theory ) ให้แนวคิดว่าแต่ละสิ่งย่อมอยู่ในเอกภพ (The Universe) สิ่งเล็กหรือใหญ่เพียงใดล้วนเป็นหนึ่งหน่วยระบบมีวงจรของการทำงาน มีปัจจัยนำเข้า ( ปัจจัยการผลิต ) กระบวนการ มี ผลผลิต นำไปสู่ผลลัพธ์อย่าง เป็นระบบ ผลผลิตรวมย่อมเกิดจากการประสานงานกันหลาย ๆ ระบบ แต่ละหน่วย มีระบบการทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ผลผลิตจะไหลจาก หน่วยการผลิต (กระบวนการ ) หนึ่งไปสู่อีกหน่วยการผลิต หรือกระบวนการ หนึ่งอย่างครบวงจร ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ละสิ่งในเอกภพมีความเป็นระบบตามมิติต่างๆ กัน ในเวลาเดียวกัน

     การคิดเชิงระบบจึงเป็นการคิดที่มีความเข้าใจเชื่อมโยง มีความเชื่อในทฤษฎีระบบเป็นพื้นฐาน คนปกติมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบในสรรพสิ่งที่อยู่ในในโลกที่สอดคล้องกับทฤษฎีระบบอยู่แล้ว เพียงแต่ความสามารถใน การทำได้ดีในระดับที่แตกต่างกัน

 

    โดยสรุปการคิดเชิงระบบ หมายถึง เป็นการคิดในภาพรวมที่เป็นระบบ และมีส่วนประกอบย่อย ๆ ที่เกิดจากความคิดเชิงวิเคราะห์ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ เป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผล เน้นการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

 

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ พัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมการได้ใช้เครื่องมืออันทันสมัยเพื่อช่วยให้การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริการอย่างยั่งยืน ด้วยหลักของการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ เพื่อไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหา

6.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของงานและนำหลักการการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

 

Module 1 :  ความหมายของการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

ความหมายที่แท้จริงการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ
– การคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ จะเกิดขึ้นเมื่อใด
– การคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ เชิงวิพากษ์
– การคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ เชิงสร้างสรรค์

 

Module 2  : แนวคิดการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ
– ความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ตลอดจนทัศนะคติในเรื่องที่จะวิเคราะห์นั้นๆ 40% รวมเรียกว่าศาสตร์
– ศิลปะการใช้ภาษา การสื่อสาร การถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจมุมมอง 40% รวมเรียกว่าศิลป์
– สัญชาติญาณและความกล้าหาญอีก 20% เรียกว่าพรสวรรค์

 

Module 3 : รูปแบบของการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

– จำแนกออกเป็น 3 แบบ

  1. การคิดเพื่อรู้เข้าใจหน่วยระบบ
  2. การคิดเพื่อวิเคราะห์และประเมินหน่วยของระบบ
  3. การคิดเพื่อออกแบบ และก่อตั้งหน่วยระบบ

 

Module 4 : หลักการคิดเพื่อสนับสนุนการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

– กระบวนการคิด  เพื่อได้มาซึ่งการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ
– ภาพรวมของการคิด
– กระบวนการคิด (Thinking Process)
– ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
– ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking)
– ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)
– ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

1.ผู้เข้าอบรมได้ พัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ

2.ผู้เข้าอบรมการได้ใช้เครื่องมืออันทันสมัยเพื่อช่วยให้การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริการอย่างยั่งยืน ด้วยหลักของการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

4.ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

5.ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ เพื่อไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหา

6.ผู้เข้าอบรมสามารถแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของงานและนำหลักการการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

 

– Q&A พร้อมแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์จริงจากวิทยากรสร้างคุณค่าการทำงานร่วมกัน

 

วิธีการนำเสนอ

  • ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้เกมละลายพฤติกรรม เกมเพื่อการเรียนรู้ การระดมสมอง การอภิปราย การบรรยายประกอบตัวอย่าง Workshop และตัวอย่าง Clip

 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                                   30 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop                 70%

 

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม