หลักสูตร การวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน (Planning & Priority Setting)

หลักสูตร การวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน (Planning & Priority Setting)

 

หลักการและเหตุผล

       การที่องค์กรต่างๆ ได้นำเอาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้งาน       โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System) นั้น ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายองค์กร การกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน และกากรเชื่อมโยงถึงระบบการประเมินผลงานประจำปีของพนักงาน ถือเป็นสิ่งที่ดีและมีความสำคัญต่อการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

      แต่ถ้าองค์กรต้องการจะให้ระบบการบริหารผลงาน ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่รอแต่เป้าหมายที่กระจายมาจากหัวหน้างานและองค์กรเพียงอย่างเดียว และที่สำคัญยิ่งไปกว่านี้ คือ บุคลากรในทุกๆ ระดับควรจะต้องสามารถทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับเป้าหมายในการทำงานได้ เพื่อการนำแผนปฏิบัติการนั้นไปปฏิบัติงานจริงต่อไป

       ดังนั้นองค์กรอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการดำเนินกิจการอยู่บ่อยครั้ง หากยังไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และถ้ามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานก็ต้องปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์นั้นๆด้วย เพราะต้องทำผลงานให้ได้ตัวเลขตามตัวชี้วัด(KPI) ที่ได้กำหนดไว้ และแผนปฏิบัติงานนั้นๆ ต้องทำให้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย คือ ต้องคำนึงถึงความสำเร็จตามเป้าหมาย การประหยัดทรัพยากร เงินทุน กำลังพล เวลา และอื่นๆในส่วนของปัจจัยการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายแบบยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในหลักการกำหนดเป้าหมายระดับองค์กรและหน่วยงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถกระจายเป้าหมายที่ได้รับจากผู้บริหาร ลงสู่หน่วยงาน หรือบุคลากรในองค์กรได้
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ปัจจัยใดบ้าง ที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถวางแผนปฏิบัติงาน ให้ตอบสนองต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย และประหยัดทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร เวลา ฯลฯ ในการดำเนินตามแผน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อลูกค้า องค์กร หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการ­ปฏิบัติการที่มีประสิทธิผล สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดเป้าหมายการทำงานได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม­สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่รองรับเป้าหมายขององค์กร

 

หัวข้อการอบรม

 • ทักษะ 3 ด้านของผู้ปฏิบัติงาน
 • ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill)
 • ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill)
 • ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill)

 

 

 • เทคนิคการวางแผนงาน (Planning Techniques)
  • ความหมายและความสำคัญของการวางแผน
  • วัตถุประสงค์ของการวางแผน
  • ประเภทของการแผนงาน
  • ประโยชน์ของการวางแผนงาน
  • กระบวนการวางแผน
  • แผนงานที่ดีต้อง SMART เป็นอย่างไร ?
  • สาเหตุที่คนไม่ชอบวางแผน ?
  • ปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนงาน

 

 • การบริหารงานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการทำงานยุคใหม่
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการตั้งเป้าหมาย
 • กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย
 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ดี
 • 7M 1E และ SIPOC สัมพันธ์กันอย่างไรกับการบรรลุเป้าหมาย
 • เป้าหมายในการทำงานได้มาจากไหน มีกี่รูปแบบอะไรบ้าง
 • การกำหนด KPI
 • KPI กับหลักการบริหารแบบ PDCA
 • รูปแบบในการวัดผลและการรายงานผล KPI

 

 • การวางแผนงานประจำวัน (Daily Management)
  • ประเภทความสำคัญของงาน (งาน A B C D)
  • การกำหนด “จุดสำคัญ (Key Points)” ของงาน
  • แผนปฏิบัติการคืออะไร
  • แผนปฏิบัติการ เหมือนหรือต่างจากแผนงานอื่นๆ หรือไม่ อย่างไร
  • ทำไมต้องมีแผนปฏิบัติการ
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการมีขั้นตอนอะไรบ้าง
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการแบบ 4W 1H
  • จะประเมินจากอะไรว่าแผนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพหรือไม่

 

 • การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของงาน (Priority Setting)
  • งานเร่งด่วนมาก สำคัญมาก
  • งานเร่งด่วนมาก สำคัญน้อย
  • งานเร่งด่วนน้อย สำคัญมาก
  • งานเร่งด่วนน้อย สำคัญน้อย

 

 • กระบวนการในการบริหารเวลา (Time Management Process)
  • ความสำคัญของการบริหารเวลา
  • ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการบริหารเวลา
  • สาเหตุของการบริหารเวลาที่ผิดพลาด (สาเหตุเกิดจากตัวเอง คนอื่น และ   สิ่งแวดล้อม)
  • เทคนิคการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานและการดำเนินชีวิต

 

 • ฝึกปฏิบัติ และ Workshop การวางแผนงาน
 • การจัดทำแผนงาน (Action Plan)
 • ทักษะในการปฏิบัติตามแผนงาน
 • การติดตามงานตามแผนงาน
 • Workshop และกิจกรรมการบริหารแผนงาน

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรม เข้าใจในหลักการกำหนดเป้าหมายระดับองค์กรและหน่วยงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถกระจายเป้าหมายที่ได้รับจากผู้บริหาร ลงสู่หน่วยงาน หรือบุคลากรในองค์กรได้
 2. ผู้เข้าอบรม สามารถมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ปัจจัยใดบ้าง ที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 3. ผู้เข้าอบรม สามารถวางแผนปฏิบัติงาน ให้ตอบสนองต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย และประหยัดทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร เวลา ฯลฯ ในการดำเนินตามแผน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อลูกค้า องค์กร หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการ­ปฏิบัติการที่มีประสิทธิผล สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 5. ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดเป้าหมายการทำงานได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
 6. ผู้เข้าอบรม­สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่รองรับเป้าหมายขององค์กร

 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                      40 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop    60%

 

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม