หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน (Inspiration for Success)

หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน (Inspiration for Success)

หลักการและเหตุผล
เป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานได้แก่ การจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมาย สูงสุดขององค์กร ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และภารกิจที่สำคัญ ที่สุดของผู้บริหารที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์ในการ บริหารบุคคล ที่เน้นเรื่องการศึกษาพฤติกรรมบุคคล กลุ่มและองค์การ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ ต่อพฤติกรรมในองค์การ เพื่ออธิบาย ทำนายและควบคุมปรากฏการณ์ของการบริหารที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจของบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการและ แรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว ทำงานอย่างที่เรียกว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการ บริหารงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมรวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

 

รายละเอียดหลักสูตร

 1. เพราะอะไรถึงต้องมีแรงบันดาลใจ
  • องค์ประกอบที่สำคัญของแรงบันดาลใจ ในการทำงานของพนักงาน
  • ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ
  • บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงาน
  • ทฤษฎีการจูงใจ Theories of Motivation

– ทฤษฎีการจูงใจ ของ Maslow

 1. การสร้างขวัญแรงจูงใจ และวินัย ในสถานประกอบการ
  • วินัย และคุณธรรมในการทำงาน
  • ทัศนคติสำหรับพนักงาน (Employee Attitude)
  • การสร้างทัศนคติที่ดี (Attitude) ในการทำงาน
 2. จิตสำนึกในการทำงาน (Work Awareness) และจงรักภักดีต่อองค์กร
 3. แรงบันดาลใจในการทำงานและดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข
  • ความสำเร็จในการงาน และชีวิต
  • องค์ประกอบของความสำเร็จในชีวิตการงาน
  • ความปรารถนาของนายจ้างจากลูกจ้าง
  • เคล็ดลับดีๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (รักษาโรคเบื่องาน)
  • วิธีทำงานอย่างมีความสุข
  • สร้างและมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
  • การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
   – เทคนิคการส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง
   – วิธีการสร้างแนวคิดใหม่จากแรงบันดาลใจ
   – เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ

 1. ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
 2. ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 4. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมรวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข
 5. ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

 

รูปแบบหลักสูตร (ปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้เข้าอบรม)

1.การบรรยาย                                                                              30 %

2.กิจกรรมกลุ่ม /เกมส์/ ฝึกปฏิบัติ Workshop                          70%

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน
 • พนักงานทุกระดับ
Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม