หลักสูตร การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Excellent Attitude for Work)

หลักสูตร การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Excellent Attitude for Work)

หลักการและเหตุผล :

การสริมสร้างทัศนคติที่ดีและทัศนคติเชิงบวกเป็นเรื่องยาก แต่การทำให้แนวคิดนั้นอยู่กับเราไปนาน ๆ เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า ไม่ใช่เพราะว่าการการเสริมสร้างทัศนคติและการคิดบวกเป็นสิ่งที่แกล้งทำขึ้นมา แต่เป็นเพราะว่าบางครั้งบางคราว เราไม่อาจจะที่จะคิดบวกได้ เพราะเรากำลังอยู่ในภาวะที่เครียด และกดดันทางอารมณ์จนเกินไป ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีได้ตลอดเวลา

การเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน จะเกิดมาจากที่เราเป็นคนที่คิดบวก จะทำให้สุขภาพจิตของเราดี และยังทำให้เกิดความสามัคคีกันภายในองค์กร ถ้าทุกคนในองค์กรเป็นคนที่คิดบวก มองโลกทั้งใบสดใส และมีแสงสว่าง แนวคิดนี้ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเท่านั้น แต่มีความสำคัญกับการทำงานด้วยเช่นกัน การทำงานที่รวมระหว่างทัศนคติที่ดีเข้ากับความคิดเชิงบวก จะช่วยให้คนทำงานก้าวผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดาย จนบางครั้ง เราจะรู้สึกว่าปัญหาต่าง ๆ อยู่กับเราไม่นาน เดี๋ยวมันก็จะหายไป นั่นเป็นเพราะเรามีทัศนคติเชิงบวกนั้นเอง

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการรักษาความคิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีให้อยู่กับเรานาน ๆ นั้นเป็นเรื่องยาก ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งเราก็มีทัศนคติเชิงลบแทรกเข้ามาในจิตใจบ้าง เพราะเป็นเรื่องที่คิดได้ง่ายกว่า แต่นั่นย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดี แต่ใครจะคิดแต่เรื่องดี ๆ และเป็นไปในเชิงบวกได้ตลอดเวลา แต่เชื่อเถอะว่าถ้ามันเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่ได้ เราก็สามารถบังคับให้มันเป็นไปได้ การที่ได้เข้าอบรมเรื่องการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Excellent Attitude for Work)  จะช่วยให้เราเป็นคนคิดบวกได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย และมีความสุขในการทำงานอยู่เสมอ

อีกทั้งการคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีภายในองค์กรนั้น ยังช่วยให้เราได้เห็นคุณค่าขององค์กรของเรามากขึ้น จะทำให้เรารักองค์กรและพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตแบบยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นไป

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ในเรื่องทัศนคติที่ดีในการทำงาน จะทำให้คนในองค์กรนั้นมีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจว่า “ สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้เพราะความแตกต่างของคน ” เพราะฉะนั้นเราควรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน”
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความสามัคคีกันภายในองค์กร” มาจากการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ความรักต่อองค์กรนั้นมีความสำคัญมากแค่ไหน
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการระดมสมอง เพื่อให้ได้มาซึ่งการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานจะนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

ภาพรวมของการคิดและการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 • กระบวนการคิด (Thinking Process)
 • ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
 • ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking)
 • ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

หัวข้อการอบรม

 1. กรณีศึกษาการคิดบวก และคิดลบ
 2. ประเมินคุณลักษณะคิดบวก คิดลบ
 3. กระบวนการคิดเพื่อการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 4. ความแตกต่างของการคิดบวก คิดลบ
 5. การพัฒนาทักษะการคิดให้เป็นคนคิดบวกและเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 6. การตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นชิงบวก
 7. การพัฒนาคำพูดให้เป็นคนคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันภายในองค์กร
 8. ตัวอย่าง และกรณีศึกษาการคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 9. การพัฒนาการคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีในการทำงานกับการใช้ชีวิตประจำวัน
 10. การสร้างทีมงานให้เป็นคนคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน อีกทั้งยังมีความรักในองค์กรของตัวเอง

 

Workshop กิจกรรมระดมความคิด

 • กิจกรรมเพื่อการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำมาซึ่งทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ให้ได้มาซึ่งความคิดดีๆ เพื่อก่อเกิดทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • เทคนิคในการให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
 • หลักการคิดด้วยมิติ 4 ย. (โยง,ใหญ่,แยก,ย่อย)
 • การคิดด้วยหมวก 6 ใบ, การคิดแบบผู้ชนะ 10 คิด
 • การดักจับความคิด (Idea spotting)
 • กระบวนการจัดลำดับความคิด
 • การประยุกต์ใช้ในการเขียนภาพภูมิความคิด (Mind Map & Concept Map)
 • เทคนิค “Look Good…Look Bad” (ถ้าจะต้องดูดีและไม่ดูแย่…จะต้องทำอย่างไรบ้าง)
 • เทคนิค “สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้น…ถ้ามันเป็นอย่างนี้…แล้วจะทำอย่างไร”
 • เทคนิค “ไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่…หรือสิ่งที่เป็นอยู่”
 • เทคนิค “ตรงกันข้าม”
 • เทคนิค “คุณสมบัติและคุณประโยชน์” ของการมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • เทคนิค “องค์ประกอบ”

 

ประโยชน์ที่ไดรับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ในเรื่องทัศนคติที่ดีในการทำงาน จะทำให้คนในองค์กรนั้นมีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น
 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจว่า “ สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้เพราะความแตกต่างของคน ” เพราะฉะนั้นเราควรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน”
 4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความสามัคคีกันภายในองค์กร” มาจากการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ความรักต่อองค์กรนั้นมีความสำคัญมากแค่ไหน
 6. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการระดมสมอง เพื่อให้ได้มาซึ่งการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานจะนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                                  30 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop                 70%

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม