หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)

หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)

หลักการและเหตุผล

         เป็นที่ตระหนักดีว่า  “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร เพราะคนเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ ผู้ถ่วง หรือผู้ทำลายได้ในขณะเดียวกัน  ดังนั้น งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของขีวิตองค์กรที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารงานด้านอื่น ๆ

       ในแนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะถูกกำหนดให้เป็น Competency หนึ่งของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งต้องมีหน้าที่ ดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารคนจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานนั้นเอง ปัญหาที่พบคือหัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ผู้จัดการลงมามักเข้าใจว่าหน้าที่นี้เป็นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนไม่ว่าอัตราการลาออกสูง ขวัญกำลังใจตกต่ำ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หัวหน้าหน่วยงานเหล่านี้มักจะโยนปัญหาให้ฝ่ายบุคคลช่วยแก้ไข ซึ่งมักจะไม่ตรงจุดเพราะปัญหาบางอย่างมักเกิดจากตัวของหัวหน้านั่นเอง

       หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการและหัวหน้างานในฐานะ Line Manager ได้ทราบถึงแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่  ได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำความรู้และเครื่องมือและวิธีการต่างๆ จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและองค์กรโดยรวม

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจบทบาทที่สำคัญของหัวหน้างาน และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในขั้นตอนสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้หัวหน้างานและ HR ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเส้นทาง “เพื่อนร่วมคิด พันธมิตรร่วมทาง”

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • หัวหน้างานกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 • ความท้าทายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่
 • ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไข
 • ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต
 • เทคนิคการสอนงานลูกน้อง
 • การวิเคราะห์ลูกน้อง 4 ประเภท
 • จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กร ประสิทธิภาพสูง
 • ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจและปัจจัยที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ
 • แนวคิดและความสำคัญของบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
 • บทบาทของ HR สมัยใหม่
 • บทบาทของ Line Manager VS ฝ่าย HR
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning)
  • การสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกคนเก่งคนดี (Recruitment & Selection)
  • การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
  • การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development)
  • การบริหารค่าตอบแทน (Remuneration)
  • การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงาน

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจบทบาทที่สำคัญของหัวหน้างาน และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในขั้นตอนสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
 3. ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 5. ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้หัวหน้างานและ HR ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเส้นทาง “เพื่อนร่วมคิด พันธมิตรร่วมทาง”

 

รูปแบบหลักสูตร

 1. การบรรยาย                                   40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 60%

 

 

 

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม