หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation)

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation)

หลักการและเหตุผล

การนำเสนอ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงาน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า บนสนามของการทำธุรกิจนั้น ผู้ที่สามารถที่จะ การนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพมากกว่า ย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบสามารถที่จะครองผู้ซื้อ ทำให้ได้มาซึ่งยอดขายหรือแม้แต่การครองใจผู้บริหารงาน ก็จะทำให้ตนเองนั้น มีความโดดเด่นเหนือผู้อื่น ในสังคมของการทำงานนั้น ๆ หลักของการ นำเสนอ ที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการบริหารจัดการในหลายมิติ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม ซึ่งในทุกครั้งของการนำเสนอควบคู่กันไป จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเสียไม่ได้หลักสูตร Presentation Skills ถูกออกแบบตามแนวทางที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในสภาพการทำงานจริง ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับเปลี่ยนวิธีการในการทำงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ นำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า “พลังการนำเสนอและการบุคลิกภาพ จะเป็นกระจกเงาสะท้อน ภาพลักษณ์ขององค์กรท่าน นำมาซึ่งความประทับใจแก่ลูกค้าระยะยาว”

การนําเสนองานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนั้น จะต้องนําเสนอให้ได้และพูดให้เป็น จึงจะประสบความสําเร็จ ในแวดวงธุรกิจนั้นการนําเสนองานถือเป็นหัวใจสําคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิต ตัวกลาง ลูกค้า หรือ แม้กระทั่งผู้บริหาร และรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ การนําเสนอให้มีประสิทธิภาพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้นํา เสนอจําเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การนําเสนองาน  ดูเป็นธรรมชาติและ

มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม หรือทําให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่น ในทางใดทางหนึ่ง อันนําไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจต่อไป

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รู้จักการกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจขบวนการสังเกตและปรับแนวทางการนำเสนอ ด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถจัดลำดับความคิดเห็น และขบวนการนำเสนอ อย่างมีขั้นตอน และเข้าใจง่าย
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถจัดลำดับข้อมูลได้สมบูรณ์ พร้อมเป็นเครื่องมือในการนำเสนอ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างความมั่นใจในการแสดงออก และเป็นแบบอย่างนำเสนอต่อผู้ฟัง
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ รูปแบบพื้นฐานการนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น การโน้มน้าว การนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ การนำเสนอเพื่อขออนุมัติ และการเป็นผู้สอนงาน

 

เนื้อหา :

 • ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ
 • ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร?
 • ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล
  • บุคลิกภาพ (Personality)
  • ท่าทางการนำเสนอ (Body Language)
 • แนวทางการค้นหาจุดเด่น และการสร้างเอกลักษณ์ทางการนำเสนอ ที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว
 • เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอ
 • เครื่องมือสำคัญสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
  • การวิเคราะห์ความคิด
  • การสื่อสาร
  • การแก้ปัญหา
 • รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอ
  • การวิเคราะห์ผู้ฟัง
  • การใช้น้ำเสียง
  • การใช้สายตา
  • การใช้ภาษาท่าทาง
  • ลักษณะการยืน/การเคลื่อนไหว
 • เทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม สร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ
 • เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน
 • เทคนิคการตอบคำถาม
 • เทคนิคการลดความประหม่า / ตื่นเต้น
 • เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ
  • เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี
  • เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอที่ตรงใจ
  • Workshop: กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการนำเสนอ
   • ทดสอบการนำเสนอ
   • การวางรูปแบบนำเสนอและจังหวะ
   • การควบคุมท่าทางและน้ำเสียงในการนำเสนอ
   • การบังคับจังหวะและน้ำเสียงในการนำเสนอ
   • ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าอบรม :

 1. ผู้เข้าอบรม ได้รู้จักการกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ
 2. ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจขบวนการสังเกตและปรับแนวทางการนำเสนอ ด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เข้าอบรม สามารถจัดลำดับความคิดเห็น และขบวนการนำเสนอ อย่างมีขั้นตอน และเข้าใจง่าย
 4. ผู้เข้าอบรม สามารถจัดลำดับข้อมูลได้สมบูรณ์ พร้อมเป็นเครื่องมือในการนำเสนอ
 5. ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างความมั่นใจในการแสดงออก และเป็นแบบอย่างนำเสนอต่อผู้ฟัง
 6. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ รูปแบบพื้นฐานการนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น การโน้มน้าว การนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ การนำเสนอเพื่อขออนุมัติ และการเป็นผู้สอนงาน

 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                                  30 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop                       70%

 

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม