หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน (Interviewing Technique)

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน (Interviewing Technique)

 

หลักการ/แนวความคิด :

ในหลายองค์กรที่มีการใช้เครื่องมือคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน  จะเห็นได้ว่าการสัมภาษณ์ยังเป็นเครื่องมือที่สะดวก ค่าใช้จ่ายน้อยและได้ผลดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขที่ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความรู้และทักษะในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี และใช้แนวคำถามในเชิงพฤติกรรม (Behavior-based interviewing) ที่ใช้พฤติกรรมในอดีตชี้บ่งแนวโน้มพฤติกรรมของผู้สมัครในอนาคต

ในยุคนี้ทุกองค์กรต่างกำลังปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างรุนแรงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังเกิดขึ้น หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่หลายองค์กรได้นำมาใช้ ก็คือ การคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพที่เหมาะสมกับงานและองค์กร นั่นเป็นเพราะความสามารถของพนักงาน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ซึ่งเชื่อว่าหลายองค์กรเคยเผชิญกับปัญหาเลือกคนไม่เหมาะสมกับงานและองค์กร จึงส่งผลให้งานขาดประสิทธิผล และองค์กรต้องแบกรับภาระในการดูแลพนักงานดังกล่าวจนถึงเกษียณ

โดยไม่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรเลย

ดังนั้นการพัฒนาให้ HR และผู้บริหาร ซึ่งมีบทบาทเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการสัมภาษณ์

ให้ได้ใช้เวลาทุกนาทีของการสัมภาษณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด

โดยมีความรู้ ความเข้าใจ และมีเทคนิคการสัมภาษณ์ในการตั้งคำถามแบบวิเคราะห์เจาะลึกความสามารถและศักยภาพของผู้สมัครในแต่ละตำแหน่งงาน  มีทักษะการฟังเพื่อวิเคราะห์คำตอบ ทักษะการประเมินบุคลิกภาพเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมกับลักษณะงาน  และการพิจารณาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครอย่างเป็นระบบ

ทักษะเหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้ HR และผู้บริหาร จะมีทีมงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและ KPI ที่กำหนด  อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรมีพนักงานที่มีศักยภาพ และพร้อมรับมือกับการแข่งขันในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ กระบวนการ และตระหนักถึงความสำคัญของ การสรรหา คัดเลือกพนักงาน

 1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างถูกวิธีให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน
 2. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจ และสามารถนาหลักการสัมภาษณ์แบบ S.T.A.R. Model ไปใช้

ในการคัดเลือกพนักงาน

4.เพื่อให้สามารถสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติและความสามารถสอดคล้องกับความคาดหวังและ KPI ของตำแหน่งงาน

 

 

เนื้อหาของหลักสูตร

 

สิ่งที่น่ารู้สำหรับการเป็นกรรมการสัมภาษณ์งาน

 • ความสำคัญของการเป็นกรรมการสัมภาษณ์งาน
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการคัดเลือกบุคลากรให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานและองค์กร
 • พื้นฐานที่สำคัญของกรรมการสัมภาษณ์งาน เริ่มจากการเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์
 • บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร กับ ตำแหน่ง “คณะกรรมการสัมภาษณ์”
 • คุณสมบัติและความสามารถของ “นักสัมภาษณ์มืออาชีพ”
 • เมื่ออยู่ในห้องสัมภาษณ์ และการประเมินผลผู้สมัครงาน
 • หลุมพรางที่ต้องรู้สำหรับกรรมการสัมภาษณ์งาน
 • ปัญหาความผิดพลาดและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์

 

ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาสาหรับกรรมการสัมภาษณ์งาน

 • การอ่านบุคลิกภาพของผู้ถูกสัมภาษณ์ (DISC และสัตว์สี่ทิศ)
 • เทคนิคการฟังเชิงลึก และ เทคนิคการตั้งคำถาม เพื่อหาคนที่ใช่ สำหรับองค์กร
 • ทักษะการฟัง (Listening Skills)
 • ทักษะการตั้งคาถาม (Probing Questions)
 • ทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการสัมภาษณ์ (Challenging Candidate Situations)
 • จิตวิทยาเข้าใจคนในประเภทต่าง ๆ เพื่อการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างไหลลื่น

 

เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ด้วย S.T.A.R. Model

 • Situation เลือกสถานการณ์ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงพฤติกรรมตาม Competency ที่กำหนด
 • Task ถามถึงบทบาทของผู้ถูกสัมภาษณ์
 • Action การตัดสินใจ พฤติกรรมที่แสดงออกต่อสถานการณ์นั้นๆ
 • Result ผลแห่งการกระทาสะท้อนถึงความสามารถของผู้ถูกสัมภาษณ์
 • การจัดทำชุดคำถาม ตามแบบ S.T.A.R. Model เพื่อเจาะลึกในตัวผู้ถูกสัมภาษณ์

 

ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์งาน

 • Workshop : การจัดเตรียมชุดคำถาม เพื่อเป็นแนวการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง
 • Role Playing : ฝึกปฏิบัติอย่างถูกวิธีในการสัมภาษณ์งาน

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.พนักงานระดับหัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ กระบวนการ และตระหนักถึงความสำคัญของ การสรรหา คัดเลือกพนักงาน

 1. หัวหน้างานได้ฝึกทักษะเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างถูกวิธีให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน
 2. หัวหน้างานเข้าใจ และสามารถนาหลักการสัมภาษณ์แบบ S.T.A.R. Model ไปใช้

ในการคัดเลือกพนักงาน

4.หัวหน้างานสามารถสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติและความสามารถสอดคล้องกับความคาดหวังและ KPI ของตำแหน่งงาน

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

HR, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน

 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                      30 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop    70%

 

 

 

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม