หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

หลักการและเหตุผล :

        การฝึกอบรมเป็นวิธีในการพัฒนา “คน”  ที่ดีที่สุดและการฝึกอบรมที่ดี จะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจน โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรม และแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จึงจะทำให้การฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

         ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในสายงานการปฏิบัติงาน คือ การขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม การเตรียมแผนการสอนต่างๆ ที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านของความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม นำมาซึ่งการพัฒนาของบริษัทต่อไป

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการเป็นวิทยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนักในความสำคัญของการเป็นวิทยามืออาชีพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาทักษะในการสอนงานและสามารถนำไปใช้อบรมพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพและวิทยากรในองค์กร
 6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทราบถึงวิธีการเป็นวิทยากรที่ดี ตลอดจนสามารถใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
 7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาของหลักสูตร :

 • หลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (To Be the Professional Trainer)
 • บทบาทและหน้าที่ของวิทยากรที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • คุณสมบัติที่ดีของวิทยากรมืออาชีพ
 • ทัศนคติที่ดีที่นำสู่การสอนที่มีประสิทธิภาพ
 • จิตวิทยาในการสอน (Psychology of Teaching)
 • หลักการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 • การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
 • การสร้างบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ทำอย่างไรเมื่อกราฟตก
 • การบริหารเนื้อหา (Content Management)
 • การบริหารเวลาในการสอน บทนำ เนื้อหา บทสรุป
 • โครงสร้างของเนื้อหา
 • คิดมุมกลับ “ แล้วฉันจะได้อะไร? “ (What’s in It for Me)
 • คำพาดหัว หรือ ข้อความสำคัญ (Headline / Key Message)
 • เครื่องมือ 3P เพื่อการมีส่วนได้ส่วนเสีย
 • 5 เครื่องมือในการโน้มน้าวใจ
 • ทวน อาวุธคู่กายของผู้สอน
 • Gimmick เพื่อการจดจำอย่างยั่งยืน
 • บุคลิกภาพของวิทยากร (Smart Personality of Trainer)
 • บุคลิกภาพแห่งความน่าเชื่อถือ
 • มาดที่มีเสน่ห์ในการสอน การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
 • เสียงที่มีพลังดึงดูด การใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉาน จังหวะจะโคน ของการออกเสียง
 • หลักการและเทคนิคในการสอน (Principles and Training Methods)

 

ประโยชน์ที่ได้รับ :

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 2. ผู้เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการเป็นวิทยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนักในความสำคัญของการเป็นวิทยามืออาชีพ
 4. ผู้เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาทักษะในการสอนงานและสามารถนำไปใช้อบรมพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 5. ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพและวิทยากรในองค์กร
 6. ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทราบถึงวิธีการเป็นวิทยากรที่ดี ตลอดจนสามารถใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
 7. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รูปแบบการอบรมสัมมนา

 1. การบรรยาย 30 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 70 %
Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม