หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร (Kaizen for Success)

หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร 

(Kaizen for Success)

 

หลักการและเหตุผล

          การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้  ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น

        หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

     ไคเซ็น หมายถึง การปรับปรุงงาน โดยไม่จำกัดวิธีการ แนวทางหรือเทคนิคที่ใช้ ซึ่งในการปรับปรุงงานนั้นสามารถปรับปรุง ได้ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวในการทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปและทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเรื่องเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ ซึ่งองค์กรโดยทั่วไปแล้วให้ความสำคัญกับการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่องเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมข้อเสนอแนะ 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายอยู่ที่การปรับปรุงงาน โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับพนักงาน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้อง ขั้นตอนการดำเนินงาน และ เทคนิคที่สำคัญที่นำมาใช้ เป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมไคเซ็น
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการทำกิจกรรมไคเซ็นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความคิดเชิงบวกที่เปิดกว้างต่อการทำกิจกรรม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบันทึกและรายงานการปรับปรุงได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนากิจกรรมการทำไคเซ็นภายในบริษัทได้

 

เนื้อหาการอบรม

 • ประวัติความเป็นมาของการทำกิจกรรม ” ไคเซ็น”
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม
 • กิจกรรมสร้างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน
 • ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร
 • จุดมุ่งหมายของกิจกรรม” ไคเซ็น”
 • หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
 • ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน
 • เทคนิคในการมองปัญหา
 • เทคนิคแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์
 • กรณีศึกษา :: เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ระดับของการทำไคเซ็นตลอดจนแนวทางในการดำเนินในอนาคต

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้อง ขั้นตอนการดำเนินงาน และ เทคนิคที่สำคัญที่นำมาใช้ เป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมไคเซ็น
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการทำกิจกรรมไคเซ็นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความคิดเชิงบวกที่เปิดกว้างต่อการทำกิจกรรม
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบันทึกและรายงานการปรับปรุงได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนากิจกรรมการทำไคเซ็นภายในบริษัทได้

 

รูปแบบการอบรมสัมมนา

 1. การบรรยาย 30 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 70%

 

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม