เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Excellent Negotiation)

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพ  (Excellent Negotiation)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อหลักการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะในการเจรจาต่อรองและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิผลทันทีหลังจบการฝึกอบรม

3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและผู้เข้าอบรมกับวิทยากร

4.เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งนำไปสู่ประโยชน์ที่จะได้รับ

5.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทีมงานจะได้มีเทคนิค ในเรื่องการเจรจาต่อรอง

6.เพื่อสร้างหลักการเจรจาต่อรองผ่านกระบวนการจิตวิทยา และทฤษฎีเรื่องความต้องการของคน เพื่อให้เป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจ

 

ความหมาย

การเจรจาต่อรอง ( Negotiation) หมายถึง การใช้ความสามารถเกลี้ยกล่อมบุคคลที่เรามุ่งจะได้บางสิ่งบางอย่างจากเขา ให้ยอมให้บางสิ่งบางอย่างนั้นแก่เรามากที่สุด โดยความสมัครใจ

เทคนิคการเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยบางแห่งถึงกับเปิดสอนวิชานี้ในหลักสูตรปริญญาโทเลย แต่แท้จริงแล้วกลับพบว่า คนที่จะเจรจาต่อรองให้สำเร็จได้ด้วยดีนั้น จะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีมากมาก่อนถึงจะมีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี และยังรวมไปถึงการเข้าใจผู้ที่เราจะเจรจาต่อรองด้วยว่า มีนิสัย ความชอบ มุมมอง ความเห็น ภูมิความรู้ และต่างๆอีกมากมาย ที่เราต้องทราบข้อมูลนี้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาทำความเข้าใจ ดังนั้นหากท่านต้องการจะประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง ท่านต้องเรียนรู้และเข้าใจทักษะพื้นฐานของการสื่อสารและการอ่านคนให้ออกเสียก่อน

องค์ประกอบหลักๆ ที่สำคัญของการสื่อสารคือ ผู้ส่งสาร ตัวสาร ช่องทางการส่งสาร และผู้รับสาร การที่จะสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ส่งสารจะต้องรู้ว่าผู้รับสารคือใคร เพื่อจะได้ปรับตัวสารให้เข้ากับผู้รับสารนั่นเอง ส่วนการอ่านคนให้ออกนั้นเราต้องมีเครื่องมือที่สามารถอ่านลักษณะพฤติกรรม ที่สะท้อนผ่านการแสดงออก ความเห็น การพูดคุยต่างๆ จะทำให้เราได้เปรียบเป็นอย่างมากและบรรลุผลในการเจรจาต่อรอง

หลักการ

การเจรจาต่อรอง มีหลักการที่สำคัญ 3 ประการคือ

 1. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักการที่ต้องการ
 2. เสียผลประโยชน์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 3. ทำให้อีกทุกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจกับผลการเจรจา

 

หัวข้อการบรรยาย

 • เพราะอะไรการเจรจาต่อรองจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
 • การเจรจาต่อรองที่หลากหลาย ที่มีหลายประเภท
 • วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
 • สิ่งที่ควรและไม่ควรสำหรับ การเจรจาต่อรอง
 • อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นักเจรจาต่อรอง มีจุดอ่อน
 • องค์ประกอบต่างๆของ การเจรจาต่อรอง
 • การมีพลังผลักดันส่วนลึกของจิตใต้สำนึกให้กล้าที่จะเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์เทคนิค การเจรจาต่อรอง ในรูปแบบต่าง ๆ
 • หลัก การเจรจาต่อรอง ในรูปแบบ M H Model
 • วิเคราะห์ขอบเขต การเจรจาต่อรอง แบบ ZOPA และ BATNA Model
 • วิธีการจัดการเมื่อมีข้อขัดแย้งและการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • การเตรียมตัว วางแผน ออกแบบ เพื่อการเจรจาต่อรอง
 • 3 หลักการที่จำเป็นที่ต้องนำมาใช้ใน การเจรจาต่อรอง
 • วิธีการสร้างอำนาจต่อรอง เพื่อสร้างความได้เปรียบใน การเจรจาต่อรอง
 • การบริหารข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญ ที่จะสามารถดึงกลับมาใช้ใน การเจรจาต่อรอง
 • หาสาเหตุที่คนกลัว การเจรจาต่อรอง
 • สร้างกลไกและแนวทางการต่อรองแบบ Three Ws Model
 • ข้อหลีกเลี่ยงใน การเจรจาต่อรอง เพื่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ
 • กรณีศึกษา Workshop

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง

1.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อหลักการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

2.ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะในการเจรจาต่อรองและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิผลทันทีหลังจบการฝึกอบรม

3.ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและผู้เข้าอบรมกับวิทยากร

4.ได้เทคนิคสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งนำไปสู่ประโยชน์ที่จะได้รับ

5.ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทีมงาน ด้วยเทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพ

6.ได้หลักการเจรจาต่อรองผ่านกระบวนการจิตวิทยา และทฤษฎีเรื่องความต้องการของคน เพื่อให้เป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจ

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม