ดร.กฤติพงศ์  เดชส่งจรัส

ดร.กฤติพงศ์  เดชส่งจรัส

(Dr.Krittipong Detsongjarus)

การศึกษา

–  ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
–  ปริญญาโท การบริหารรัฐกิจและการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับผู้บริหาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
–  ปริญญาเอก การบริหารจัดการสาธารณะระดับสูง (HiPA) from University of Florida, USA.

–  Certified Interactive trainer from ICMA University, Washington D.C. USA.

–  Certified Case Research & Writing from Pepperdine University – Malibu, California. USA.

– ประกาศนียบัตรระดับผลการศึกษายอดเยี่ยม (Excellence) หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 37 โดย สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

         อดีต

 • วิทยากรผู้นำเยาวชน ค่ายพักแรม สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท สุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด (Technology Development Research Center)
 • MC Trainer, The MC Creator Co.,Ltd.
 • วิทยากรกระบวนการ การฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่น โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเยอรมัน (GTZ) 
 • วิทยากรฝึกอบรม หัวข้อ “การเมืองไทยยุคใหม่ ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ประชาชนมีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติอย่างไร” ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี พ.ศ.2543
 • วิทยากรฝึกอบรมการเป็นผู้ดำเนินรายการ บริษัท Dragon group จำกัด
 • วิทยากร โครงการความร่วมมือปฏิรูประบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ร่วมกับรัฐบาลเยอรมัน (GTZ)
 • วิทยากรกระบวนการ การฝึกอบรมในหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจการคลัง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง” โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและกระทรวงการคลัง
 • ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 • ผู้ช่วยผู้จัดการหลักสูตร วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
 • ผู้ช่วยผู้จัดการหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลางกระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า
 • วิทยากรกระบวนการประจำหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับกลาง โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำมาตรฐานด้านการบริการ สำนักงานสรรพากรภาค 2 กรุงเทพฯ
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทีมงานเชิงบูรณาการ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ประจำปีงบประมาณ 2549 สำนักงานจังหวัดตรัง
 • วิทยากรฝึกอบรม หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ (2 รุ่น) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 • วิทยากร โครงการความร่วมมือปฏิรูประบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ร่วมกับรัฐบาลเยอรมัน (GTZ)
 • วิทยากรกระบวนการ การฝึกอบรมในหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจการคลัง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง” โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและกระทรวงการคลัง
 • ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 • ผู้ช่วยผู้จัดการหลักสูตร วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
 • ผู้ช่วยผู้จัดการหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลางกระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า
 • วิทยากรกระบวนการประจำหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับกลาง โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำมาตรฐานด้านการบริการ สำนักงานสรรพากรภาค 2 กรุงเทพฯ
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทีมงานเชิงบูรณาการ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ประจำปีงบประมาณ 2549 สำนักงานจังหวัดตรัง
 • วิทยากรฝึกอบรม หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ (2 รุ่น) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

วิทยากรด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร ให้กับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน 

อาทิเช่น

 • โฟร์โมสต์ – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน (9 รุ่น) / ค่านิยมองค์กร (6 รุ่น)   
 • ยูนิลีเวอร์ – ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2 ปี)
 • เครือปูนซีเมนต์ไทย – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน
 • อีริคค์สัน – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน
 • พาราวินเซอร์ – ค่านิยมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในองค์กร
 • Power Buy – Synergy Teamwork
 • Pfizer – เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ
 • โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ – ค่านิยมที่จำเป็นสำหรับทีมงาน (2 รุ่น)
 • โรงพยาบาลบางคล้า – การสร้างและพัฒนาทีมงาน
 • โรงพยาบาลบางบ่อ – การบริการที่เป็นเลิศ (5 รุ่น)/ภาวะผู้นำ/การสร้างเอกลักษณ์/การบริหารงานฝึกอบรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ระยอง – การสร้างทีมงาน (10 รุ่น)
 • TAGS – Train the Trainer, การคิดเชิงกลยุทธ์, ทักษะการบริหารจัดการ, ภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง (5 รุ่น)
 • Danfoss – การบริการที่เป็นเลิศ, Synergy Teamwork (2 รุ่น)
 • MK Restaurant – ความจงรักภักดีต่อองค์กร (20 รุ่น) / การเป็นวิทยากรมืออาชีพ / คนสำราญ งานสำเร็จ (2 รุ่น)
 • S&P – การสร้างและพัฒนาทีมงาน
 • บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด – การสร้างและพัฒนาทีมงาน
 • กฟผ.ขอนแก่น – การสร้างค่านิยมที่จำเป็นต่อองค์กร
 • เทศบาลเมืองลำพูน – ค่านิยมที่จำเป็นต่อหน่วยงานราชการยุคใหม่ / เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • เทศบาลตำบลสิงหนคร สงขลา – ค่านิยมสำหรับหน่วยงานราชการยุคใหม่
 • สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ยุทธการพลิกตัวและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 • กรมศุลกากร – นักบริหารมืออาชีพ / การสร้างทีมงาน
 • กรมสรรพากร – ค่านิยมและการสร้างทีม (5 สำนัก) / นักบริหารระดับต้น (3 รุ่น)
 • กรมสรรพสามิต – Result-based Management (2 รุ่น) / Change Management (2)
 • ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มศว. – ค่านิยมในการปฏิบัติราชการ (2 รุ่น)
 • สามารถเทเลคอม – เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (2 รุ่น)
 • สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ – เทคนิคการนำเสนอโครงการ, การสร้างทีมงานพลังทวีประโยชน์
 • คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การทำงานเป็นทีมพลังผนึก (Synergy Teamwork), การสร้างค่านิยมองค์กร
 • สำนักงานศาลปกครอง – เทคนิคการสอนงาน (2 รุ่น), นวัตกรรม-ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาทีมงาน, การสร้างทีมงานพลังทวีประโยชน์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล – ภาวะผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง
 • สภาที่ปรึกษาฯ – Moderation Technique / เทคนิคการปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน
 • สถาบันพระปกเกล้า – Moderation Technique / เทคนิคการจัดกิจกรรม / เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ / ลับคมวิธีคิด พินิจการเรียนรู้ (5 รุ่น)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี – ภาวะผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง, การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • Thailand Privilege Card – TPC Team Building, การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (11 รุ่น)
 • กลุ่มภารกิจด้านรายได้กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมศุลกากรและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) – การทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการ
 • บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (CPI) – การสร้างทีมงานพลังผนึก (Synergy Teamwork) 
 • สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – การพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงาน (2 รุ่น)
 • สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ – การวางแผนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ (7 รุ่น), กระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
 • สำนักงานประกันสังคม จ.ลพบุรี – การสร้างยุทธศาสตร์การบริการ
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย – ระบบความคิดเชิงยุทธศาสตร์,เชิงสร้างสรรค์และเชิงบูรณาการ, ภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง
 • บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) – ค่านิยมองค์กร (3 รุ่น)
 • สรรพากร ภาค 8 (เชียงใหม่) – จริยธรรมของผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง
 • บริษัท TNT Logistics จำกัด – การแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 • สำนักคืนภาษีนักท่องเที่ยว กรมสรรพากร – การทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ (2 รุ่น)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ – อาจารย์พิเศษด้านการฝึกประสบการณ์นักศึกษา,การสร้างทีมเพื่อการเรียนรู้ (Team Learning)
 • สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ – เครื่องมือสร้างองค์ความรู้-Knowledge Creating tools
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
 • สำนักทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ
 • บริษัท Progress Support Services จำกัด – แนวทางการทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ
 • เทศบาลเมืองสิงห์บุรี – ค่านิยมการทำงานเป็นทีมภาครัฐ
 • สมาคมเครื่องนุ่งห่มไทย – เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอ
 • บริษัท สหวิริยา (SSI) จำกัด – การทำงานเป็นทีม
 • กระทรวงศึกษาธิการ – การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
 • กระทรวงพลังงาน – การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
 • กรมส่งเสริมการเกษตร – เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • เทศบาลตำบลลำใหม่ จ.ยะลา – การสร้างจิตสำนึกการทำงานเป็นทีมในภาวะวิกฤติ
 • กองทัพเรือ (โรงเรียนสารบรรณ, หน่วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน สัตหีบ, โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ) – คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในภาครัฐ, การพัฒนาระบบความคิดในการปฏิบัติงาน, Happy Workplace
 • กรมช่างโยธาธิการทหารเรือ – การพัฒนาผู้นำยุคใหม่, การเจรจาต่อรอง (2 รุ่น)
 • บริษัท IRPC จำกัด (มหาชน) – กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (2 รุ่น), การคิดเชิงสร้างสรรค์ (2 รุ่น)
 • บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด – การสร้างจิตสำนึกองค์กร
 • บริษัท ไทยมุ้ย จำกัด – ภาวะผู้นำ, เทคนิคการนำเสนอสินค้า, การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ – การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)
 • กรมพัฒนาที่ดิน – เทคนิคการเป็นวิทยากรและการบริการ (2 รุ่น)
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม – ลับคมวิธีคิด พินิจการเรียนรู้
 • บริษัท พอยท์ รูสส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (2 รุ่น)
 • ธนาคาร UOB จำกัด (มหาชน) – Supervisory Skills
 • สำนักงานศาลปกครอง – การพัฒนาศักยภาพทางความคิด (5 รุ่น)
 • บริษัท สยามแก๊ส จำกัด (มหาชน) – การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
 • บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – แนวทางการบริการที่เป็นเลิศ
 • กรมบัญชีกลาง – แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ความสำเร็จของงาน (2 รุ่น)
 • บริษัท ราชาชูรส จำกัด – Proactive working and planning
 • สำนักงานพัฒนาการประถมศึกษา เขต 2 ชุมพร – การพัฒนาศักยภาพทางความคิด, การบริการที่เป็นเลิศ, การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (2555)
 • กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น – การทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ (2555)
 • บริษัท ฮอนด้าไทยแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) – คุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหาร (21 รุ่น / 2556 – 2557)
 • บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (มหาชน) – Being a Great Role Model (2556)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน – Train the Trainer (2556-2559 รวม 5 รุ่น), การเขียนแผนงานโครงการโดยใช้ ZOPP Technique (2559), Moderation Technique (2560), คิดอย่างมีชั้น วางแผน

 • บริษัท IRPC จำกัด (มหาชน) – กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (2 รุ่น), การคิดเชิงสร้างสรรค์ (2 รุ่น)
 • บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด – การสร้างจิตสำนึกองค์กร
 • บริษัท ไทยมุ้ย จำกัด – ภาวะผู้นำ, เทคนิคการนำเสนอสินค้า, การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ – การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)
 • กรมพัฒนาที่ดิน – เทคนิคการเป็นวิทยากรและการบริการ (2 รุ่น)
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม – ลับคมวิธีคิด พินิจการเรียนรู้
 • บริษัท พอยท์ รูสส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (2 รุ่น)
 • ธนาคาร UOB จำกัด (มหาชน) – Supervisory Skills
 • สำนักงานศาลปกครอง – การพัฒนาศักยภาพทางความคิด (5 รุ่น)
 • บริษัท สยามแก๊ส จำกัด (มหาชน) – การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
 • บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – แนวทางการบริการที่เป็นเลิศ
 • กรมบัญชีกลาง – แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ความสำเร็จของงาน (2 รุ่น)
 • บริษัท ราชาชูรส จำกัด – Proactive working and planning
 • สำนักงานพัฒนาการประถมศึกษา เขต 2 ชุมพร – การพัฒนาศักยภาพทางความคิด, การบริการที่เป็นเลิศ, การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (2555)
 • กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น – การทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ (2555)
 • บริษัท ฮอนด้าไทยแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) – คุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหาร (21 รุ่น / 2556 – 2557)
 • บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (มหาชน) – Being a Great Role Model (2556)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน – Train the Trainer (2556-2559 รวม 5 รุ่น), การเขียนแผนงานโครงการโดยใช้ ZOPP Technique (2559), Moderation Technique (2560), คิดอย่างมีชั้น วางแผนอย่างมีเชิง (2560), การนำเสนอสำหรับผู้บริหารระดับสูง (2562, 2563)
 • บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) – การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (30 รุ่น / 2556-2560)
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ – การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจ (2 รุ่น / 2556)
 • ธนาคารกรุงเทพ – เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (6 รุ่น / 2556 – 2557)
 • บ.วนชัย กรุ๊ป จำกัด – การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Self-Motivation) (5 รุ่น / 2556)
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม.– การวางแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (2557)
 • บริษัท วิทยุการบิน จำกัด – การวางแผนโครงการโดยใช้ ZOPP Technique (2559), หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจ RBA (2565 – 2566)
 • กรมสรรพากร – การพัฒนาทักษะวิทยากรมืออาชีพ (Trainer HIT) จำนวน 8 รุ่น (2559 – ปัจจุบัน)
 • สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร – การจัดทำแผนงานโครงการ (2559) จำนวน 2 รุ่น
 • บริษัท เบอร์นิน่า (ประเทศไทย) จำกัด – การทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ (2559) จำนวน 2 รุ่น
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค – ค่านิยมองค์กร (2560)
 • บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด – Super หัวหน้างาน
 • 3BB – การพัฒนาการบริการสำหรับพนักงานติดตั้ง จำนวน 6,000 คน (30 รุ่น)
 • กรมการพัฒนาชุมชน – วิทยากรพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี 19 พื้นที่ 77 จังหวัด (2561-2562)
 • บริษัท บางกอกแล็บบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด – การบริหารความเสี่ยง และ เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน (2561 – 2562)
 • บริษัท ฮอนด้า เอนจิเนียร์ริ่ง เอเชียน จำกัด – การยกระดับภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน 2 รุ่น (2562), หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจ Responsible Business Alliance 2 รุ่น (2566)
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ – วิทยากรในโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ ปี 2563 (GENIUS)
 • บริษัท ISUZU HAT Group จำกัด (พิษณุโลก) – วิทยากรหลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (2563)
 • สำนักงานอัยการสูงสุด – วิทยากรหัวข้อ “การพัฒนาทักษะทางความคิด และ Growth Mindset” ประจำหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการจังหวัดและพนักงานธุรการ (2565 – ปัจจุบัน)
 • บริษัท จี้เม่ารับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – การเสริมสร้างความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Accountability) (ธ.ค.2566)

ด้านที่ปรึกษา 

 • คณะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากร โรงพยาบาลบางบ่อ
 • ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มบทบาทของสตรีในการเมืองการปกครอง

     ท้องถิ่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • ที่ปรึกษา ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ที่ปรึกษา ด้านการจัดทำระบบพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน), กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง, สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,กระทรวงพลังงาน, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร บริษัท ไทยแลนด์พรีวิลเลจคาร์ด จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษีและสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
 • คณะที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการสร้างค่านิยมองค์กร กองโภชนาการ กรมอนามัย,
  กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา Young Generation Club.

ปัจจุบัน

 • Training Consultant, Go2GetOutcome Consultant.
 • นักวิจัยโครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ สำนักผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • วิทยากรประจำหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับต้น, ระดับกลาง, ระดับชำนาญการ โดยความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนานักบริหารยุคใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้จัดการหลักสูตรการพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ที่ปรึกษาโครงการแปลงค่านิยมสู่การปฏิบัติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ช่วยงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
 • ที่ปรึกษาโครงการทบทวนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คณะอนุกรรมการวุฒิสภา-ประชาสังคม สำนักเลขาธิการรัฐสภา
 • ที่ปรึกษาด้านการแปลงค่านิยมสู่การปฏิบัติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะที่ปรึกษาด้านการบูรณาการยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำหลักสูตร “นักบริหารพลังงานระดับสูง” กระทรวงพลังงาน
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี
 • คณะที่ปรึกษาด้านการจัดทำมาตรฐานการบริการ บริษัท Siam Future Development จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เทศบาลตำบลเพ จังหวัดระยอง
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคหญิงชาย กรมอุทยานแห่งชาติฯ
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ที่ปรึกษาการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) กรมอุทยานแห่งชาติฯ
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • ที่ปรึกษาด้านการแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องในปีงบประมาณ 2557 กองพัฒนายุติธรรมชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (2558)
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีและ 1 ปี สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนอัตรากำลังคน กองอัตรากำลัง กรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารค่านิยมองค์กร โรงเรียนอำนวยศิลป์
 • วิทยากรประจำหลักสูตร “นักบริหารส่งเสริมการเกษตร” (นสก.) ในหัวข้อวิชา “การบริหารยุทธศาสตร์” “การตัดสินใจเพื่อจัดการความขัดแย้ง” และ “การบริหารจัดการโครงการ” จำนวน 23 รุ่น (2558 – ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร บริษัท เคเอส พรินท์แอนด์แพจเกจจิ้ง จำกัด (2559)
 • ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กล้วยไม้ไทย กรมส่งเสริมการเกษตร (2561)
 • ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หม่อนไหมแห่งชาติ กรมหม่อนไหม (2561)
 • ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมความร่วมมือ SME ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2562)
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร (2562)
 • ผู้ดำเนินรายการ BizKits ทางช่อง LV Live Channel (2564)
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร กรมพินิจและคุ้มครองเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (2564 – 2565)
 • วิทยากรประจำด้านการบริหารงานบุคคล Thai HR Online club
 • วิทยากรประจำด้านการยกระดับทักษะการบริหารและการปฏิบัติงาน บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (2565 – ปัจจุบัน)

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านเทคนิคการสร้างและการพัฒนาทีมงานเชิงบูรณาการ
 • ด้านการสร้างและการบริหารวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
 • ด้านภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง
 • ด้านการพัฒนาทักษะทางความคิด (คิดเชิงยุทธศาสตร์, คิดสร้างสรรค์, คิดเชิงระบบ)
 • ด้านการพัฒนาทักษะการบริการที่เป็นเลิศด้วยหลักหัวใจบริการ
 • ด้านเทคนิคการนำเสนอ, เทคนิคการเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการอบรม
 • ด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • ด้านกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • ด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ (Competency)
 • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
 • ด้านการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (ตามหลักธรรมาภิบาล)
 • ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลภาครัฐ
 • ด้านการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก Total Management Integration

ผลงานทางวิชาการ

 • บทความ “การทำงานเป็นทีมแบบพลังผนึก (Synergy Teamwork)”
 • บทความ “ภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง”
 • เอกสารประกอบหลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
 • หนังสือ “เทคนิคการนำเกมและกิจกรรมประกอบการเรียนรู้” 
 • หนังสือ “แนวทางการปลูกสร้างและพัฒนาจิตสำนึก”

สถานที่ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-1833-6328

Email: go2getoutcome@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/hrodconsulting

Line ID: krittingfah 

Did you enjoy this article?