ดร.พญ.กมลทิพย์ เลิศชัยสถาพร

1. ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ ดร.พญ.กมลทิพย์ เลิศชัยสถาพร (ฝน)
วัน/เดือน/ปีเกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2524
ภูมิลําเนา กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ 0864417105
อีเมล kamoltip.lert @gmail.com

2. ประวัติการศึกษา (เรียงตามลําดับจากปัจจุบัน)

ปีเริ่มต้น – ปีสิ้นสุด วุฒิการศึกษาสาขาสถาบันประเทศ
2563-2566ปรัชญาดุษฎี บัณฑิตสาขาวิชา นวัตกรรมการ พัฒนามนุษย์ และองค์การสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA)ไทย
2559-2561วิทยาศาตรมหา บัณฑิต (วท.ม)การศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลไทย
2555-2557วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ (วว.)อายุรศาสตร์โรค เลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลไทย
2552-2555วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ (วว.)อายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทย
2552-2555ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทย
2542-2548แพทยศาสตร บัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง)คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทย

3. ประสบการณ์การทํางาน (เรียงตามลําดับจากปัจจุบัน)

ปีเริ่มต้น – ปีสิ้นสุดตําแหน่งหน่วยงาน/สถาบัน/บริษัทประเทศ
2559-ปัจจุบันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาโลหิตวิทยาการแพทย์และบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไทย
2557-2559อาจารย์ประจํา หน่วยโลหิตวิทยากองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไทย
2555-2557แพทย์ประจําบ้าน
ตอ่ ยอดสาขาโลหิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลไทย
2552-2555แพทย์ประจําบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทย
2548-2551แพทย์ใช้ทุน กลุ่มงานอายุรกรรมกลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ไทย

4. ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา

ปี ระยะเวลาเรื่องสถานที่
25625 วันEssential skills for medical teachersEssential skills for medical teachers
25622 วันAdvances in competency-based assessmentรพ.ศิริราช
25601 วันHuman Subjects Research Social and
Behavioral Researchers: HSR-SBR course
Collaborative Institutional Training Initiative
(CITI program)
online training
program
25603 วันAssessment workshop for clinical teachersรพ.ศิริราช
25592 วันHow to teach doctor-patient communicationรพ.ศิริราช
25592 วันEssential skills for clinical teachersรพ.ศิริราช
25582 วันAdvanced skills for clinical teachersรพ.ศิริราช
25583 วันThe practical points in medical research workshopรพ.พระมงกุฎเกล้า
25583 วันThe advanced medical research data analysis
workshop
รพ.พระมงกุฎเกล้า

5. CERTIFICATION AND DIPLOMAS

YEARDEGREEMAJORUNIVERSITYCOUNTRY
2021Certification
Programme
Positive
Psychology
Coaching
“คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.)” ร่วมกับ
“สถาบันโค้ชไทย”
Thailand
2021Certification
Programme
Ikigai Coaching“คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.)” ร่วมกับ
“สถาบันโค้ชไทย”
Thailand
2021Certification
Programme
Appreciative
Inquiry
“คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.)” ร่วมกับ
“สถาบันโค้ชไทย”
Thailand
2021Certification
Programme
การค้นหา
Pasion
“คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.)” ร่วมกับ
“สถาบันโค้ชไทย”
Thailand

6. การบรรยาย

24-25 เมษายน 2561 Advances in competency-based assessment หวั ข้อ การประเมินทักษะด้านการสื่อสาร (Communication skills assessment)

22 กพ 2561 การฝึกอบรม เรื่อง “ การพัฒนาทักษะการสื่อสารสําหรับแพทย์และแพทย์ใช้ทุน” รพ.จุฬาภรณ์

23 มิย 2562 Communication skills training for nurses รพ.จุฬาภรณ์

6 พย 2562 Medical communication & Breaking bad news for nurses รพ.จุฬาภรณ์

22 ตค 2564 Online training workshop Essential communication skills for clinicians รพ.นพรัตน์

31 มค 2567 Empowering Professionals: Unleashing the Potential of ChatGPT and AI tools สมาคม แพทย์สตรีแห่งประเทศไทย

7. หลักสูตรสามารจัดที่บรรยายได้

Empowering Professionals: Unleashing the Potential of ChatGPT and AI tools ChatGPT for beginner
AI tools for beginner
AI For Everyone

Prompt Engineering for ChatGPT
หลักสูตร เทคนิคการใช้ ChatGPT, Copilot with Bing, Bard สําหรับพนักงานทุกระดับ การสร้างภาพด้วย AI tools
ChatGPT and AI tools in Medicine
ChatGPT and AI tools for Teacher
ChatGPT and AI tools for Doctors and Nurses
ChatGPT and AI tools for Researcher
ChatGPT and AI tools for Medical Students

ChatGPT and AI tools for Children ChatGPT and AI tools for Students ChatGPT and AI tools for Officers Finding Passion

Positive Psychology Coaching Ikigai Coaching
Appreciative Inquiry
Inner development goal

VIA Character strength
Communication Skills Training for Physicians Communication Skills Training for Nurses
Medical Communication & Breaking Bad News for Nurses Essential Communication Skills for Clinicians

8. รางวัล/ทุนการศึกษา

-เกียรติบัตรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นนําเสนอในงานประชุมวิชาการประจําปี 2555 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศ ไทย จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาล จุฬาภรณ์

-ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และ องค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

9. สมาชิกองค์กรวิชาชีพ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

10. การนําเสนอผลงาน

Kamoltip Lertchaisataporn, Cherdsak Iramaneerat, and Supot Pongprasobchai. Training physicians to deliver bad news using peer role play compared to standardized patients. The 19th Thai Medical Education Conference
December 19-21, 2018 at Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand

“Leadership Towards Medical Education Excellence”
Kamoltip Lertchaisataporn, Nuntana Kasitanon, Suparaporn Wangkaew, Worawit Louthrenoo. The

The 28th Annual Meeting of The Royal College of Physician of Thailand, 27 April 2012-Chonburi, Thailand.

11. ผลงานที่ตีพิมพ์

Lertchaisataporn & Boonsathorn (2023) Factors affecting the work passion of physicians during the COVID-19 pandemic: a qualitative study in Thailand, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 18:1, DOI: 10.1080/17482631.2023.2235126

Lertchaisataporn, K, Kasitanon, N, Wangkaew, S, Pantana, S, Sukitawut, W, Louthrenoo, W et al.. An evaluation of the association of leukopenia and severe infection in patients with systemic lupus erythematosus. J Clin Rheumatol. 2013;19 (3):115-20.

กมลทิพย์ เลิศชัยสถาพร, นันทนา กสิตานนท์. การให้วัคซีนสําหรับผู้ป่วยโรคลูปัส. วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม. 2554;22, 4 (ต.ค. 2554) 121-132.

12. บทคัดย่อ /โปสเตอร์

บทคัดย่อการเสนอผลงานในการประชุมวิชาประจําปีครั้งที่ 44 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

Association of White Blood Cell Depletion and Severe Infection in Patients with Systemic Lupus

Erythematosus.

Lertchaisataporn K, Krongthong W, Sutdan D, Kasetsinsombat K, Pongpichit C, Kantathavorn N,

Chatchotikawong U, Sattayarungsee P, Saeloo S, Mungdee J, Auewarakul C. Prevalence of Anemia

and Abnormal Hemoglobin Typing Results in Hill Tribe Women in Nan, Thailand. JOURNAL OF THE

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND. 2021 Jul 1;104(7):29-33.

Khuhapinant, A., Lertchaisataporn, K., Phikulsod, P., & Siritanaratkul, N. (2014). Incidence and

Characteristics of Polycythemia Vera, Essential Thrombocythemia and Primary Myelofibrosis in

Thailand: A 5-Year Retrospective Study. Blood, 124(21), 5563-5563.

Lertchaisataporn K, Khuhapinant A, Siriboonpipattana S, Boonmoh S, Phikulsod P, Siritanaratkul N., Incidence and Characteristics of Polycythemia Vera, Essential Thrombocythemia and Primary Myelofibrosis in Siriraj Hospital: A 5-Year Retrospective Study. J Hematol Transfus Med. 2014;24(1): 80.

Did you enjoy this article?