ดร.พลกฤต โสลาพากุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารสมาคมโค้ช ICF สาขากรุงเทพ Member  Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members 2021-2022
 • วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 • ปริญญาตรี บัญชี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
 • ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาลัยเวสเทิร์น  
 • ปริญญาตรี วิศวะกรรมความปลอดภัย ( จป.วิชาชีพ ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (กำลังศึกษา)
 • ปวส.บัญชี สารพัดช่างระยอง สารพัดช่างระยอง
 • ปวส สาขา ช่างกล สารพัดช่างระยอง
 • Certificate in POINTS OF YOU Explorer
 • Certificate in Leverage Your Coaching with POINTS OF YOU
 • Certificate Professional Coaching Program (ICF) (สหพันธ์โค้ชนานาชาติ IFC)
 • Certified OKR Professional by The KPI Institute 
 • Certified Lead Auditor ISO
 • Certified 5S Master
 • หลักสูตร ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

 • ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งทอ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่  2563-ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 2559-2564
 • ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สถาบันอาหาร ปี 2561-2564
 • ที่ปรึกษาวางระบบ ISO 9001,14001,45001,IATF16949,Food Safety GMP & HACCP, OKRs, KPI 
 • เป็นผู้บริหารด้านพัฒนาคนและองค์กรมากกว่า 15 ปีในสายโรงงานอุตสาหกรรม

ผลงานที่ผ่านมา

 • ที่ปรึกษา PDPA ให้กับ กลุ่มบริษัท ปตท. บริษัท เค.เค.แอนด์ เค.อินเตอร์เทคกรุ๊ป จำกัด TQM Insurance Broker  ฯลฯ
 • เป็นคณะกรรมการโครงการ 5 ส,Kaizen, QCC โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษา KM โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย
 • บรรยายให้เอกชนและภาครัฐกว่า 1,000 องค์กร เป็นที่ปรึกษาให้ภาครัฐและเอกชนกว่า 200 ราย

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

 • บัญชี-การเงิน
 • การบริหารคนและองค์กร  (OD), OKRs, KPIs, BSC, BMC)
 • Coaching, Mentoring 
 • ระบบ ISO 9001,14001,45001.50001,IATF ,GMP& HACCP, Food Safety
 • Lean Management,5 ส, Kaizen, OCC, TQM, TPM
ระยะเวลา(วัน/ เดือน / ปี)ตำแหน่ง / บริษัท ลักษณะงาน 
2563-ปัจจุบันวิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาอิสระงานสอน
2563-2564ICF Bangkok Chapterกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพ
2563-ปัจจุบันวิทยากร ที่ปรึกษา สถาบันไทยเยอรมัน สาขาชลบุรีวิทยากร และที่ปรึกษาด้านพัฒนาคนและองค์กร
2557 –ปัจจุบันบริษัท ไพรม์เอเซีย จำกัดวิทยากร และที่ปรึกษา

ประวัติการฝึกอบรม

ปี พ.ศ.ชื่อหลักสูตรสถาบันที่จัดการอบรมระยะเวลาอบรม
2563OKR Professional THE KPI INSTITUTE10 Days
2563การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนด ISO 45001:2018QA& QUALITY AND CALIBATION1 Day
2563ISO 50001:2011BSI 1 Day
2563GHPs & HACCP V.5BSI 1 Day
2563FSSC/ISO 22000: 2018 Lead AuditorBSI 5 Day
2563Food Defense BSI 1 Day
2563Certified Mentoring CoachBE Management3 เดือน
2562Certified Coach (ICF)BE Management7 Days
25615 S Master สสท.10 Days
2561การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม10 Days
2561ISO 50001:2011QAIC Co.,Ltd.1 Day
2560GMP Codex & HACCPUSR Thailand1 Day
2560QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor QAIC Co.,Ltd.5 Days
2560EMS ISO 9001:2015 Lead Auditor QAIC Co.,Ltd.2 Days
2560ISO/IATF 16949 :2016QAIC Co.,Ltd.2 Days
2557ที่ปรึกษาด้านวินิจฉัยผู้ประกอบการ หรือ ชินดังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม3 เดือน
2557Integrated Management System ISO 9001:2008&ISO 14001:2008ITEP LIMITED2 Days
2557Internal Audit Integrated Management System ISO 9001:2008&ISO 14001:2008ITEP LIMITED2 Days
2556การจัดการด้านความปลอดภัยด้านวิศวกรรมสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยอง1 Day
2556ISO 9001:2008 QMSSuranaree University of Technology10 Days
2555เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานNPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.2 Days

ด้านบัญชีการเงิน

 • เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
 • Finance for Non Finance (สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน) 
 • การคิดต้นทุนฐานกิจกรรม Activity Based Costing
 • ภาษีที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ
 • การบัญชีเบื้องต้นสำหรับ SME
 • ฯลฯ

ด้านการจัดการและบริหารองค์กร

 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (เชิงรุก)
 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่  Role of supervisor
 • HR for Non HR 
 • Change Management
 • OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร
 • ทักษะการเป็นโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงทีมงาน
 • Succession Planning Management
 • Basic Leader
 • Conflict Management
 • การคิดวิเคราะห์ Analytical  thinking
 • หลักสูตร กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 • กฎหมายแรงงานเบื้องต้น และกฎหมายประกันสังคมที่หัวหน้างานควรรู้
 • Train the Trainer
 • Mind map แผนที่ความคิด
 • เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem solving and Data Analysis)
 • การสร้างทัศนคติและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN – SO
 • การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR)
 • การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ
 • การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC
 • การทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ  (Pro Active For Working)
 • จิตวิทยาการบริหารทีมงาน (The Psychology in People Management)
 • การคิดวิเคราะห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
 • EQ Management for Smart Leader
 • การสอนงานแบบ On The Job Training
 • เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
 • เทคนิคการทำงบประมาณโครงการ
 • เตรียมตัวสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
 • การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
 • Change Management
 • การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 • Good Governance & Change Mindset

ด้านการการเพิ่มผลผลิต

 • 5ส สำหรับหัวหน้างาน
 • ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ
 • การจัดทำมาตรฐาน 5ส
 • คณะกรรมการ 5ส
 • การตรวจประเมิน 5 ส ภายในองค์กร
 • QC Story Technique
 • เทคนิคการจัดทำเอกสารตามข้อกำหนด ISO 9001:2015
 • เทคนิคการจัดทำเอกสารตามข้อกำหนด ISO 14001:2015
 • Internal Audit ISO 14001:2015
 • Internal Audit ISO 9001:2015
 • การตรวจสอบภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015
 • การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016
 • GMP  CODEX & HACCP  Requirement
 • Total Quality Management
 • Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน
 • การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M
 • Knowledge Management Tools
 • จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
 • Karakuri Kaizen
 • การทำกิจกรรมคุณภาพ QCC 
 • QC Story Technique
 • การค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
 • ISO 45001_2018 Requirements
 • IATF 16949:2016 Quality Management System Requirement and 
 • IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique
 • ISO 50001:2018 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
 • การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D
 • การเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน
 • เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tool
 • การลดการสูญเสีย 7 ประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วย 5 Gen และ 5 why
 • Lean Management

ด้านการโค้ช

 • การสอนโค้ชผู้จัดการ
 • กลยุทธ์การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Strategies for Coaching and Mentoring)
 • ฯลฯ

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม

 • บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จํากัด
 • บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
 • บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท พี พี ออนไทม์ จำกัด
 • บริษัท เค-99 พลาสเทค จํากัด
 • บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
 • กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
 • บริษัท Grolier International
 • โรงแรมมาเจสติก แกรนด์
 • การประปานครหลวง
 • วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • บุคลากรศาลแขวงดอนเมือง
 • สำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรม
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากัด
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • สถาบันไทย-เยอรมัน
 • บริษัท  ช.การช่าง (มหาชน)
 • บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
 • บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
 • บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด
 • บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด
 • บริษัท 888 ไลอ้อน จำกัด
 • บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท คาสิโอ จำกัด
 • บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คทริค ไวริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
 • บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
 • บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จํากัด
 • บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท มาเตอร์แพ็ค-เอเชีย จำกัด
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • บริษัท โยโกฮาม่า รับเบอร์ จำกัด
 • บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
 • บริษัท ยูเนี่ยน ออโต้พาร์ท มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
 • บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด
 • บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เซอร์เทคแอนด์พลาเมก จำกัด  
 • บริษัท โตเคน เทอร์โม จำกัด
 • บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
 • Nivana Daii Public Company Limited.
 • thai summit group
 • บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
 • บริษัท แอคูชเน็ท ฟุตจอย (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
 • บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยไทโย จำกัด
 • บริษัท อาซาฮี คาเซอิ แอดวานซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด
 • บริษัท ไทย เซ็มคอน จํากัด
 • บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล จำกัด ฯลฯ

วุฒิบัตรบางส่วน

คำอธิบาย: C-OKR-Certified-Phonkrit Solaphakul 5
คำอธิบาย: SOD

ผลงานเขียน

Did you enjoy this article?