อภิภู ธนการอรนลิน

Profile

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ  เทศบาลนครนนทบุรี, กรมควบคุมยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์, บริษัทเคทีอี จำกัด, Nisho Precision co,ltd., บริษัท ไทย พรีซิชั่น โปรดักส์ จำกัด บริษัท ทีดีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)จำกัด

Education

 • นิเทศศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตสาขานวัตกรรมการสื่อสารการเมืองการปกครอง (PHD Candidate)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Experienced

 • หัวหน้าหน่วยการตลาดดิจิทัลและลูกค้าสัมพันธ์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผลการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน Caltex

Course Training

ด้านการสื่อสารและนำเสนอ

 • “สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจ”
 • “ทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”
 • “สื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • “การสร้าง Infographic ด้วย Microsoft Powerpoint”
 • “เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
 • “เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ”
 • “การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงาน”

ด้านการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making Skill)

ด้านทักษะการเป็นผู้นำ

 • “9 ทักษะสู่การหัวหน้างานมืออาชีพ”
 • “การพัฒนาภาวะผู้นำ”

ด้านทัศนคติ

 • “การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

ด้านการบริหารจัดการ

 • “การบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ”
Did you enjoy this article?