อาจารย์ราชันย์ จำปีแก้ว

การศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2564)  ปริญญาโท เหรียญทองอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 4.00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

–     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2546) คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา สื่อสารมวลชน

ประสบการณ์ทำงาน

 1. บริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ปัจจุบัน) 12ปี

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ แผนกการเรียนรู้และพัฒนา

ลักษณะงาน

 • ร่วมวางแผนงานกับทีมผู้บริหาร เพื่อจัดการองค์ความรู้ของพนักงาน ตามนโยบายองค์กร
 • ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ด้านการให้บริการ การขาย บุคลิกภาพ และการสื่อสาร ของพนักงานทุกระดับ โดยเน้นงานด้านSoft Skill
 • เป็นวิทยากรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรที่ออกแบบ หรือตามสถานการณ์ในปัจจุบัน
 • ออกแบบและจัดทำหลักสูตร ด้าน Soft Skill อาทิเช่น งานบริการ Service Mind , หลักสูตรสำหรับพนักงานขาย Sale & Service, เทคนิคการสื่อสาร และการปรับบุคลิกภาพ อื่นๆ ตามสถานการณ์ของบริษัท
 •  วางแผนการตรวจและประเมินผลในหลักสูตรที่สอน โดยมีทีมงานเป็นผู้ช่วยประเมิน
 • หลักสูตรล่าสุด ชื่อ Smart Skill พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า ตำแหน่ง Service Advisor ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
 • หลักสูตรสร้างชื่อให้กับ Toyota K.Motors ชื่อหลักสูตร ปลุกยักษ์ในตัวเอง เพื่อสร้างเสน่ห์ในงานบริการ

อบรมและพัฒนา บุคลิกภาพของพนักงาน Service Advisor (ผู้บริหารงานบริการ) ด้านการแต่งหน้า แต่งกาย และกิริยามารยาท รวมถึงการสื่อสารให้พนักงานสามารถบริการลูกค้าได้อย่างประทับใจ

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม 

 1. ประกาศนียบัตรคณะกิจกรรมสโมสรนักศึกษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 2. โครงการสัมมนา แผ่นดินไหวใกล้ตัวความพร้อมรับมือของคนกรุงเทพ (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 3. หลักสูตร การยกระดับฝีมือ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน)
 4. (Motivational Training Institute) หลักสูตร The Effective Coordination การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 5. หลักสูตร ผู้ประกาศในวิทยุกระจายเสียงระดับกลางและระดับสูง (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัท อสมท จำกัด มหาชน) 
 6. หลักสูตร Train The Trainers (People Dynamic)  
 7. หลักสูตร Positive Thinking for Success (People Dynamic)  
 8. หลักสูตร พูดอย่างไรให้จูงใจทีมงาน สมาคมคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 9. หลักสูตร Frontline 4 G Coaching Camp บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ประกาศนียบัตร และหลักสูตรที่ได้พัฒนา

รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ, ใบเสร็จรับเงิน

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

– หลักสูตร การสื่อสารและการปรับบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ

– หลักสูตร ปลุกยักษ์ในตัวเองเพื่อสร้างเสน่ห์ในงานบริการ

– หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างเสน่ห์ต่อการประสานงานในองค์กร (สัตว์4ทิศ)

– หลักสูตร การเรียนรู้และไหวพริบในการทำงาน ด้วยกิจกรรม Lego

– หลักสูตร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และservice Mind 

– หลักสูตร เทคนิคการสร้างรายได้สำหรับพนักงานขาย ด้วยเทคนิค 5G

– หลักสูตร Sale & Service  การให้บริการสำหรับพนักงานขาย

– หลักสูตร ทักษะการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) สำหรับหัวหน้างานและผู้บริหาร

– หลักสูตร The Training การสร้างภาพลักษณ์สู่การเป็นวิทยากร หรือผู้สอนงานอย่างมืออาชีพ

– หลักสูตร การเจรจาต่อรอง

– หลักสูตร Smart Skill เทคนิคการเพิ่มยอดขาย

– หลักสูตรอื่นๆ ตามสถานการณ์ขององค์กรในปัจจุบัน

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ที่องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม

– บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด

              – มหาวิทยาลัยสยาม

– มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

– บริษัท ซัมซุย จำกัด

– บริษัท TPI  โพลีน จำกัด มหาชน 

– ปันนิศา คลินิก  

– หจก.ประสิทธิ์มอเตอร์ ปราจีนบุรี 

– บริษัทนาน่า คอปอเรชั่น 

– นาน่ารีสอร์ทแอนด์สปา

– บริษัท ห้างดนตรีย่งเส็ง จำกัด

– วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

– วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

ความรู้ ความสามารถ และประวัติส่วนตัวโดยสังเขป

  – เกิดวันที่ 19 กันยายน 2525

  – สถานที่เกิด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  – ศาสนา อิสลาม

อุปนิสัยส่วนตัว

 – มีทัศนคติในแง่บวก

– ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ

– มีวุฒิภาวะที่ดี และมีภาวะผู้นำที่น่าเชื่อถือ

– มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

– รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างจริงใจ

– มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความร่าเริง

ความสามารถพิเศษ และความถนัด

          1. เป็นผู้ออกแบบหลักสูตร และวิทยากร ด้านSoft  Skill  และผู้สอนงาน โดยใช้เทคนิคการ สื่อสารและ

              การสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นำวิชาไปปฏิบัติได้จริง 

          2.  เป็นพิธีกรงานต่าง ๆ ทั้งงานวิชาการและงานรื่นเริง และกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท

          3. เป็นนักจิตวิทยา ให้คำปรึกษาผู้ที่มีปัญหาทุกด้านด้วยวิธีธรรมชาติ และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดผล 

             ได้จริง กับทางบริษัทและกลุ่มบุคคลที่สนใจทั่วไป

          4. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำและออกแบบ คิดค้นหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในการ

              ปฎิบัติงานของพนักงานในองค์กร อาทิเช่น

    – พนักงานฝ่ายขาย

– พนักงานฝ่ายบริการ หรือผู้ที่ให้บริการทุกระดับ

– ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน

          5. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร และทีม Building เพื่อเสริมสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

              ให้กับบุคลากรในองค์กร

จุดเด่นด้านศักยภาพที่จะทำให้รู้จักตัวตนมากขึ้น

 1. มีประสบการณ์การเป็นวิทยากร 20 ปี 
 2. สามารถใช้ความรู้ความสามารถทางจิตวิทยา เพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกหลักสูตร เพราะถ้าเรารู้พฤติกรรม อุปนิสัยหรือความต้องการของมนุษย์ ก็จะทำให้เราสามารถนำบทเรียนที่ได้รับการอบรม ไปปรับใช้ได้อย่างคุ้มค่า
 3. เน้นการสอนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานได้จริง ให้ใช้ความคิดการแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ โดยมีตัวอย่าง และการฝึกจากการทำWork Shop 
 4. มีกิจกรรมสร้างสรรค์ในระหว่างการอบรม ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เครียด
 5. สามารถสร้างบรรยากาศการฝึกอบรมให้มีความสนุกสนาน เน้นความสุข และให้ความสำคัญต่อผู้เรียนอย่างเสมอภาค แต่ได้สาระจากการฝึกถึง100%  
 6. ทุกคนที่ได้รับการเข้าฝึกอบรมจะสามารถต่อยอด นำไปปรับใช้งานได้จริงทุกเคสตามหัวข้อที่ได้เรียน ไม่ได้เรียนแล้วสูญเปล่า
 7. อาจารย์มีเทคนิคการถ่ายทอดงานให้เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ภาษาและน้ำเสียงที่ใช้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
 8. อาจารย์มีความเป็นกันเอง อ่อนน้อมถ่อมตน และมีความสนุกสนานในการอบรม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความสบายใจ ไม่กดดัน

Course outline

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการปรับบุคลิกภาพ

เพื่อการประสานงานอย่างมืออาชีพ (ด้วยกิจกรรม Lego)

(Professional communication and personality with Lego activities)

(หลักสูตร 2 วัน)

โดย

ชื่อวิทยากร อาจารย์ราชันย์ จำปีแก้ว

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการให้บริการ

หลักการ/แนวความคิด

ในยุคสังคมการทำงานปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่า บุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบหลักของผู้ให้บริการ บุคลิกภาพที่ครบองค์ประกอบไม่ใช่แค่การแต่งกาย แต่ต้องมีองค์ประกอบจากกิริยา และบุคลิกภาพจากภายใน ซึ่งจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และความรู้สึกของผู้ให้บริการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ สำหรับผู้ทำงานในองค์กร ให้มีความน่าเชื่อถือ จากภาพลักษณ์ภายนอก
 2. เพื่อสร้างการสื่อสาร ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อสามารถสื่อสารทางคำพูดและทางกายภาพได้อย่างน่ามอง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประสานงานกันได้อย่างราบรื่น

หัวข้อการอบรม : วันละ6 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 วัน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร 

     หัวข้อการอบรมวันที่ 1 

1. การปรับทัศนคติพื้นฐานเชิงบวกเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่มีผลต่อสังคมยุคปัจจุบัน

2. เทคนิคการปรับบุคลิกภาพเพื่อสร้างเสน่ห์

    – แนะนำเทคนิคและปรับบุคลิกภาพรายบุคคล

    – ปรับจุดด้อย และเพิ่มจุดเด่น เพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. Work Shop การใช้บุคลิกภาพให้เหมาะสมในรายบุคคล

            4. เทคนิคการสื่อสารให้ครองใจคน ด้วยกิจกรรมLego level 1

    – แบ่งกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารโดยการเรียนรู้ผ่านตัวต่อLego

    – ผู้เข้าอบรมใช้ทักษะความจำในการทำให้กิจกรรมสัมฤทธิ์ผล

    – มีการแข่งขันกันในทีม ระหว่างการทำกิจกรรมผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการใน

      การสื่อสาร โดยผ่านอาจารย์ผู้ฝึกสอน

 1. สรุปเนื้อหาจากกิจกรรมLego โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม วิเคราะห์ตัวเองจากกิจกรรมรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างทักษะและชุดความคิดในด้านการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย

หัวข้อการอบรมวันที่ 2

 1. ประเมินการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพรายบุคคล
 • ปรับจุดด้อย เพิ่มจุดเด่น จากการฝึกวันแรก
 1. เทคนิคการสื่อสารให้ครองใจคน ด้วยกิจกรรมLego level 2
 • การทำงานเป็นทีม
 • ฝึกประกอบต่อLegoเป็นทีม ให้เป็นรูปตามโจทย์ที่ต้องการ 
 • วิเคราะห์ตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นผ่านการประกอบ Lego
 1. Work Shop เทคนิคการสื่อสารตามโจทย์ และสถานกาณ์ต่าง ๆ 

วิธีการอบรม รูปแบบสัมมนา

 • ทฤษฎี 20 %
 • กิจกรรม 30 %
 • ฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 50 %

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

     1. ดูคลิปจากVDO ด้านการให้บริการ (คลิปที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม)

     2. แบ่งกลุ่มกิจกรรมกรณีศึกษา ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองและฝึกปฏิบัติตามโจทย์

     3. เรียนรู้เทคนิคการดูแลบุคลิกภาพภายนอกรายบุคคล

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม 

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)   

 1. ใช้หลักจิตวิทยาในการสอน ให้ผู้เข้ารับการอบรมดึงศักยภาพของบุคลิกภาพตัวเองออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด ผ่านการฝึกให้เกิดความชำนานในระหว่างการอบรม
 2. ทุกหัวข้อ นอกจากมีการบรรยายจากอาจารย์ จะเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติ

ในทันที เพื่อที่จะได้จดจำและนำไปปรับใช้ได้จริง

 1. ใช้ Lego เป็นสื่อสอน ให้เกิดทักษะการประสานงานและการสื่อสาร

เหมาะกับ

 • หัวหน้างาน และพนักงานในองค์กรทุกระดับ
 • พนักงานด้านการให้บริการ และการขาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นทันที
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น
 3. ผู้เข้าอบรม เข้าใจ รับฟัง และสามารถสื่อสารกันภายในองค์กรอย่างเข้าใจ
 4. ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน และองค์กร

Course outline

ชื่อหลักสูตร ปลุกยักษ์ในตัวเอง เพื่อสร้างเสน่ห์ต่อการประสานงานในองค์กร (สัตว์4ทิศ)

Communication techniques to build fascination ways of coordination in organization

(หลักสูตร 1 วัน)

โดย

ชื่อวิทยากร ราชันย์ จำปีแก้ว

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการให้บริการ

หลักการ/แนวความคิด

คนเรามีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แตกต่างกันซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่หากคนเหล่านั้นต้องมาอยู่ร่วมกัน ทำงานในองค์กรเดียวกัน ก็จะต้องปรับตัวเองตัวให้เราสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้คนที่หลากหลาย การที่เราจะประสานงานกับทุกคนในองค์กรอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพได้นั้น สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นคือการที่เราได้รู้จักคู่สนทนา(หรือเพื่อนร่วมงาน) ได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อเรารู้จักนิสัยของคู่สนทนาแล้วจะยิ่งทำให้การประสานงานเกิดประสิทธิภาพได้ และทำให้มีมิตรภาพที่ดีกับองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อสร้างให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีศิลปะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อให้รู้ถึงพฤติกรรมที่แตกต่างของบุคคลแต่ละประเภท
 3. สามารถเข้าใจผู้อื่น และสื่อสารกับบุคคลแต่ละประเภทเข้าใจง่ายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ทำ

หัวข้อการอบรม : 7 ชั่วโมง 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร 

หัวข้อการอบรม

 1. ภาวะการเป็นผู้นำด้วยแบบทดสอบ DISC Personality สัตว์4ทิศ

– การทำแบบวิเคราะห์ เพื่อให้เราเข้าใจและรู้จักตัวเองมากขึ้น

2. วิเคราะห์ประเภทนิสัยจากแบบทดสอบ+กลุ่มสัมพันธ์

     – การวิเคราะห์ความแตกต่างของเพื่อนร่วมงานแต่ละประเภท

     – การวิเคราะห์อุปนิสัยของเพื่อนร่วมงาน

     – ทักษะในการประสานงานตามลักษณ์ ของเพื่อนร่วมงานให้เกิดประสิทธิภาพ

3. ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ

    – Work Shop การฟังแต่ละประเภท ฝึกและลองใช้จริง

    – Work Shop ตามโจทยที่ได้รับ ยกตัวอย่างและใช้สถานการณ์จากเหตุการณ์จริงของทาง

       บริษัท

 1. กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการฟัง

-ฝึกทดสอบการฟังรายบุคคล และการวิเคราะห์ประเมินผลจากอาจารย์ผู้ฝึกสอน

 1. ถาม-ตอบ เพิ่มทักษะให้ดียิ่งขึ้นกับผู้เรียนทุกท่าน โดยมีอาจารย์เป็นCoach แนะนำอย่างใกล้ชิด

วิธีการอบรม

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบทฤษฎี 20 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบกิจกรรม 40 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 40 %

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

1.  กรณีศึกษาโดยใช้ภาพสัตว์ประเภทต่าง ๆ(สัตว์สี่ทิศ) ประกอบการบรรยาย

2.  แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จัก และปรับตัว

3.  ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงตามโจทย์ที่ได้รับ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม 

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)   

  1.  ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาเรื่องสัตว์4 ทิศ เพื่อแบ่งพฤติกรรมคนแต่ละประเภท 

2.  เมื่อรู้แล้วว่าเราและเพื่อนมีบุคลิกและพฤติกรรมแบบใด เราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจ

     คนจากพฤติกรรมนั้น ๆ โดยผ่านกิจกรรม

 เหมาะกับ

 • หัวหน้างาน พนักงานในองค์กรทุกระดับ
 • พนักงานด้านการให้บริการ และการขาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้ และเข้าใจตัวเองมากขึ้น
 2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
 3. ผู้เข้าอบรม สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 4. ผู้เข้ารับการอบรมมีไหวพริบ และการฟังที่มีประสิทธิภาพ

Course outline

ชื่อหลักสูตร การสร้างมนุษยสัมพันธ์และService Mind

Service Mind

(หลักสูตร 1 วัน)

โดย

ชื่อวิทยากร ราชันย์ จำปีแก้ว

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการให้บริการ

หลักการ/แนวความคิด

มนุษยสัมพันธ์และService Mind เป็นสิ่งที่บุคลากรในองค์กรจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ และเมื่อเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในทีม หรือในองค์กร ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างเป็นเลิศ
 2. เพื่อพัฒนาแนวคิด Attitude ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริการ
 3. เพื่อปรับบุคลิกภาพ ท่าทาง การสื่อสาร ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
 4. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมอันดี และการแสดงออกด้วยท่าทีที่เป็นมิตรต่อเพื่อร่วมงานและลูกค้า

หัวข้อการอบรม : 7 ชั่วโมง 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร 

หัวข้อการอบรม (ภาคเช้า)

 1. การปรับทัศนคติ มุมมอง และ Attitude ต่อการทำงานด้านบริการ

– ฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างแนวคิด และมุมมองของทัศนคติที่ดีในตัวเอง ให้ออกมาใช้งานได้มากยิ่งขึ้น โดยผ่านกระบวนการทางเทคนิคด้านจิตวิทยาของอาจารย์ผู้สอน 

     2. ฝึกบุคลิกภาพ ท่าทาง กิริยา และการสื่อสาร 

         – Work Shop ฝึกปฏิบัติ รายบุคคล เพื่อให้เกิดความชำนาญ 

     3. ประเภทของลูกค้าในแบบต่าง ๆ และการวางตัวต่อลูกค้าแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม

         – ฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้จักลูกค้าแต่ละรูปแบบ 

         – ฝึกในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีเจอลูกค้าแต่ละประเภท ตามโจทย์ที่ได้รับ โดยมี

           อาจารย์ผู้สอนCoach อย่างใกล้ชิด

หัวข้อการอบรม (ภาคบ่าย)

     4. ทดสอบฝึกการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท

     5. สรุปผลการทดสอบ และComment รายบุคคล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจและ

         นำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

วิธีการอบรม

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบทฤษฎี 30 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบกิจกรรม 30 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 40 %

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

            1. ฝึกปฏิบัติการปรับบุคลิก ท่าทาง สีหน้า และการใช้เสียงรายบุคคล

2. เรียนรู้จิตวิทยาในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์แบบเข้าใจง่าย และใช้งานได้จริง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม 

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)   

 1. ใช้โจทย์ตามหลักจิตวิทยาที่ง่าย ในการทำกิจกรรมและการฝึกให้เกิดความชำนาญ

เหมาะกับ

 • พนักงานด้านการให้บริการ และการขาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นในทันที
 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักและนำคำว่าService Mind ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ประเภทของลูกค้าจากธุรกิจที่ทำ ได้อย่างชำนาน
 4. ลูกค้ามีโอกาสกลับมาใช้บริการซ้ำจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนจากหลักสูตร

Course outline

ชื่อหลักสูตร Sale & Service การขายและให้บริการสำหรับพนักงานขาย

(Sale & Service)

(หลักสูตร 1 วัน)

โดย

ชื่อวิทยากร ราชันย์ จำปีแก้ว

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการให้บริการ

หลักการ/แนวความคิด

การขายในยุคศตวรรษที่20 มีการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคสินค้าของลูกค้า และงานบริการที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ดังนั้นการดูแล การเข้าอกเข้าใจ ในความต้องการของผู้บริโภคสินค้า และการบริการจึงจำเป็นต้องมีเทคนิคโดยเน้นความเข้าใจ และการใส่ใจเป็นหลัก โดยเพิ่มประสิทธิภาพของการนำเสนอให้เกิดความน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อสร้างสมรรถภาพของพนักงานขายในองค์กรให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นต่อการพิชิตยอดขาย
 2. เพื่อสร้างกลยุทธในการรับมือลูกค้าให้เกิดความประทับใจ
 3. เพื่อให้พนักงานดูแลลูกค้าและสามารถบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หัวข้อการอบรม : 7 ชั่วโมง 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร 

หัวข้อการอบรม (ภาคเช้า)

 1. องค์ประกอบขั้น Advance สำหรับพนักงานขายและบริการ

– เทคนิคการจัดองค์ประกอบ การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน ของพนักงาน

2. กลยุทธต่อการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

    – เรียนรู้กลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจในองค์กร 

    – สอนหลักการวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละประเภท โดยฝึกการใช้แนวคิดขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่ม

      ยอดขาย

หัวข้อการอบรม (ภาคบ่าย)

3.  การเจรจาต่อรองเพื่อประสิทธิภาพงานขาย

    – เทคนิคการต่อรอง โดยใช้หลักการเจรจาต่อรองทางจิตวิทยา เพื่อฝึกให้พนักงานรู้เขารู้

      เรา และทันต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้น

                -ฝึกการปิดการขาย กระตุ้นยอด

            4. เทคนิคการนำกลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

                – Work Shop ฝึกตามโจทย์ และวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

           5. สรุป ถาม-ตอบ และดูแลเรื่องระบบความคิดของพนักงานเพื่อยอดขาย โดยอาจารย์อย่างใ

                ใกล้ชิด

วิธีการอบรม

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบทฤษฎี 40 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 60 %

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

1.  ฝึกการเรียนรู้ความแตกต่างของกลุ่มลูกค้าในองค์กร แต่ละประเภท

2. ใช้หลักการด้านการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักทางจิตวิทยาที่เข้มข้น

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม 

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)   

 1. แสดงตัวอย่างของกลุ่มลูกค้า ตามช่วงอายุ เพราะถ้าเราเข้าใจลูกค้าแต่ละช่วงอายุได้ เราก็ 

จะสามารถนำเสนอขายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธได้

 1. เน้นการจับคู่และฝึกปฏิบัติ โดยมีอาจารย์คอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เพราะการที่เราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนจะทำให้เขาสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
 2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังผู้เข้ารับการอบรมให้มาก เพื่อที่จะปรับและพัฒนาให้แต่ละคนได้เกิดความชำนานอย่างสูงสุด

เหมาะกับ

 • พนักงานด้านการให้บริการ และการขาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีMindset ต่องานขายดียิ่งขึ้น
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีไหวพริบ และให้คำแนะนำด้านการขายต่อลูกค้าได้เชี่ยวชาญขึ้น 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าดียิ่งขึ้น
 4. สามารถทำยอดขายได้ดีในระดับที่น่าพอใจ

Course outline

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสร้างรายได้สำหรับพนักงานขายด้วยเครื่องมือ 5G

(Sales techniques with 5G procedures)

(หลักสูตร 1 วัน)

โดย

ชื่อวิทยากร ราชันย์ จำปีแก้ว

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการให้บริการ

หลักการ/แนวความคิด

สิ่งสำคัญในการสร้างรายได้ในปัจจุบัน นั่นคือการได้เรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ โดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทและเพิ่มระดับการคิด เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นเครื่องมือ5G จึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความคิดและแปลผลออกมาเป็นทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างรายได้นั่นเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเปลี่ยนแนวคิดด้านการนำเสนอขาย
 2. เพื่อฝึกปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในการเจรจาต่อรองอย่างมีขั้นตอน
 3. เพื่อสามารถสร้างรายได้ด้วยวิธีที่หลากหลายและเป็นที่น่าจดจำ

หัวข้อการอบรม : 6 ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร 

หัวข้อการอบรม (ภาคเช้า)

1. เรียนรู้คุณสมบัติเทคนิคการสร้างรายได้ด้วยเครื่องมือ 5G

   – เรียนรู้จากทฤษฎี เครื่องมือ 5 G แบบเข้าใจง่าย

2. ฝึกปฏิบัติการนำ 5G ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

– ทั้ง 5 G จะมีกลยุทธ์เพื่อให้ฝึกปฏิบัติเป็นรายข้อ หมายถึง เมื่อเรียนรู้ในแต่ละข้อ ให้ฝึก

 ปฏิบัติในทันที เพื่อผลลัพธ์ที่เห็นผลดียิ่งขึ้น

หัวข้อการอบรม (ภาคบ่าย)

3. Work Shop ตามโจทย์ที่ได้รับ และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ

   – ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ ที่ได้รับ เป็นกลุ่ม

วิธีการอบรม

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบทฤษฎี 40 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบกิจกรรม 30 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 40 %

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

 1. เน้นทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม และปฏิบัติตามสถานการณ์ที่ได้รับ โดยมีอาจารย์คอยให้คำชี้แนะและให้วิธีการ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม 

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)   

 1. ใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าในปัจจุบัน นำมาแสดงและยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นภาพ เมื่อเห็นภาพแล้วก็จะเกิดกระบวนการคิด และนำไปต่อยอด
 2. ใน 5 G จะมีกลยุทธ์ที่แสนจะง่ายดาย หลังจากเรียนรู้และปฏิบัติตามจะเห็นผลได้100%

เหมาะกับ

 • หัวหน้างาน 
 • พนักงานด้านการให้บริการ และการขาย (ระดับพื้นฐาน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำเสนอขายอย่างมีขั้นตอน 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตามหลักเฉพาะของหลักสูตร5G
 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าดียิ่งขึ้น
 4. สามารถทำยอดขายได้ดีแม้ผู้ที่เพิ่มเริ่มขาย

Course outline

ชื่อหลักสูตร ทักษะการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

(Counselor techniques for Management and Supervisors)

(หลักสูตร 2 วัน)

โดย

ชื่อวิทยากร ราชันย์ จำปีแก้ว

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการให้บริการ

หลักการ/แนวความคิด

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เน้นแต่พูด แต่มีน้อยคนที่จะเป็นผู้รับฟังที่ดี ดังนั้นการที่เรามีการฝึกฝนทักษะของการฟังและการเป็นผู้ให้คำปรึกษา จะช่วยให้บุคคลนั้นเกิดการรู้คิด และมีวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักจิตวิทยานี้ เป็นทักษะขั้นสูงที่ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้กับผู้ที่เกิดภาวะขาดความมั่นใจ โรคซึมเศร้า หรือมีปัญหาชีวิต ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อฝึกให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงานมีการให้คำแนะนำ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร
 2. เพื่อสร้างให้คนในองค์กรมีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ราบรื่น

หัวข้อการอบรม : 6 ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร 

หัวข้อการอบรม (วันที่ 1)

 1. Johari Window หน้าต่างมหัศจรรย์
 • ให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทำแบบทดสอบความเป็นตัวเอง โดยใช้กิจกรรมทางจิตวิทยาที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือโปรแกรม Johari Window
 • ฝึก คิด วิเคราะห์ และปรับภาพลักษณ์ของตัวเอง ให้เข้าสู่โหมดของผู้ให้คำปรึกษา

      2.   เรียนรู้ภาพลักษณ์ การวางตัว และการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

3.   เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการให้คำปรึกษา

 • Work Shop การฟัง โดยการจับคู่ สลับกัน โดยมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

หัวข้อการอบรม (วันที่ 2)

4. การสร้างคำพูดเพื่อการเป็นที่ปรึกษาอย่างถูกวิธี

 • เทคนิคในการสร้างคำพูด เพื่อการเป็นผู้ให้การปรึกษาอย่างมืออาชีพ
 • ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจว่า ภาษา หรือคำพูดไหนควรใช้ หรือไม่ควรใช้

5. Work Shop จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามโจทย์

 • ฝึกฝนตามโจทย์ และสถานการณ์ที่ได้รับ พร้อมรับฟังComment จากอาจารย์ผู้สอน และปรับพฤติกรรมในทันที เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการอบรม

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบทฤษฎี 40 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบกิจกรรม 30 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 30 %

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

1.  ใช้กระบวนการทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษา โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกรายบุคคล

2.  มีการจำลองสถานการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เข้าฝึกได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

     เพื่อปรับให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม 

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)   

 1. ใช้โปรแกรม Johari Window ซึ่งเป็นกิจกรรมในแนวทางจิตวิทยา เพื่อเป็นสื่อในการเปิดใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเพื่อให้เห็นถึงข้อดีของกันและกัน ซึ่งจะทำให้สามารถปรับการสื่อสารและการฟัง รวมถึงการตั้งคำถามได้ดีมากยิ่งขึ้น

เหมาะกับ

 • หัวหน้างาน พนักงานในองค์กรทุกระดับ
 • พนักงานด้านการให้บริการ และการขาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเป็นหัวหน้า และเพื่อนร่วมงานที่ดี ที่เข้าใจเพื่อนร่วมงาน 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการสร้างคำพูดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการรับฟัง และสื่อสารที่อ่อนโยนมากขึ้น
 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีสุขภาวะจิตใจที่ดีขึ้น และสามารถส่งพลังพวกให้กับทีมงาน และเพื่อนร่วมงานได้อย่างดีเยี่ยม

   4.   พนักงานภายใต้สังกัด เข้าหาหัวหน้ามากขึ้น และร่วมกันแก้ปัญหาในแผนกได้อย่างมี

         ประสิทธิภาพ 

Course outline

ชื่อหลักสูตร การสร้างภาพลักษณ์สู่การเป็นวิทยากร หรือผู้สอนงานอย่างมืออาชีพ

(The training to create profession image as a professional expert)

(หลักสูตร 2 วัน)

โดย

ชื่อวิทยากร ราชันย์ จำปีแก้ว

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการให้บริการ

หลักการ/แนวความคิด

สิ่งสำคัญที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือหัวหน้างานหรือผู้ฝึกสอนงาน ถ้าหัวหน้างานหรือผู้ฝึกสอนงานมีทักษะในการสื่อสาร และรู้จักวิธีในการถ่ายทอดงาน ก็จะทำให้ผู้ที่เรียนรู้งานเข้าใจมากขึ้น และการทำงานก็จะราบรื่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อฝึกหัวหน้า หรือผู้ที่จะทำหน้าที่วิทยากร ให้มีทักษะการสื่อสาร การวางตัว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
 2. เพื่อสร้างบุคลากรในสายงานฝึกอบรม ให้เป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ ด้วยความเข้าใจและใส่ใจ

หัวข้อการอบรม : 6 ชั่วโมง (หลักสูตร2วัน)

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร 

หัวข้อการอบรม (วันที่ 1)

 1. สิ่งที่วิทยากรควรมี ข้อดี/ข้อเสีย
 • คำแนะนำจากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน ให้ผู้เข้ารับการอบมได้เห็นตัวตนของตัวเอง และนำศักยภาพด้านที่ดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
 1. เทคนิคการรู้จักบุคลิกภาพ ของตัวเอง เพื่อนำมาปรับใช้
 • ปรับบุคลิกภาพรายบุคคล เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
 • ปรับ บุคลิกการแต่งหน้า แต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม และเทคนิคพิเศษด้านอื่นๆ 
 1. การใช้น้ำเสียงที่ถูกต้อง และเพิ่มเสน่ห์
 • ฝึกการใช้น้ำเสียง
 • ฝึกวิธีการใช้เสียง คำหนัก เบา และภาษาที่ถูกต้อง น่าฟัง

      4. มอบโจทย์หัวข้อการเป็นวิทยากร

                – ให้ผู้เข้ารับการอบรม นำโจทย์ที่ถนัด กลับไปฝึกฝนเป็นการบ้าน 

                – อาจารย์ให้คำแนะนำจากโจทย์ที่ได้รับ เพื่อฝึกฝน

     หัวข้อการอบรม (วันที่2)

      5.  ตรวจการแต่งกาย และบุคลิกภาพภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นวิทยากร

6. ฝึกปฏิบัติ การเป็นวิทยากรทั้งระบบ

 • ให้ผู้เข้ารับการอบรม ทดสอบตามโจทย์ที่ได้รับ คนละ 15 นาที
 • Comment ให้คำแนะนำรายบุคคลโดยอาจารย์ และเพื่อนร่วมชั้น

วิธีการอบรม

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบทฤษฎี 20 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบกิจกรรม 30 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 50 %

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

1.  ฝึกปฏิบัติรายบุคคล เพื่อหาจุดที่ดีที่สุดในการแสดงศักยภาพของผู้เรียน

2. จำลองสถานการณ์จริงในทุกหัวข้อ เพื่อสร้างความเข้าใจ และนำไปใช้งานได้จริง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม 

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)   

 1. จากประสบการณ์การเป็นวิทยากรมา 20 ปี การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ตรงจากผู้สอน จะทำให้ผู้ที่รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปต่อยอดได้อย่างมีคุณภาพ

เหมาะกับ

 • หัวหน้างาน พนักงานในองค์กรทุกระดับ ทีอยากเพิ่มทักษะในการเป็นผู้สอนงานหรือวิทยากร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรม มีบุคลิกภาพแห่งความเป็นผู้นำ ในการสอนงานมากขึ้น
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคในการสื่อสาร การใช้น้ำเสียงที่ทรงพลัง น่าเชื่อถือ
 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมและสามารถเป็นวิทยากรได้ในทันที

Course outline

ชื่อหลักสูตร การเจรจา ต่อรอง

(Negotiation)

(หลักสูตร 1 วัน)

โดย

ชื่อวิทยากร ราชันย์ จำปีแก้ว

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการให้บริการ

หลักการ/แนวความคิด

การเจรจาต่อรองในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่ใช้กับงานขายเท่านั้น เพราะทุกวันนี้มนุษย์มีการสื่อสารและการเจรจาต่อสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงาน การเจรจากับบุคคลที่มีความเครียด หรือคิดจะฆ่าตัวตาย หรือการเจรจาต่อรองกับสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งถ้าเราได้มีการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง เราจะสามารถถ่ายทอดพลังบวก และจะเกิดผลตอบรับที่น่าพอใจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่นให้เกิดศักยภาพในตัวเอง จากการเจรจาของเรา
 2. เพื่อสร้างยอดขาย และการบริการในระยะยาว ให้เกิดความมั่งคั่งและมั่นคง

หัวข้อการอบรม : 6 ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร 

หัวข้อการอบรม (ภาคเช้า)

 1. เทคนิคการใช้ภาษาและการสร้างคำพูด ในการเจรจาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 • ฝึกการใช้ประโยคข้อความในการสื่อสาร โดยให้ผู้รับการฝึกอบรม มีการทดลองการแต่งประโยชน์เพื่อการเจรา ตามโจทย์ที่ได้รับ
 1. ทักษะการสร้างบรรยากาศ ในการเจรจา
 • เรียนรู้เทคนิค ในการสร้างบรรยากาศในการเจรจา 
 • การสร้างกลิ่น การจัดวางพื้นที่การเจรจาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสบายตาต่อผู้เจรจา

หัวข้อการอบรม (ภาคบ่าย)

 1. การเจรจาเมื่อเกิดปัญหา
 • ฝึกการสื่อสารในกรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ
 • ฝึกการเจรจาต่อรองด้านการขาย
 • ฝึกการเจรจา เพื่อขอให้บุคคลอื่นช่วยเหลืองานเรา
 • ฝึกการเจรจาขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา,ลูกน้อง,และเพื่อนร่วมงาน
 • Work Shop รายบุคคล

วิธีการอบรม

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบทฤษฎี 20 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบกิจกรรม 20 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 60 %

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

 1. เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ใช้การสื่อสารได้อย่างเต็มที่ โดยอาจารย์ผู้สอนจะให้เทคนิครายบุคคล

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม 

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)   

 1. ใช้หลักการสื่อสารตามแนวทางจิตวิทยา เพื่อการเจรจาต่อรองขั้นสูงสุด

เหมาะกับ

 • หัวหน้างาน พนักงานในองค์กรทุกระดับ
 • พนักงานด้านการให้บริการ และการขาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะการเจรจาแบบมืออาชีพในการประสานงาน
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีการใช้คำพูดที่ดูอ่อนโยน น่าฟัง
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือโดยการใช้คำพูดกับผู้อื่น ให้เกิดการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความขัดแย้ง

Course outline

ชื่อหลักสูตร องค์กรแห่งความสุข

Happy Workplace

(หลักสูตร 1 วัน)

โดย

ชื่อวิทยากร ราชันย์ จำปีแก้ว

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการให้บริการ

หลักการ/แนวความคิด

การทำงานในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านธุรกิจ การให้บริการค่อนข้างสูง จึงทำให้พนักงานในองค์กรต้องมีการเรียนรู้ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น หลาย ๆ คนอาจมีอาการท้อแท้ สิ้นหวัง เกิดความตึงเครียด และขาดความสุขในการทำงาน แนวทางในการพัฒนาบุคลากรควรที่จะมีเป้าหมาย โดยใช้ความสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน การสร้างทัศนคติมุมบวกในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน และการรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และนำพาให้องค์กรเจริญเติบโต โดยยึดหลักความสุขของบุคลากรเป็นที่สำคัญ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  เพื่อสร้างความสุขให้กับบุคลากร พนักงานในองค์กร ให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน

2.  เพื่อพัฒนาแนวคิด ทัศนคติ และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

3.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน และขจัดความขัดแย้งในการทำงาน

หัวข้อการอบรม : 7 ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร 

หัวข้อการอบรม (ภาคเช้า)

1.  Happy workplace @ Work lift Balance 

     – ปลูกฝังทัศนคติในการทำงานอย่างมีความสุข โดยการบรรยายจากอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิด้าน

       ความสุขในที่ทำงาน

    – ฝึกฝนให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนการการคิดบวก โดยการทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้าง

       บรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

    – ปลูกฝังให้ผู้รับการอบรม มีความรัก ความเอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้น

หัวข้อการอบรม (ภาคบ่าย)

2.  กิจกรรม Happy วิธีสร้างความสุขและความสัมพันธ์ในการทำงาน 

     –  กิจกรรมการทำงานเป็นทีม ด้วย Game Tower 

     –  กิจกรรมการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแท่งไม้มหัศจรรย์

     – กิจกรรมการคิด วิเคราะห์ ด้วยกิจกรรมไม้ตะเกียบ

3.  ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการประสานงานในองค์กร

    – เรียนรู้การใช้ภาษาในการสื่อสารที่สวยงาม พร้อมฝึกการใช้ภาษา ตามประโยคที่ได้รับ

4. สรุป ถาม-ตอบ 

   – เน้นการรับฟังพนักงานผู้เข้ารับการอบรม และช่วยแก้ปัญหาให้เกิดการทำงานที่มีความสุขยิ่งขึ้น

วิธีการอบรม

 พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบทฤษฎี 20 %

 พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบกิจกรรม 50 %

 พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 40 %

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม 

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)   

 1. เน้นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
 2. การสร้างความสุขจากความคิด ทัศนคติของพนักงานโดยตรง

เหมาะกับ

 • หัวหน้างาน พนักงานในองค์กรทุกระดับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจบริบทของความสุขในองค์กรมากขึ้น
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีการสื่อสารที่ดีขึ้น เข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น
 3. ผู้เข้ารับการอบรม รักและสนุกกับงานมากขึ้นหลังเข้ารับการอบรม 

Course outline

ชื่อหลักสูตร ทักษะการเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับพนักงานด้านการขาย

(Smart Skill)

(หลักสูตร 1 วัน)

โดย

ชื่อวิทยากร ราชันย์ จำปีแก้ว

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

และSoft Skill การสื่อสาร ทักษะการขายและการให้บริการ

หลักการ/แนวความคิด

กลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้บริโภคไม่ต้องการคำอธิบายด้านข้อมูลเหมือนในอดีต แต่เพียงต้องการให้พนักงานขาย เข้าใจ และใส่ใจ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่ดี และการสื่อสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้า ดังนั้นพนักงานขายในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา และรับฟังลูกค้า เพื่อประสิทธิภาพในงานขาย และยอดขายที่เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายมีทักษะการเป็นผู้ให้คำปรึกษา เพื่อทำความเข้าใจ และใส่ใจความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น
 2. เพิ่มทักษะการสื่อสาร และการให้ข้อมูลลูกค้า และการปิดการขายอย่างมีชั้นเชิง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร 

 1. หัวข้อการอบรม
 2. เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการให้คำปรึกษา
 3. กระบวนการ การให้คำปรึกษา เพื่อใช้ในการเจรจา ต่อรอง
 4. การสร้างคำพูดเพื่อการเป็นที่ปรึกษาอย่างถูกวิธี
 5. Work Shop จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามโจทย์

วิธีการอบรม

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบทฤษฎี 40 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบกิจกรรม 30 %

พนักงานก่อสร้างชาย เส้นกรอบฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 30 %

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

1.  ใช้กระบวนการทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษา โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกรายบุคคล

2.  มีการจำลองสถานการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เข้าฝึกได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

     เพื่อปรับให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม 

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)   

 1. ใช้โปรแกรม Counselling ตามหลักจิตวิทยาก เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจกระบวนการในการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับ

 • พนักงานด้านการให้บริการ และการขาย

ภาพบรรยากาศ Class 

หลักสูตร ปลุกยักษ์ในตัวเองเพื่อสร้างเสน่ห์ในงานบริการ

รูปภาพประกอบด้วย บุคคล

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร, พื้น, เพดาน, ผนัง

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร, กลุ่ม

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ยืน, กลุ่ม, ทำท่าทาง

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย พื้น, ในอาคาร, บุคคล, กลุ่ม

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

หลักสูตร Sale & Service  การให้บริการสำหรับพนักงานขาย

รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, กลุ่ม, ร้านอาหาร

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, กลุ่ม, บรรทัด, วงคอนเสิร์ต

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

กิจกรรมการทำงานเป็นทีม

รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, พื้น, ในอาคาร, กลุ่ม

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ผนัง, ในอาคาร, กลุ่ม

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย เพดาน, บุคคล, ทำท่าทาง, ในอาคาร

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ, บุคคล, ยืน

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, พื้น, ในอาคาร, ยืน

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

หลักสูตร การเรียนรู้และไหวพริบในการทำงาน ด้วยกิจกรรม Lego

รูปภาพประกอบด้วย บุคคล

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย เค้ก, บุคคล, ผู้หญิง, ในอาคาร

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, กลุ่ม

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ทำท่าทาง, กลุ่ม, พื้น

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, แออัด

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, เพดาน, ยืน

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

หลักสูตร การสื่อสารและการปรับบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ

รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, เค้ก, กลุ่ม

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, เพดาน, กลุ่ม

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, เพดาน, กลุ่ม

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, กลุ่ม

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, กลุ่ม, แออัด

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย พื้น, บุคคล, ยืน

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ, บุคคล, เพดาน, ในอาคาร

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย พื้น, ในอาคาร, เพดาน

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ, ในอาคาร, บุคคล, หน้าต่าง

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

หลักสูตร Sale & Service

รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ, บุคคล, ทำท่าทาง, ผนัง

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, กลุ่ม

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

กิจกรรมการสื่อสารเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, กลุ่ม, เพดาน

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ทำท่าทาง, พื้น, ในอาคาร

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

ขอบพระคุณครับ

Did you enjoy this article?