อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

About us

อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

 • ชื่อ นายอนุภาพ พันชำนาญ
 • ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ Anuphap Phanchamnan
 • สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ
 • ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่52 ซ.อ่อนนุช66 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 รหัสไปรษณีย์ 10250

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการตลาด (MBA Marketing) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม (คอร์สต่างๆ)

 • เรียนครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 6 เดือน
 • เรียนอาจาริยสา (อาจารย์สอนครูสมาธิ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ
 • Trainer & Coach skill for 21stCentury
 • Understand yourself and Others : Skill for Success
 • The MAGNETER PRESENTATION ACADEMY (The way of ZEN)
 • DTH Marketing workshop
 • SUM Presentation
 • Smart Look for Successful Career and Life (ภาษาท่าทางที่สง่างามเพื่อความสุขและความก้าวหน้า)
 • Train the Trainer
 • นพลักษณ์ (The Enneagram)
 • PUBLIC SPEAKING โดย ครูโอ๋ AF
 • อบรมสู่ฝันนักเขียนขั้นพื้นฐานรุ่น 14 โดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
 • Train the Trainer Advanceโดย ดร.บัญญัติ บุญญา
 • ระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001,IATF 16949 โดย ดร.ทอง พุทธลอด

My Experience

การทำงานในอดีต-ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฮปปี้เทรนนิ่ง จำกัด
 • เป็นนักเขียน (เขียนบทความในวารสารรายเดือนให้กับ
 • บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด)
 • อาจารย์สอนสมาธิ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ
 • อดีตอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (สอนวิชาเลือก : เรื่องไร้สาระ แต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง:
 • วิชาจีบ วิชาเคล็ดลับจับโกหก ร่วมกับ อ.ธนิช)
 • เป็นวิทยากรให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) [สสท.]
 • เป็นวิทยากรให้กับ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • เป็นวิทยากรให้กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชลบุรี
 • เป็นวิทยากรหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนอีกมากมาย
 • อดีตที่ปรึกษาการตลาดบริษัท KathyGold
 • อดีตวิศวกร (ผู้จัดการ) ที่บริษัทโทเทิ่ลแอคเซสคอมมูนิเคชั่น (DTAC)
 • ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท Stepteambuiding
 • อดีตที่ปรึกษาการตลาดบริษัท BLUE NAVI
 • อดีตที่ปรึกษาการตลาดบริษัท CAP VISION

ประสบการณ์การทำงาน – อดีต

 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง (BBC)
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นักศึกษา วิทยาลัยพานิชยการบางนา
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้พระวิทยากร วัดสระเกศวรวิหาร
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
 • วิทยากรรับเชิญ ให้หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ อีกมากมาย เช่น บริษัทเครือซีเมนต์ไทย

บทบาทนักเขียน

 • เขียนบทความ ธรรมะ ทำไม ในเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/dhammawhy?ref=hl
 • เขียนบทความลงในนิตยสาร Goodluck Goodlife
 • เขียนหนังสือร่วมกับ อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสงทอง และโค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ชื่อหนังสือ “ใช้ชีวิตคิดแบบโค้ชเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ”
 • ปัจจุบันกำลังเขียนหนังสือของตัวเองกับสำนักพิมพ์คิดดี “สมาธิเปลี่ยนชีวิต”
 • เขียนบทความในวารสารรายเดือนและกำลังออกหนังสือให้กับ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ผลงานทางวิชาการ

 • ร่วมกับ อาจารย์จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร (นักวิชาการอิสระ KM Activist ,Coaching,Trainer,Facilitator) เขียนและถอดบทความ แนวทางการจัดทำ ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

บรรยาย

In-house Training

 • กรมทางหลวง (ทั่วประเทศ)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทั่วประเทศ)
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT
 • สำนักบริหารระบบกายภาพจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2 รุ่น
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง (หน่วยงาน กกต.) 2 รุ่น
 • ศูนย์สร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.)
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริษัท IRPC
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.)
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชลบุรี
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 รุ่น
 • สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

Public Training

 • หลักสูตร รู้จักตัวองเพื่อเข้าใจผู้อื่น (Get me Give you)
 • ทอร์คธรรม
 • หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q(IQ EQ AQ OQ SQ) (Working Efficiency with 5 Q)”
 • หลักสูตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)
 • สมาธิเปลี่ยนชีวิต
 • หลักสูตร“เสริมสร้างความสุขในองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตร สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต (Dialogue)
 • 9 Soft Skills for Smart Work : 9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ

Team Building & Walk Rally

 • บริษัท ไทยแอร์โร่ รุ่นที่1
 • บริษัท ไทยแอร์โร่ รุ่นที่2
 • การประปานครหลวงฝ่ายช่าง
 • บริษัท 3BB 3 รุ่น
 • จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • บริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ
 • บริษัท โมเม้นทีฟ
 • บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT
 • บริษัท เจแอนด์พี ซิตี๊กรุ๊ป (JAP)
 • บริษัท Thappline (ท่อส่งน้ำมัน)
 • บริษัท วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ จำกัด
 • บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด
 • บริษัท STOP CH (Software)
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
 • บริษัทอาบาเทก (เอเซีย) จำกัด
 • โรงเรียนสามพัน เพชรบูรณ์
 • บริษัท วินโดว์เอเชีย 2 รุ่น
 • บริษัท QPR (Quality Poeple Recruiting )
 • บริษัทโตโยต้าบัส (TOYOTA BUZZ) จำนวนพนักงาน 1,400 คน
 • บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)จำนวนพนักงาน 800 คน

จุดเด่นวิทยากร

 • พูดเรื่องที่จะบรรยายให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายๆ
 • อ่านความรู้สึก แนวคิด ของผู้เข้าอบรมได้ออก ทำให้รู้ว่าจะบรรยายด้วยวิธีไหน
 • มีการปรับตัวเข้ากับผู้เรียนได้ดี สร้างความเป็นกันเองแบบสนิทสนม ทำให้ผู้เรียนรู้สึกถึงการไม่ได้เรียน แต่เป็นการแชร์เรื่องราวต่างๆ กัน
 • มีเรื่องราวสนุกๆ มากมายที่จะเล่าให้ผู้เรียนได้ร่วมสนุก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสนใจอยู่ในปัจจุบันและเรื่องที่สร้างความประทับใจต่างๆ
 • เชื่อมโยงเรื่องเล่าต่างๆ เข้ากับหัวข้อที่สอนได้เป็นอย่างดี
 • สรุปหัวข้อที่จะบรรยายให้ผู้เรียนได้มีคีย์เวิร์ด เพื่อนำหลักการไปใช้งานได้จริง
 • ทั้งหมดจะผ่านความสนุกสนานตั้งแต่เริ่มบรรยายจนจบการบรรยาย ที่เรียกว่าสนุกและสาระอย่างแท้จริง
 • เป็นคนที่เข้าใจชีวิต จึงมองเห็นว่าสิ่งที่คนต้องการที่แท้จริงคืออะไร
Did you enjoy this article?