อาจารย์ ดร.ไมตรี บุญขันธ์

                                         ประวัติวิทยากรอาจารย์ ดร.ไมตรี บุญขันธ์
E-mail: maitree.boonkhun@gmail.com  
Tel. 081-4903025 Line ID: 0814903025   
Facebook: ไมตรี บุญขันธ์
“นำความรู้ สู่ความสำเร็จ”

การศึกษา

Quality Management System:  Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)

Environmental management System: ISO 14001: 2015 (IRCA Certified)

ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการ) 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

ความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝึกอบรม (Productivity Improvement)

 • ISO 9001: 2015 Requirement training course
 • Course of Total Productive Maintenance (TPM) การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 • Total Quality Management (TQM) การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 • Continues Improvement by Kaizen การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น
 • Effectiveness for QCC Activity การดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 5S for Productivity improvement 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • PDCA improvement การปรับปรุงงานด้วยหลักการ PDCA
 • การป้องกันข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์ โดยการปรับปรุงด้วย Poka-Yoke และ Visual control
 • 7 Waste for cost reduction การลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียทั้ง 7 ประการ
 • Just in time การบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี
 • จิตสำนึกคุณภาพ Quality awareness 
 • ความปลอดภัยในการทำงาน Safety working place
 • จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร Energy saving Awareness
 • การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน Production management for Supervisor
 • การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total cost reduction activity
 • การลดต้นทุนด้วย QC 7 Tools  QC 7 Tools for cost reduction 
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  
 • การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why why analysis 
 • และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมเอ็มเทรนนิ่ง (M-Training)
 • ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 • หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุงและฝ่ายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม กว่า 15 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand) Co., Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration Co., Ltd
 • กรรมการผู้จัดการ: Dynamic Active Co., Ltd.
 • อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
 • QCC team excellent ( IETEX 2009-2010 (Singapore))
 • Best QCC Team 2010 (สถาบันเพิ่มผลผลิต)
 • KAIZEN award 2011 (กระทรวงแรงงาน)
 • วิทยากรที่ปรึกษาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์  กระทรวงอุตสาหกรรม
 • วิทยากรที่ปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลผลิตให้กับสถานประกอบการ ร่วมกับ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม เอ็นเทรนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม ธรรมนิติ
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม พีเพิ่ล ไดนามิค
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม วิคค์เทรนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม เคเอ็นซี เทรนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม สัมมนาดีดี
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม ไอทีดี เซ็นเตอร์
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม เนรมิตดี
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม โปรเอ็กพีเรียนเทรนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม พีที แอนด์ เอส
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม วิสด้อมแม็ก เซ็นเตอร์
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม ด็อกเตอร์ฟิชเทรนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม แอ็นเอคิวเอส
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม พีพี เทรนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม เซอร์วิสมายด์ เทนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม พร็อสเพอร์ 88
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม เอที เทรนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม เพอร์เฟค เทนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม ล็อคอิน เทรนนิ่ง 
 • วิทยากรพิเศษ ซีเคพี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม อินสปาย เทรนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม สัมมนาเซ็นเตอร์
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม เอชอาร์ดี เทอร์มินอล
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม เคซีทีเอ
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม คิวเอชซี เทรนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม วันเทรนนิ่ง ไทยแลนด์
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม โอเคดีเทรนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม วิมังสาเทรนนิ่ง
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันฝึกอบรม PTC
 • และอีกหลายสถาบันฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน

ประสบการณ์ด้านวิทยากร In-house Training (บางส่วน)

บมจ. เบียร์ทิพย์บจก. อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
บมจ. ฮั้วฟง รับเบอร์ ประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
บมจ. โกล์บอลซีล บจก. โอคายาม่า (ประเทศไทย) 
บมจ. ภัทรา พอร์ซเลนส์ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี (ปุ๋ยหัววัว-คันไถ)
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี บจก. วันไทย อุตสาหกรรมการอาหาร (ยำยำ)
บจก. ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) บจก. คิริว (ประเทศไทย)
บจก. โทเดนโก้ (ประเทศไทย)บจก. พานาโซนิค เอนเนอร์จี้ (ประเทศไทย)
บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น บจก. บีดี สตรอว์ (ประเทศไทย) 
บจก. พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)บจก. ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ 
บจก. โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)บจก. เจเอสเอสอาร์ อ็อคชั่น
บจก. ไทยโอซูกะ ฟามาซูติคอล (ประเทศไทย) บจก. บีเอ็นแอล ประเทศไทย
บจก. ไทยโพลีคาร์บอเนต(ประเทศไทย) บมจ. ไทยนามพลาสติกส์อุตสาหกรรม
บมจ. โทอะ อีแอนด์ไอบจก. สยามยาชิโยะ
บจก. เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) -ลำพูนบจก. ฟู้ดเฮลท์ สหฟาร์ม
บจก. มูซาชิ เพ้นท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย)บจก. เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย)บจก. เอแอลเอ็มที (ประเทศไทย)บจก. แอมพาสออโต้มิลเล่อร์ (ประเทศไทย)บมจ. บางจากปิโตรเลียมบมก. เด็กซ์ตร้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)สำนักงานข้าราชการศาลยุติธรรมบจก. ทริโก้ (ประเทศไทย)บมจ. เดอะแพจเกจจิ้งบจก. โฮย่า เลนส์ (ประเทศไทย)บจก. ไทยคานาเอะบจก. ป.แสงทองการพิมพ์บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ บจก. ฟรูฮาฟ มหาจักรบจก. เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ปบมจ. สีเบเยอร์บจก. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)บมจ. ซีพีเอฟบมจ. น้ำตาลมิตรผลบจก. เจเทคโต๊ะ ออโตโมทีฟ ไทยแลนด์บจก. ทิปโก้ แอสฟัลท์บจก. ทรัพย์ทิพย์ เอทานอลบมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรมบจก. ไดโซะ ไทยเลนด์ บจก. เอฟ แอนด์ เอ็น ยูไนเต็ดบจก. ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ บจก. มหาจักร เกียวโดบจก. รอยัล ไทม์ ซิติเซ่นบจก. นารายณ์แพคมูลนิธิเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาบจก. โรเด้นสต๊อคบจก. นิโปร ประเทศไทยบจก. ชินเอ็ดสุ (ประเทศไทย)บจก. เอปสัน พรีซิชั่น (ประเทศไทย)บจก. ที เค การ์เม้นท์บจจ. ฟูจิคุระ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)บจก. เจวีซีเคนวู๊ด อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)บจก. บางกอกพัฒนามอร์เตอร์ บจก. ซัมไฮเทคส์ บจก. ทีบีเคเค (ประเทศไทย)บจก. คิวพลัส คอนเซ็ปท์บจก. โตโต้ (ประเทศไทย)บจก. โอเอสซี สยาม ซิลิก้าบจก. เอเค ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย)บจก. ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย)บมจ. เกลือพิมายบจก. ไทยนิปปอนเซอิกิบจก. เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์บจก. แคล-คอมป์ พรีซีสชั่น (ประเทศไทย) บจก. อินทิเกรท เมดิคอล เซอร์วิสบจก. ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัดบจก. เออร์วิง คอร์ปอเรชั่นบจก. ไบโอคลาสบจก. สึบาคิโมโตะ (ประเทศไทย)บจก. เจ.ฟิลเตอร์บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสบจก. เยเนอรัล แคนดีบมจ. ซัสโก้บมจ. สามมิตรมอเตอร์ บมจ. ทีพีบีไอ แพจเกจจิ้งบมจ. อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)บจก. เค-99 พลาสเทคบจก. เซกิซุย  พลาสติกส์ (ไทยแลนด์)บจก. กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้งบจก. ทีเอ็มบีพีบจก. ไทยอีสเทิร์นไวร์เมชบจก. แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ปบจก. วัฒนชัย รับเบอร์เมทบจก. ยูไนเต็ดแสตนดาร์ดเทอร์มินอลบมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่บจก. เอสทีบี สตาร์บจก. วาย.เค.เค (ประเทศไทย)บมจ.  ปรีชาถาวรอุตสาหกรรมบจก. ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ปบจก. คาสิโอ (ประเทศไทย)บจก. เจวีซี เคนวูดอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)บมจ. ที.ซี.พี (กระทิงแดง)บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์บจก. ชไนเดอร์ (ประเทศไทย)บจก.บ้านโป่งยูทิลิตี้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ บมจ. ผลธัญญะบจก. เคอาร์อุตสาหกรรมพลาสติก(ขอนแก่น)สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบจก. สื่ออินดัสเทรียลบจก. เทยินโพลีเอสเตอร์บจก. ซีสเต็มอัปเกรดโซลูชั่น (ประเทศไทย)บจก. โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย)บจก. ทรีบอนด์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)บจก. ไดน่า เมทัล (ประเทศไทย)บมจ. นิคอน (ประเทศไทย)บจก. เอบิโก้ แดรี่ฟาร์มบมจ. น้ำตาลไทยรุ่งเรือง (ลิน)กลุ่มบริษัทในเครือ ไทยซัมมิทบมจ.ทีพีไอโพลีนบจก. ไทยซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)บจก. นิชชิน แมนูแฟคเจอร์ริ่งสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์บจก. พีเจ้น อินดัสตรี่ (ไทยแลนด์)บจก. เรย์โคล แอสฟัลท์บจก. ไทย โกเบ เวลดิ้งบจก. นิสสัน สปริงบมจ. ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่งบจก. นีโอ แฟคตอรี่บจก. เอ็ม.อี. เมดิเทคบจก. ไอพีดี แพคเกจจิ้งบจก. ไทยชนาธร อุตสาหกรรม บจก. ฟอร์ดไทยซัมมิทบจก. โฟมเทคอินเตอร์เนชั่นแนล บจก. ไทย คอมเพรสเซอร์บจก. เชอร์วู๊ด เคมีคอลบจก. คอนซัลแท้น เทคโนโลยีบจก. ฮาสโก้-ซีพีบจก.ไทยโตชิบาอุตสาหกรรมบจก.ไทยเบเวอร์เรจแคนบจก. ซัมมิท โชว่าบจก. ชินเอ็ทซึ แมกเนติคส์ (ประเทศไทย)บจก. โตโยต้า โกเซ (ประเทศไทย)บจก. ไทยเพิ่มพูน อุตสาหกรรมบมจ. อาปิโก้ พลาสติคส์บจก. เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)บมจ. ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม บจก. เอคโค่ (ประเทศไทย)บจก. คูโบต้า เอ็นจิ้น (ประเทศไทย)บจก. โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี่บจก. บียอนด์ กรีนบจก. ไดมอนด์อิเลคทริคบจก. แคททาเลอร์บจก. อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับบจก. สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่บมจ. ไทยบิทูเมนบจก. ฟันเทียมไทยบมจ. อินเตอร์คอนทิเนนทัล จิวเวลเลอรี่บจก. ไพโอแลค (ประเทศไทย)บจก. เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติบจก. แอลพีไอ กรุ๊ปบจก. เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์)บจก. มารีน โกล์ด โปรดักส์บจก. กุลธรเคอร์บี้บจก. สยามนิสทรานส์ บจก. แอดวานซ์ คอมโพซิท ซิทเต็มส์บจก. เอทีเอ คาสติ้ง เทคโนโลยี บจก. คนอฟ (ไทยแลนด์)บจก. อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย)บจก. เอสเอ็มอาร์ ออโตโมทีฟ ซิสเต็ม (ปทท)บมจ. สาลี่ พริ้นท์ติ้งบจก. เดลแมกซ์แมชินเนอรี่บจก.โกซอฟท์ (ประเทศไทย)บจก. วรรณา แมนูแฟคทอรี่ไทยบจก. ไบร์ทสกาย มีเดีย บจก. โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์บมจ. สแกน อินเตอร์ บจก. พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยาบจก. ฮายาชิ เฟลท์บจก. เอสจีเอส (ประเทศไทย)บจก. อาชิโมริ (ประเทศไทย)บจก. วาตานาเบ้ ฮีท ทรีทเม้นท์บจก. บุญรอด บริเวอร์รี่บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)บจก. ซัมมิท อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพแนนท์บจก. วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย)บจก. บุญเฟอร์นิเจอร์บจก. ฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
อื่นๆ อีกกว่า 500 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน    

ประสบการณ์ด้านวิทยากร Public Training

 • หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร
 • หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • หลักสูตร การบริหารการผลิตสมัยใหม่ สำหรับหัวหน้างาน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ  
 • หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools”
 • หลักสูตร ไคเซ็น ในสำนักงาน
 • หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน

รูปภาพการฝึกอบรม In-house Training (บางส่วน)

“นำความรู้สู่ความสำเร็จ”

Did you enjoy this article?