อาจารย์ สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก ติดต่อ 094-954-1954

ประสบการณ์ 15 ปี ให้คำปรึกษามากกว่า 200 บริษัท ทั้ง SMEs และ มหาชน

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) และมหาวิทยาลัยสยาม

ปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตร

EXPLORING MY INNER WORLD โดย Personnalite’et Relations Humaines

WHO AM I และ EXPLORING MY INNER WORLD โดย Personnalite’et Relations Humaines

ระบบการผลิตแบบ TOYOTA โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท)

LEAN Master โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท)

Six Sigma Black Belt โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท)

ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการขนส่ง (TM#1) กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการผลิตและสินค้าคงคลัง (PIM#2) กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (WDM#3) กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับทั่วไป กระทรวงอุตสาหกรรม

TPM กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การวินิจฉัยสถานประกอบการตามแนวทาง Shindan กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ Startegic Organization Development

The Leader as Wisdom Coach สถาบันภูมิ

satir therapy สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์

หลักสูตรที่สอน

 • หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
 • หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
 • หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
 • หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehouse)
 • หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน (Lean Logistics)
 • เทคนิค การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในงานโลจิสติกส์
 • หลักสูตร การวางแผนการขายและปฏิบัติการ Sale and Operation Planning (S&OP)
 • หลักสูตร การบริหารจัดการงานขนส่ง(Transportation Management)
 • หลักสูตร ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)
 • หลักสูตร การค้นหาความสูญเปล่า (8 Waste)
 • หลักสูตร การวาดสายธารคุณค่า Value Stream Mapping (VSM)
 • หลักสูตร การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (Quick Changeover :SMED )
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
 • การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • หลักสูตร ไคเซ็น (Kaizen)
 • หลักสูตร 5ส (5S)
 • หลักสูตร LEAN CANVAS
Did you enjoy this article?