อิสรา วิไชยคำมาตย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สำนักวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก

ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร

ตำแหน่งปัจจุบัน

Freelance: Facilitator and Team coach 

ความถนัดและความเชี่ยวชาญ

 • การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
 • การ Facilitation การประชุม 
 • Mentoring and Team Coaching 

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

 • การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร
 • การดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Facilitative Leadership
 • ทักษะการฟา และการโค้ช (Facilitating and Coaching Skill)
 • การเพิ่มสัมพันธ์ในทีมด้วยพลังกลุ่ม

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม (Certified Course)

 • ทักษะการโค้ช
 • โค้ชมืออาชีพ
 • Team Coaching and Facilitation
 • กระบวนกรแนวจิตตปัญญา
 • กระบวนกรมืออาชีพ
 • การดำเนินการประชุมท่ามกลางความหลากหลาย
 • การสื่อสารอย่างสันติ
 • ศิลปะเพื่อเยียวยาและพัฒนาตัวเอง
 • ซาเทียร์เพื่อการพัฒนาตนเอง 

แก่นของ Facilitation

การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น กระบวนการจะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความรู้หนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น ความรู้ที่ได้จึงเรียกว่าความรู้ของกลุ่ม ที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้นั้น 

การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเอง และเพื่อน สามารถเห็นศักยภาพในตัวเพื่อนอันเกิดการฟังอย่างลึกซึ้งตลอดเวลาทำกิจกรรม โดยที่การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

Conceptual Framework

ตัวอย่าง องค์กรที่รับการฝึกอบรม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

Did you enjoy this article?