อ.ธนาศักดิ์ เสนคํา (อ.ต้น)

1. ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : นายธนาศักดิ์ เสนคํา (Mr.Thanasak Senkhum) วันเกิด: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 สถานะ: แต่งงาน
เพศ : ชาย น้ําหนัก : 60 กิโลกรัม ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร อายุ : 54 ปี


ตําแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน,วิทยากรบรรยาย ,อาจารย์พิเศษ ,ที่ปรึกษาธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน


บอร์โทรศัพท์: 063-039-7999

E-mail Address : – thanasak6798@gmail.com


ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ : 199/1771 หมู่3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280


2. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาสถาบันสําเร็จการศึกษาปีวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
ปริญญาเอกCandidate
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง2555บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การ
จัดการอุตสาหกรรม
Mini MBAมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย2556Mini M.Sc. Logistics
Mini MBAจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2551Chula-Amata Mini MBA
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี2543วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) สาขา การ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)

3. ประวัติการทํางาน/ผลงาน

ตำแหน่ง/ผลงานเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดเมื่อรวมระยะเวลา
ภาคเอกชน/บริษัทเอกชน2535256126 ปี
บริษัท โซเนปาร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน255525616 ปี
บริษัท โลหะกิจ เมทอล จำกัด (มหาชน) / ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)255225553 ปี
บริษัท ออโต้ เมทอล จำกัด / ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ (Logistics Manager)255025522 ปี
บริษัท ทาคาฮาซิ พลาสติก จำกัด / ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโลจิสติกส์ 254725503 ปี
บริษัท เอบีบี (พาวเวอร์ ทรานสฟอร์มเมอร์) จำกัด / วิศวกรฝ่ายวางแผนอาวุโส2535254712 ปี
ภาคสังคม/สมาคมวิชาชีพ   
สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา จังหวัดสมุทรปราการ/เลขาธิการ2565ปัจจุบัน 
สำนักงานวุฒิสภา /คณะทำงานที่ปรึกษาสมาชิกวุฒสิ ภาเครือข่ายสมุทรปราการวิถีใหม่2565ปัจจุบัน 
สภาองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดสมุทรปราการ (สอ.สป.) /ที่ปรกึ ษาด้านการส่งเสริมอาชีพและการ ประกอบอาชีพแก่องค์กรสาธารณประโยชน์2564ปัจจุบัน 
สถาบันฝึกอบรมสคิลไรซ์ / ผู้อำนวยการฝึกอบรม2561ปัจจุบัน 
สมาคมส่งเสริมธรุ กิจรายจิ๋ว / กรรมการ/เลขานุการ2562ปัจจุบัน 
สมาคมไทยโลจสิ ติกส์และการผลติ / ประธานอนุกรรมการ25592564 
กรมพัฒนาฝมี ือแรงงาน/ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ ๑2559ปจัจุบัน 
กรมพัฒนาฝมี ือแรงงาน/ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ ๑2559ปจัจุบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / คณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยที่ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน)25602562 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) / กรรมการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา วิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 3 มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25612562 
ประสบการณ์ด้านวิทยากร /หัวข้อบรรยาย/หลักสูตร   
สถาบันฝึกอบรมสคิลไรซ์ (บริษัท สคิลลไ์ รซ์(ประเทศไทย) จำกดั) หมวดหลักสูตรการสร้างทีมและการสื่อสาร / การตลาดออนไลน์กับวสิ าหกิจชมุ ชน /ภาวะผู้นำและการพัฒนาการทำงานเป็นทีม ,-เทคนิคการเปน็ วิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ,-การสื่อสารและการประสานงานเพื่อลดความขดั แย้งในองค์กร ,-เทคโนโลยีของโลจสิ ติกส์และซัพพลายเชน,-การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภณั ฑ์ของวิสาหกจิ ชุมชน,การพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกอบธุรกจิแบบมืออาชีพ,-พรบ.คอมพิวเตอร์ สำหรับ วิสาหกิจชุมชน,-ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ เอสเอ็มอี(( PDPA for SME),-แอปพลิเคชั่นปิ่นโตสำหรับการ ขายออนไลน์,-ทักษะการค้นหาข้อมูลบนมือถือกับการตลาดออนไลน์,- หมวดหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ -ความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ,/ -ความรเู้ บื้องต้นเกยี่ วกับความปลอดภัยไซเบอร์ -ความรู้เท่าทันสื่อดิจิตอล,/-การใช้เทคโนโลยีด้านการตลาดดิจิตอล,/-การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่ออาชพี ,/-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการติดตามข่าวสาร,/-การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างโอกาส,/-กฎหมาย และจริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ,/-การสมัคร Application ร้านค้าออนไลน์และการตั้งค่า (การใช้ งานแอพพลิเคชั่น),/-การใช้โปรแกรม Excel เพื่องานสินค้าคงคลัง,/-เทคนิคการใช้งาน Power Point เพื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ/รู้ทันตลาดดจิ ิทัล / การใช้สมาร์ทโฟนเพอื่ธุรกิจออนไลน์/การนำเสนอขาย สินค้าผา่ นแพลตฟอรม์ เพื่อจำหน่ายในตลาดออนไลน์2562ปัจจุบัน 
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ, การตรวจนับสินค้าคง คลังเพื่อเกิดประสิทธภิ าพสูงสดุ2562ปัจจุบัน 
สถาบันยายนต์ / การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ,โลจิสติกส์กับโลกธุรกิจหลังโควิด192562ปัจจุบัน 
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลติ / ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ1 ,ผู้ปฏิบัติการสินค้าคงคลังระดับ1 , ผู้บริหารขนส่งสินค้าทางถนน ระดบั1,พี่สอนน้องให้พร้อมสู่สายงานโลจิสติกส์ ,มาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจสิ ตกิ ส์2561ปัจจุบัน 
สมาคมส่งเสริมธุรกิจรายจิ๋ว / นกั ธุรกิจจิ๋วรายใหม่กับการปรับตัวหลังโควิด-19 ,การประกอบธุรกิจราย2561ปัจจุบัน 
จิ๋ว (Micro business)“ด้วย Business model canvas”,การประกอบธุรกิจรายจิ๋ว (Micro Business) เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ก่อนหรือหลังเกษียณอายุ   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน / “Logistics Instructor” ,การบริหารคลังสินค้า ชั้นสูง ,ที่ปรึกษาโลจสิ ติกส์และซัพพลายเชนระดับทั่วไป ,เทคนิคการสอนงาน2559ปัจจุบัน 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ / ผู้ควบคุมสินค้าคงคลังระดับ1 ,การบริหารจดั การ ระบบโลจสิ ติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Management); นักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่น ;การออกแบบเพิ่มรายได้วสิ าหกิจชุมชน/ นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมาย ท้องถิ่น /ตลาดดจิ ิทัลเพื่อธุรกิจออนไลน์ /การแต่งภาพในสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์2562ปัจจุบัน 
สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานเลย / ผู้ควบคุมสินค้าคงคลังระดับ1 ,ผู้ปฏิบัติการคลังสินคา้ ระดับ12562ปัจจุบัน 
บริษัท อัลฟ่า เมเนจเมนท์ จำกัด / นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธ์ใหม่ ,นักปฏิบัติการคลังสินค้าพันธ์ใหม่ ,หัวหน้างานขนส่งพันธ์ใหม่ ,เทคนคิ การบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ2560ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยสยาม (ศูนย์ศึกษาโลจิสตกิ ส์) / การขนส่งสินค้าและการกระจายสินค้า2563ปจัจุบัน 
บริษัท ท็อป โปรเพรสชั่นนอล แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด / กิจกรรมกลุ่มควบคมุ คุณภาพในงานโลจิ สติกส์ (QCC in Logistics Job)2563ปัจจุบัน 
บริษัท เอส เอ็น พี เทรนนิ่ง จำกัด / การจัดการความเสี่ยงโลจิสติกส์และซัพพลายเชน2560ปัจจุบัน 
บริษัท อัลฟ่า เมเนจเมนท์ จำกัด / นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธ์ใหม่ ,นักปฏิบัติการคลังสินค้าพันธ์ใหม่ ,หัวหน้างานขนส่งพันธ์ใหม่ ,เทคนคิ การบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ2566ปัจจุบัน 
ประสบการณ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย/วิชาที่สอน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี /คณะวิทยาการจดั การ /สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ,สาขาธุรกิจการบิน / วิชา การจัดการต้นทุนโลจสิ ติกส์และซัพพลายเชน ,วิชา ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และซัพ พลายเชน ,วิชา การจัดการคณุ ภาพ ,วิชา สถิติธุรกิจ ,วิชา การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ,วิชา การจัดการสินค้าอันตราย ,วิชา น้ำหนักสมดุล และการกระจายน้ำหนักบรรทุก /การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน2561ปัจจุบนั 
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก /คณะโลจสิ ติกส์และเทคโนโลยีการบิน ,วิชา การจัดการสินค้าคงคลัง ,วิชา การจัดการการผลติ และปฏิบัติการ ,วิชา การขนถ่ายวัสดุ ,วิชา การขนส่งและการกระจายสินค้า2560ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / คณะวิทยาการจัดการ /สาขาการจดั การโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน บรรยาย”การเตรียมความพร้อมสู่สายงานโลจิสตกิ ส์ “โลกของนักโลจสิ ติกส์”2561ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / คณะบริหารธุรกิจ /สาขาวิชาการจัดการโลจสิ ติกส์และซพั พลายเชน บรรยาย “เทคโนโลยีของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” 2561ปัจจุบัน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม /สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,วิชา การพยากรณ์ ความต้องการเบื้องต้น (Demand Forecasting) ,วิชา การวางแผนอุปสงค์ในงานโลจสิติกส์ (Demand Planning in Logistics);การจัดการอุตสาหกรรมและการฝึกอบรมโลจิสติกส์2562ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภวู นารถ /โครงการ “Busit Day 2022” ,หัวข้อ “โลจิสติกส์กับโลกธุรกิจหลังโควิด-19”2565  
ชมรมปากลัดอินทรสีห์ (องค์กรสาธารณประโยชน์)/โครงการ “ส่งเสรมิ การมสี ่วนร่วมเฝา้ ระวังการ ทุจริตคอรร์ ัปชั่นของภาคประชาชนพื้นที่เทศบาลเมืองลดั หลวง”หัวข้อเรื่อง “ภัยทุจริตคอร์รัปชั่น :  อุปสรรคต่อการพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ท้องถิ่นชุมชน”,งบประมาณโดย สำนักงาน ป.ป.ช.สมุทรปราการ2565  
สภาองค์กรสาธารณะประโยชน์ / หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกอบ2565  
ธุรกิจแบบมืออาชีพ เขตพื้นที่เทศบาลเมืองลดั หลวง”   
ประสบการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี /คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม หลกั สูตรวิทยาศาสตร์บณั ฑิต สาขาการ จัดการโลจสิ ติกส์2559  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี /คณะวิทยาการจดั การ หลักสตูรบรหิ ารธุรกิจบณั ฑิต สาขาการจดั การโลจิ สติกส์2560  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี /คณะบรหิ ารธุรกจิ /หลกั สูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการ จัดการโลจสิ ติกส์และซัพพลายเชน2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / คณะวิทยาการจัดการ สาขาวชิ าการจัดการธรุ กิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรระยะสนั้ “เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ด้วยระบบซัพพลายเชนและโลจสิ ติกส์”2563  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / คณะวิทยาการจัดการ สาขาวชิ าการจัดการธรุ กิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรระยะสนั้ “สร้างมูลค่าจากขยะ ตามหลัก Canvas Model”2563  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม /แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)2563  
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา /หลักสตู รบริหารธรุ กิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ พลายเชน(หลักสูตรปรับปรุง/ใหม ่ พ.ศ.2565) คณะบริหารธุรกจิ และศิลปศาสตร์2564  
ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา   
บริษัท ภูตะวัน ฟู้ดส์ แอนด์ เบเวอร์เรจส์ จำกัด / จังหวัดปทุมธานี โครงการ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบบริหารจดั การผู้ให้บริการโลจสิ ติกส์ ภายใต้ โครงการเพมิ่ ขึดความสามารถการบริหารจัดการ    โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม2563  
บริษัท สแนคไทย จำกัด / จังหวัดระยอง “กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรม SMEs จังหวัดระยอง รองรับ EEC”  โครงการเพมิ่ ศักยภาพขีดความสามารถผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2563 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  2563  
บริษัท วี เอ็น เค เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด / จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการศูนยป์ ฏิรูปอตุ สาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) โครงการพิเศษ ตามแนวทางที่ 3 กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสรมิ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม2561  
ปรึกษาทางธุรกิจ  บริษัท สยามไวท์ โอเซี่ยน กรุ๊ป จำกัด2560ปัจจุบัน 
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัท บีเอสอาร์ โลจสิ ติกส์ จำกัด2559ปัจจุบัน 
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัท มายดเ์ น็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด2561ปัจจุบัน 
ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลมุ่ แม่บา้ นเกษรตรกรสวนเก้าแสน บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ2562ปัจจุบัน 
ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดพัฒนาสุเหร่าบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ2562ปัจจุบัน 

4. ประวัติการศึกษา ดูงานต่างประเทศ

บริษัท / ประเทศเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดเมื่อรวมระยะเวลา
1.RINTATSU  Co.,Ltd (Coil Center) www.rintatsu.co.jp  / ญี่ปุ่นNovember 20074 weeks
2.TOYOTA STEEL CENTER Co.,Ltd.(TSC) www.toyotasc.co.jp  / ญี่ปุ่น  
3.NIPPON METAL INDUSTRY Co.,Ltd. (NTK) www.nikkinko.co.jp  / ญี่ปุ่น 
4.MORY INDUSTRIES INC. www.mory.co.jp  / ญี่ปุ่น 
5.Shanghai Volkswagen Co.;Ltd. / จีนMay 20111 week
6.Sonepar Group Intercultural Training Program ,Sonacademy Singapore / สิงคโปร์February 20141 week
7. Microsoft AX-2012 Training Program, KVC Industrial Supply Co.,Ltd. / มาเลเซียJanuary 20152 weeks
8.Sonepar Group Knowledge Training Program ,Sonacademy Singapore / สิงคโปร์January 20161 week

5 .ประวัติการอบรม/ใบประกาศในประเทศ

หลักสูตร / ผู้จัดอบรมเริ่มตั้งแต่รวมระยะเวลา
หลักสูตร “เทคนิคการผลิต e-Book เพื่อการศึกษา ” By: ภาควิชาบริหารการศึกษา     คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตุลาคม 25641 วัน
หลักสูตร “การออกแบบโปสเตอร์สร้างสรรค์ ด้วย CANVA ” By: คณะคุรุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีตุลาคม 25641 วัน
หลักสูตร “สร้างเพจ Facebook ได้ดังใจสร้างรายได้สร้างอาชีพ ” By: สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตุลาคม 2564 1 วัน
หลักสูตร “การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนยุคดิจิทัล ” By:              มหาวิทยาลัยศร๊ประทุม (SPU)พฤศจิกายน 25641 วัน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้านวินิจฉัยสถาน ประกอบการ” By:ศูนย์ส่งเสริมอตุ สาหกรรมภาคที่ 3 กำแพงเพชร หลักสูตร “Contentธันวาคม 25645วัน
Creation:กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์สำหรับองค์กร” By: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยบูรพามกราคม 2565 2 วัน
หลักสูตร “Professional Logistics Instructor Certificate” By: สถาบันพัฒนา บุคคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(PLDI) ,สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิตพฤศจิกายน 25623 วัน
หลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน (Assessment Technique)” By: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)พฤษภาคม 25602 วัน
หลักสูตร “General Requirements for Bodies Operation Certification of       Persons ISO/IEC 17024:2012” By : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)มิถุนายน 25603 วัน
หลักสูตร Professional Logistics Instructor(Design) By : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน , กระทรวงแรงงานกันยายน 25605 วัน
หลักสูตร Professional Logistics Instructor(Internal) By : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน , กระทรวงแรงงานสิงหาคม 25595 วัน
หลักสูตร Professional Logistics Management(Supervisor) By : กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน, กระทรวงแรงงานพฤษภาคม 25595 วัน
หลักสูตร APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM Module 1) By : GMI(บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ.)มิถุนายน 25586 วัน
หลักสูตร Module 1 Overview of Logistics and Supply Chain Management By : GMI(บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ.)กุมภาพันธ์ 25596 วัน
หลักสูตร The Manager #63     By : Management Psychology(The Boss)ธันวาคม 25508 วัน
หลักสูตร “MANAGEMENT BEST PRACTICES”, By :Knowledge Management  มกราคม 25522 วัน
หลักสูตร “ENTERPRISE RISK MANAGEMENT(ERM)#4 ”, By : The Research and Development for Industry Institute (RDI)มิถุนายน 25522 วัน
หลักสูตร“Committee checks to assess white factory”, By :Panthong District ,Chonburi Provinceมิถุนายน 25513 วัน
หลักสูตร“Committee checks to assess white factory”, มิถุนายน 25521 วัน
หลักสูตร “BALANCED SCORECARD”, Faculty of Commerce & Accountancy, By : Chulalongkorn Universityมิถุนายน 25491 วัน
หลักสูตร“STAINLESS STEEL AND HEAT RESISTING METALS ,By : MTECเมษายน 25492 วัน
หลักสูตร “STAINLESS STEEL WEDING THE BASICS” ,By : TSSDAมกราคม 25492 วัน
หลักสูตร “How To Get High Performance from Your Staff” ,By : True Learning Training & Develop Instituteธันวาคม 25481 วัน
หลักสูตร ISO 9001 Internal Quality Audits  ; By : SGSสิงหาคม 25481 วัน
หลักสูตร ISO TS16949 Internal Quality Audits ; By : SGSกรกฏาคม 25481 วัน
หลักสูตร ISO 14001 Internal Quality Audits ; By : SGSกรกฏาคม 25481 วัน
หลักสูตร Safety officer Supervisor Level & Management Levelมิถุนายน 25471 วัน


ช่องทางติดต่อทางโชเซียล (ออนไลน์)

ID line: Thanasak_1969 Line OA : โลจิสติกส์พี่สอนน้องโดยพี่ต้น

Facebook : Ton-Thanasak Facebook page : โลจิสติกส์พี่สอนน้องโดยพี่ต้น

E-Mail : Thanasak.s@dru.ac.th ;Thanasak6798@gmail.com

Did you enjoy this article?