เมธทิพา ศุภผลศิริ

Profile วิทยากร: เมธทิพา ศุภผลศิริ

ประวัติการศึกษา

❖ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์

❖ปริญญาโทศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาชีวิตและความตาย (ใช้กระบวนการมันดาลาเพื่อพัฒนาภูมิคุ้มกัน ทางใจเป็นงานวิจัย)

ความเชี่ยวชาญ

• Self-AwarenessandTransformationผ่านศิลปะมานดาลา
• Service Mindset และ การสื่อสารดว้ ยความกรุณา
• กระบวนการโคช้ เพื่อการตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง

หลักสูตรที่สอน

• การใช้ศิลปะมานดาลา สร้างสมาธิเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน
•การใชศิลปะมานดาลาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทางใจ
•การใชศิลปะมานดาลาเพื่อการเข้าใจตนเองและเข้าใจผูอื่นเสริมสร้างการทางานเป็นทีม

หลักสูตรพิเศษ

➢หลักสูตรการโค้ช วิถีไทย โดยสมาคมการโค้ช วิถีไทย
➢ หลักสูตรกระบวนการข้ันพื้นฐาน โดย อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู
➢หลักสูตรSATIRเพื่อการพัฒนาตนเองโดย พญ.นงพงาลิม้ สุวรรณ
➢หลักสูตรINTOTHEMOMENTโดยGillArron
➢หลักสูตรMindRestructuringTherapybyMandalaandZenTangle
➢หลักสูตรการโค้ช ระดับ ACSTHและACTP
➢ประกาศนียบัตรจิตวิยาการให้คาปรึกษาเชิงพุทธ

ตาแหน่งปัจจุบัน

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(AHE) โค้ช และกระบวนการ

ผลงานด้านการอบรม

เป็นกระบวนการให้กลุ่มบุคคลต่างๆในด้าน Soft Skill การจัดการ

ความสัมพันธ์และการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นกระบวนกรและทีมโค้ช ให้แก่กลุ่มบุคคลต่างๆ กระบวนการหลีดในหลัก สูตร “ฉัน สีสัน & มานดาลา”

ตัวอย่างหลักสูตรที่เคยเปิดการอบรม

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในclass

o Adult Learning
ผู้ใหญ่เรียนรู้สิ่งที่อยากเรียน

ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเอง ผู้ใหญ่เลือกเรียนรู้สิ่งที่จะนำไปใช้ได้ทันที ผูใหญ่เลือกสนใจสิ่งที่จะนำไปใช้ได้จริง

o Facilitative Learning
ให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเพื่อสะทอ้นกระตนุ้ความคิดและเชื่อมโยง เหตุการณ์จริงเพื่อการนาไปใช้

สร้างแนวทางการพัฒนาตนเองไดด้วยตัวผู้เรียนเอง

ตัวอย่างเสียงสะท้อนจากผ้เูรียน

“ขอบคุณมากๆที่เข้ามาจัดกระบวนการทำให้เค้ามีความสุขและมีความเข้าใจใน เพื่อนร่วมงานมากขึ้น”

“ดีมากๆ ที่เข้า มาทำให้เค้ารู้จักตัวเองและรู้จักเข้าใจเพื่อนมากขึ้น..อยากให้มาอีก บ่อยๆ”

“ขอบคุณ Mandala อีกคร้ัง รู้สึกเหมือนเข็มทิศถูกปรับให้ตรงทางยิ่งขึ้น, ขอบคุณ ครูพี่ฝ้าย ที่มาเป็นเพื่อนร่วมทางที่แสนดี ขอบคุณแม่พ่อ ผูใ้ ห้ชีวิตนี้มาเรียนรู้ และขอบคุณตัวเองที่เลือกเดินต่อแบบมองตาม้าตาเรือกะเค้าบ้างขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอให้ เป็นวัน ศุกร์ที่สุขอย่างแท้จริง”

“สองวันที่ผ่านมาชีวิตไดร้บการเปิดประสบการณ์ใหม่ในคลาสMandalafor Resilience จากการของน้องฝ้าย ชอบอ่ะ ชอบระบายสี ชอบดอกไม้ ถือว่าเป็นสองวัน ที่ แปลกใหม่ ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องภายในจิตใจ ขอบคุณน้องฝ้ายที่เอื้อเฟื้อให้ได้เข้า ร่วมกิจกรรมนี้”

“วันที่สองกับการใชศิลปะบำบัดผ่านศาสตร์Mandalaของครูฝ้ายไดรับการตอบ รับที่ดีมาก เพราะทำให้ผู้เรียนได้ปลดปล่อยความรู้สึก สร้างสุขเล็กๆผ่านเส้นสายและการ ลงสีระบายด้วยสติ”

Did you enjoy this article?