โค้ชบัว

โค้ชบัว ลวัณรัตน์ รื่นบรรเทิง

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการบริการได้กลายเป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันทางธุรกิจ งานบริการจึงต้องได้รับการปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นที่ผู้ให้บริการเป็นหลัก เพื่อสร้างความประทับใจเหนือความคาดหมาย ด้วยการสร้างพฤติกรรมการให้บริการในแบบฉบับที่ปฏิบัติได้สม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ผู้ให้บริการจึงต้องมีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญต่อหน้าที่ของตน มีภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพที่ทำให้ผู้พบเห็นประทับใจ ชื่นชม จดจำ ด้วยการเป็นผู้ให้บริการที่มีทัศนคติเป็นบวกเสมอในทุกสถานการณ์ มีความสุขในการทำงานบริการ มีศิลปะในการสื่อสาร และบริหารจัดการอารมณ์ตนเองได้อย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในการรับบริการ สามารถรักษา ครองใจลูกค้าไว้ได้อย่างดีที่สุด และเกิดการกลับมาใช้บริการซ้ำในอนาคต

ทั้งนี้ การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก อาทิ รูปร่าง หน้าตา สีหน้า กิริยาท่าทาง คำพูด น้ำเสียง พฤติกรรมที่แสดงออก รวมทั้งบุคลิกภาพจากภายใน อาทิ อุปนิสัยใจคอ ทัศนคติ อารมณ์ ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง การจัดอบรม ให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน ย่อมเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้พนักงานเข้าใจ ต่อยอดความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์การบริการที่เป็นเลิศได้จริง และเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานบริการของพนักงานในองค์กรได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการ พร้อมฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละขั้นตอน ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพที่จำเป็นสำหรับงานบริการ รู้วิธีการแสดงออกทางสีหน้า แววตา รอยยิ้ม และการสร้างเสน่ห์แรกพบใน 8 วินาที สามารถสร้างความประทับใจ น่าจดจำ มีเสน่ห์ สง่างามทุกท่วงท่า
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการแต่งกายในชุดเครื่องแบบให้ดูสวยงาม น่าเชื่อถือ มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึง การแต่งหน้า จัดแต่งทรงผม และสวมใส่เครื่องประดับอย่างมืออาชีพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ การทักทายลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน การสร้างเสน่ห์ ความประทับใจด้วยคำพูด
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการปรับทัศนคติให้เป็นบวกในทุกสถานการณ์ สามารถบริหารจัดการอารมณ์ได้
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีมุมมองการทำงานบริการด้วยความสุข และพร้อมเปิดใจเรียนรู้ ปรับตัวเพื่อรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลง

รูปแบบที่ 1: จัดอบรม 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. (รวม 12 ชั่วโมง)

วันที่ 1: การสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ ปรับบุคลิกภาพให้มีกิริยามารยาทที่สร้างความประทับใจ สวยงามน่าจดจำ มาดดี มีเสน่ห์ สง่างามทุกท่วงท่า และมีการแต่งกายที่เป็นมืออาชีพ

เวลาหัวข้อกิจกรรม
09.00 – 09.15 น.กิจกรรม Ice Breaking ปลุกพลัง และทำความรู้จักกันเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าอบรม และเปิดใจเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน
09.15 – 09.30 น.เปิดประตูใจ สร้างทัศนคติที่เป็นบวกในการพัฒนาตนเอง2024 เข้าสู่โลกใหม่เป็นโลกที่เทรนด์บุคลิกภาพปี 2024 ของบุคลากรที่องค์กรต้องการทำแบบทดสอบ “คุณมีภาพลักษณ์แบบมือโปรขั้นไหน?” จุดประกายให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ทันต่อความต้องการ การแข่งขันทางธุรกิจ เปิดมุมมองให้เห็นโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นบุคลากรยุคใหม่ต้องพร้อมเรียนรู้และปรับตัวเสมอ
– 09.45 น.ภายนอกดูดีมีผลต่อความประทับใจ สร้างความประทับใจเมื่อแรกพบใน 8 วินาที (สร้างสะพาน VS สร้างกำแพง)เริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกอย่างไร?… ความสุข คือ หัวใจของทุกสิ่งส่งยิ้มให้ถึงใจทะลุผ่านหน้ากากอนามัยสบตาส่งสายตาจริงใจ + การแสดงออกทางสีหน้าแววตาแสดงออกถึงพลังงาน และความกระตือรือร้นที่อยู่ภายในเข้าใจหลักการสร้างภาพลักษณ์ และจิตวิทยาเบื้องต้นในการสร้างสัมพันธ์กับผู้คน มนุษย์ทุกผู้ล้วนต้องการเกียรติ ต้องการให้คนอื่นมองว่าเขามีตัวตน มีความสำคัญ   เรียนรู้แนวทาง และฝึกปฏิบัติรายบุคคล
09.45 – 10.30 น.กฏเหล็ก 7 ข้อในการแต่งหน้า จัดเซ็ททรงผม แต่งกายภายใต้ยูนิฟอร์มให้แสดงออกถึงความน่าเชื่อถือ และ        การเลือกเครื่องประดับที่พอเหมาะ (สำหรับผู้ชาย และผู้หญิง) คำถาม 3 ข้อก่อนออกจากบ้าน10 ITEMS MUST HAVE!5 สิ่งที่มักจะถูกละเลยเสมอWOW Effect – Make Over ปรับลุคทันใจใน 3 นาที ทำอย่างไร? How to ชี้แนะ ให้แนวทาง และวิธีการอย่างเจาะลึกถึงแก่นการแต่งกาย แต่งหน้า เซ็นทรงผม เลือกเครื่องประดับ และรองเท้าที่ถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นผู้ให้บริการมืออาชีพ โดยทำเวิร์คชอปราย กลุ่ม “จงแต่งตัวให้ดูดี เพราะคุณจะรู้สึกดีกับตัวเอง และความรู้สึกดีนั้นจะส่งไปยังผู้อื่น
10.30 – 10.45 น.พัก
10.45 – 12.00 น.ทำการสำรวจ วิเคราะห์ หาจุดแข็ง การปิดจุดบกพร่อง พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการแต่งหน้า แต่งกาย ทรงผมกับผู้เข้าอบรมรายบุคคล เพื่อให้เข้าใจ และเกิดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน นำไปปฏิบัติได้จริงเน้นการพูดคุย แก้ไขปัญหารายบุคคล และให้ผู้เข้าอบรมได้สำรวจตนเอง พร้อมลงมือปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดี มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ภายใน 10 นาที (Workshop)
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
– 14.30 น.ท่วงท่าสง่างาม ยืน ให้สง่างาม, เดิน ให้ชวนมอง, นั่ง ให้ดูสวย     โพสท่าถ่ายรูปแบบทางการ, ไหว้ ให้งดงามรูปร่าง สมส่วน แนวทางการดูแลรูปร่าง/สุขภาพแบบยั่งยืนเรียนรู้แนวทางตามแบบฉบับของมืออาชีพ และฝึกปฏิบัติกลุ่มใหญ่ และรายบุคคล มาดดี มีชัย
14.30 – 14.45 น.พัก
14.45 – 15.30 น.8. เรียนรู้มารยาทพื้นฐานในการเข้าสังคม 9. การสร้างและรักษาภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ยกตัวอย่างจาก Case Study ที่น่าสนใจ
15.30 – 16.00 น.10. ตั้งเป้าหมายรายบุคคลในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และทำ Paper Goal พร้อมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติทันที นำเสนอ Paper Goal และแลกเปลี่ยนรายบุคคล

วันที่ 2: สื่อสารอย่างมืออาชีพ เนื้อหาจะครอบคลุมการพูดเมื่อแรกพบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการนำเสนอ หรือบอกเล่าเรื่องราวอย่างมืออาชีพ

เวลาหัวข้อกิจกรรม
09.00 – 09.15 น.ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้เมื่อวาน และให้จับคู่เอ่ยชมคู่สนทนาจากภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรียนรู้วิธีการเปิดบทสนทนาที่สร้างความประทับใจ และฝึกการพูดเชิงบวก ด้วยการชื่นชมคนให้เป็น
09.15 – 10.00 น.2. ฉันคือใคร? กิจกรรมเปิดการอบรม เพื่อโอกาสให้ทุกคนได้แสดงทักษะการพูดของตัวเองอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้โค้ชได้รู้ระดับทักษะการพูดของผู้เรียนแต่ละคน และข้อควรปรับปรุง พร้อมให้เคล็ดลับ: 30 วินาที กับการแนะนำตัวเองให้ประทับใจและน่าจดจำ  แนะนำตัวเองในเวลา 3 นาที
10.00 – 10.30 น.3. การทักทาย และแนะนำตัวเมื่อแรกพบอย่างมืออาชีพ จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นพูดอย่างไร?  ทักทายด้วยสิ่งที่เป็นบวก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แนะนำตัว และแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมืออาชีพเปิดบทสนทนากับคนที่ไม่คุ้นเคยอย่างแนบเนียนวิธีเพิ่มพูนหัวข้อสนทนาให้หลักการ และเทคนิคในการนำไปปฏิบัติ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน พร้อมให้ Feedback เพื่อปรับให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น    ให้แนวทาง พร้อมจับคู่ฝึกฝน ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
10.30 – 10.45 น.พัก
– 12.00 น.ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง รวมถึงวิธีการตอบสนองต่อภาวะกดดันอย่างมืออาชีพถามคำถามอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ “ฟังอย่างลึกซึ้ง” และเรียนรู้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.8. ศิลปะการพูดในสถานการณ์ต่างๆ 1. พูดเพื่อให้คำติชม ให้ Feedback กับลูกน้องในทีมพูดกับลูกค้าเพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว ง่ายดายให้ผู้เรียนได้ทำเวิร์คชอปในสถานการณ์ที่กำหนดร่วมกัน
14.30 – 14.45 น.พัก
14.45 – 15.45 น.9. การสร้างคำพูดให้มีพลัง ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจ                 “SPARK” และแนะนำเทคนิคเพื่อยกระดับการพูด จากสิ่งที่ได้เห็นในการฝึกฝนรายบุคคล อาทิ น้ำเสียง, จังหวะ, พลังของเสียง, การแสดงท่าทาง, ความหลากหลายของภาษา, โครงสร้างของเนื้อหา ฯลฯบรรยาย และให้เทคนิคที่สามารถใช้ได้จริง พร้อมให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติ                  Feedback จากสิ่งที่เห็น พร้อมให้เคล็ดลับในการปรับปรุง
15.45 – 16.00 น.10. หนึ่งคำเปลี่ยนชีวิต: ค้นพบคำที่ทรงพลัง เพื่อผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงตัวตนเป็นคนใหม่ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพื่อนๆ ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน  (วางแผน และตั้งเป้าหมายส่วนตัว)   ข้อคิดส่งท้าย: “รักตัวเองให้เป็น เห็นคุณค่าของตน” – วิธีบอกรักตัวเอง เป็นผู้ให้บริการที่มีความสุขในงานที่ทำ – มีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในแบบฉบับที่เป็นตัวเองให้คำมั่นสัญญารายบุคคล และแลกเปลี่ยนร่วมกัน   มอบของขวัญ เป็นที่ระลึกเพื่อย้ำเตือนหลังการอบรม ให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน

รูปแบบที่ 2: ระยะเวลา 1 วัน 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

เวลาหัวข้อกิจกรรม
– 09.15 น.กิจกรรม Ice Breaking ปลุกพลัง และทำความรู้จักกันเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าอบรม และเปิดใจเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน
– 09.30 น.เปิดประตูใจ สร้างทัศนคติที่เป็นบวกในการพัฒนาตนเอง2024 เข้าสู่โลกใหม่เป็นโลกที่เทรนด์บุคลิกภาพปี 2024 ของบุคลากรที่องค์กรต้องการทำแบบทดสอบ “คุณมีภาพลักษณ์แบบมือโปรขั้นไหน?”จุดประกายให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ทันต่อความต้องการ การแข่งขันทางธุรกิจ เปิดมุมมองให้เห็นโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นบุคลากรยุคใหม่ต้องพร้อมเรียนรู้และปรับตัวเสมอ
– 09.45 น.ภายนอกดูดีมีผลต่อความประทับใจ สร้างความประทับใจเมื่อแรกพบใน 8 วินาที เริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกอย่างไร?… ความสุข คือ หัวใจของทุกสิ่งส่งยิ้มให้ถึงใจทะลุผ่านหน้ากากอนามัยสบตาส่งสายตาจริงใจ + การแสดงออกทางสีหน้าแววตแสดงออกถึงพลังงาน และความกระตือรือร้นที่อยู่ภายใน เข้าใจหลักการสร้างภาพลักษณ์ และจิตวิทยาเบื้องต้นในการสร้างสัมพันธ์กับผู้คน มนุษย์ทุกผู้ล้วนต้องการเกียรติ ต้องการให้คนอื่นมองว่าเขามีตัวตน มีความสำคัญ เรียนรู้แนวทาง และฝึกปฏิบัติ
09.45 – 10.30 น.กฏเหล็ก 7 ข้อในการแต่งหน้า จัดเซ็ททรงผม แต่งกายภายใต้ยูนิฟอร์มให้แสดงออกถึงความน่าเชื่อถือ และ        การเลือกเครื่องประดับที่พอเหมาะ (สำหรับผู้ชาย และผู้หญิง) คำถาม 3 ข้อก่อนออกจากบ้าน10 ITEMS MUST HAVE!5 สิ่งที่มักจะถูกละเลยเสมอWOW Effect – Make Over ปรับลุคทันใจใน 3 นาที ทำอย่างไร?How to ชี้แนะ ให้แนวทาง และวิธีการอย่างเจาะลึกถึงแก่นการแต่งกาย แต่งหน้า เซ็นทรงผม เลือกเครื่องประดับ และรองเท้าที่ถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นผู้ให้บริการมืออาชีพ โดยทำเวิร์คชอปราย กลุ่ม “จงแต่งตัวให้ดูดี เพราะคุณจะรู้สึกดีกับตัวเอง และความรู้สึกดีนั้นจะส่งไปยังผู้อื่น
10.30 – 10.45 น.พัก
 – 12.00 น.ท่วงท่าสง่างาม มาดดี มีกิริยามารยาทที่น่าประทับใจ ยืน ให้สง่างาม, เดิน ให้ชวนมอง, นั่ง ให้ดูสวย, โพสท่าถ่ายรูปแบบทางการ, ไหว้ ให้งดงามรูปร่าง สมส่วน แนวทางการดูแลรูปร่าง/สุขภาพแบบยั่งยืนเรียนรู้แนวทางตามแบบฉบับของมืออาชีพ และฝึกปฏิบัติกลุ่มใหญ่ มาดดี มีชัย
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
– 14.30 น.สร้างเสน่ห์ด้วยคำพูดใน 8 นาทีทักทายให้ได้ใจ ทักก่อนย่อมได้เปรียบ +  ชื่นชมคนเป็นแนะนำตัวอย่างมืออาชีพเปิดบทสนทนาอย่างลื่นไหลเคล็ดลับได้ใจทุกคน (พลังของสายตา + ศิลปะการพยักหน้า)8 นาที นับจากการพูดคุยสามารถตัดสินกึ๋น ทัศนคติตัวตนภายใน เรียนรู้เข้าใจแนวทางในการเปิดบทสนทนา และจับคู่ฝึกฝน  
14.30 – 14.45 น.พัก
– 15.40 น.คาถาควบคุมอารมณ์ ข้อควรระวังการแสดงออกทางอารมณ์                 ทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทางทฤษฎีแมลงสาบ – Don’t react but respondบรรยายกระตุ้นความคิด มนุษย์ต้องฝึกฝนความสามารถในการรับมือกับสิ่งที่ไม่ชอบใจ จะเลือกที่จะรู้สึก และมีปฏิกิริยาอย่างไร?
 15.40 – 16.00 น.กิจกรรมส่งท้าย: หนึ่งคำเปลี่ยนชีวิตแลกเปลี่ยนรายบุคคลถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน        6 ชม.และจะลงมือทำทันที

กลุ่มเป้าหมาย

         พนักงานที่มีความรับผิดชอบในการให้บริการ พบปะและติดต่อกับลูกค้าเป็นประจำ และต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง สร้างภาพลักษณ์ บุคลิกภาพใหม่ให้ดูเป็นมืออาชีพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พัฒนาการสื่อสาร และการแสดงออกทางอารมณ์ เพื่อสร้างการให้บริการที่เหนือมาตรฐานให้กับองค์กร และมีความก้าวหน้าในการทำงานบริการต่อไป 

รูปแบบการสัมมนา

วิทยากรบรรยายโดยมุ่งเน้นที่การให้หลักการ และวิธีการที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริง โดยใช้ภาพสไลด์ประกอบการบรรยายให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพได้ชัดเจน ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อการฝึกฝน แลกเปลี่ยน ระดมสมองตามเหมาะสมกับเวลาที่กำหนด  พร้อมมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับผู้เข้าอบรมที่มีส่วนร่วม เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดบรรยากาศที่สนุกสนาน ชวนให้ติดตามเนื้อหาตลอดทั้งวัน

 1. การบรรยาย                                                           40%
 2. เกมส์/กิจกรรมกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม         40%
 3. กรณีศึกษา และดูวีดีโอ                                               20%

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการ พร้อมฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละขั้นตอน ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพที่จำเป็นสำหรับงานบริการ รู้วิธีการแสดงออกทางสีหน้า แววตา รอยยิ้ม และการสร้างเสน่ห์แรกพบใน 8 วินาที สามารถสร้างความประทับใจ น่าจดจำ มีเสน่ห์ สง่างามทุกท่วงท่า
 2. ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจหลักการแต่งกายในชุดเครื่องแบบให้ดูสวยงาม น่าเชื่อถือ รวมถึง การแต่งหน้า จัดแต่งทรงผม และสวมใส่เครื่องประดับอย่างมืออาชีพ
 3. ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ การทักทายลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน การสร้างความประทับใจด้วยคำพูด
 4. ผู้เข้าอบรมจะได้รู้วิธีการปรับทัศนคติให้เป็นบวกในทุกสถานการณ์ สามารถบริหารจัดการอารมณ์ และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 5. ผู้เข้าอบรมจะได้มีมุมมองการทำงานบริการด้วยความสุข และมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่เตรียมให้

 1. เอกสารประกอบการอบรมคัดสรรสไลด์ที่เป็นเนื้อหาสำคัญ 50 สไลด์ ถ่ายเอกสารขาวดำ พร้อมเย็บกระดูกงูสำหรับผู้เข้าอบรมท่านละ 1 ชุด และ QR Code ที่สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
 2. ป้ายสติ๊กเกอร์เพื่อเขียนชื่อติดหน้าอกผู้เข้าอบรม
 1. Flipchart พร้อมปากกาน้ำเงิน-แดง จำนวน 5 ชุด
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ อาทิ Post it, กระดาษเพื่อจดบันทึก, ใบ Commitment, ป้ายถ่ายรูปกลุ่มย่อย ฯลฯ
 3. ของรางวัลสำหรับผู้มีส่วนร่วมยอดเยี่ยมในการอบรม จำนวน 15-20 ชิ้นโดยประมาณ
 4. ของรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เป็น THE STAR ประจำคลาสเรียน จำนวน 3-5 รางวัล
 5. เข็มกลัด Smile ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน
 6. Notebook ทางวิทยากรจะนำไปเอง
 7. ลูกอม เพิ่มพลังยามบ่าย
 8. ส่งไฟล์รูปภาพในคลาสเรียนหลังการอบรมเสร็จสิ้นภายใน 5 วัน จำนวน 50 รูป

ประวัติวิทยากร: ลวัณรัตน์ รื่นบรรเทิง (โค้ชบัว)

โค้ชบัวเป็นโค้ชผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างสรรค์ พัฒนา และสำรวจธุรกิจบริการ

ด้วยประสบการณ์ทำงาน ในการเป็นผู้จัดการส่วนงานฝึกอบรมให้กับองค์กรขนาดใหญ่ในธุรกิจเครื่องสำอางระดับโลกมากกว่า 10 ปี อาทิ บริษัท แอลวีเอ็มเอช เพอร์ฟูม แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เครื่องสำอางคริสเตียน ดิออร์, เครื่องสำอางเกอร์แลง

จึงทำให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากร ด้านบุคลิกภาพ การสื่อสาร การให้บริการในระดับสูง และมีความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองกับความต้องการขององค์กร                                ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างดี  ปัจจุบันโค้ชบัว เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับบริษัทต่างๆ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         
 • ปริญญาตรีสาขาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร หลักสูตร Advance Human Resource Management

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • วุฒิบัตร หลักสูตร Modern Marketing Management

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วุฒิบัตร หลักสูตร People Management by coaching, LVMH Regional Training

ประสบการณ์การทำงาน

 • วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร การให้บริการระดับสูงให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนกว่า                                  100 องค์กร  (9 ปี)
 • Retail Business Development Manager เครื่องสำอาง Christian Dior บริษัท LVMH (LVMH รวม 11 ปี)
 • Senior Product Trainer เครื่องสำอาง Christian Dior บริษัท LVMH
 • Training & PR Manager เครื่องสำอาง Guerlain บริษัท LVMH
 • Relation Network บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด(UCOM 4 ปี)

และด้วยปณิธานส่วนตัวที่ต้องการสร้างพลังความมั่นใจให้กับคนทำงาน และเพิ่มศักยภาพในตัวสู่ความสำเร็จ จึงได้นำ ศิลปะการใช้ชีวิต ผสานกับศิลปะของการเสริมเสน่ห์สร้างภาพลักษณ์ที่สามารถส่งผลกับความรู้สึกภายในจิตสำนึก และเพิ่มพลังความแข็งแกร่งทางจิตใจ ถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวเป็นผลงานพ็อคเก็ตบุ๊คชื่อว่า หุ่นสวย รวยสุข และ Facebook Fanpage:  หุ่นสวย รวยสุข โดย โค้ชบัว ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่แนวคิด วิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง โดยผสานกับแนวทางการลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง พร้อมกับมีสุขภาพกาย และใจที่แข็งแรงแบบยั่งยืน

ประสบการณ์การบรรยายในองค์กรต่างๆ

 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 4 รุ่น
 • AIS
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 3 รุ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2 รุ่น
 • บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แอลวีเอ็มเอช เพอร์ฟูม แอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ JUMC WOW – Junior MBA
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4 รุ่น
 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 6 รุ่น
 • MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 • ศาลแขวงพระโขนง
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • กรุงเทพประกันชีวิต 3 รุ่น
 • กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต
 • บริษัท นัมบุ ชิล (ไทยแลนด์) 2 รุ่น
 • TEAM GROUP 3 รุ่น
 • KBANK
 • Western Property
 • ธุรกิจเสื้อผ้า Pomelo
 • ธุรกิจเสื้อผ้า SOS
 • เครื่องสำอาง The Face Shop 2 รุ่น
 • เครื่องสำอาง The History of Whoo
 • เครื่องสำอาง ERB 3 รุ่น
 • เครื่องสำอาง Ariul 2 รุ่น
 • เครื่องสำอาง SKII 6 รุ่น
 • KT Optic
 • บองมาเช่ 4 รุ่น
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2 รุ่น
 • โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 5 รุ่น
 • บริษัท เนอวาน่า ไดกิ จำกัด 3 รุ่น
 • บริษัท MDP Property
 • บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์
 • บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 รุ่น

และองค์กรอื่นๆอีกมากมาย (บางองค์กรไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ เนื่องจากเป็นสัญญาความลับทางธุรกิจ)และหลักสูตรออนไลน์ Change for Chance เปลี่ยนแปลงตัวตนเป็นคนใหม่ใน 45 วัน “ตลาดปัญญา” รวมถึงการจัดสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในหลักสูตร “เมคอัพเปลี่ยนชีวิต” และ “เสริมสร้างบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจ”

รูปภาพจากการอบรม

Slide5

Slide6

Slide8

Slide12

Slide14

Slide21

Slide24

Slide30

Slide31

Slide33

Slide35

Slide17

Slide19

Did you enjoy this article?