Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร)

หลักสูตร Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร)

 

หลักการและเหตุผล

6

 

  บทบาทหนึ่งที่พนักงานทุกคนควรมีนั่นก็คือ การมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จมาจากการปฎิบัติงานที่มีพลังมีชีวิตชีวา ตั้งใจ ขยันขันแข็ง เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น แต่ถ้าว่าในความเป็นจริงทุกองค์กรยังมีพนักงานบางส่วนที่ปฎิบัติงานอย่างไม่ตั้งใจสร้างผลงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือต่ำกว่ามาตราฐานการทำงาน

        บางครั้งช่วงเวลาทำงานยังอาจแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เฉื่อยชา ไม่สนใจว่าผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างใด ไม่เคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน อีกสารพัดปัญหาที่ทำให้พนักงานในองค์กรหมดไฟในการทำงาน      ด้วยเหตุที่พฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นจากจิตสำนึกของตัวพนักงานนั้นเองและจากแรงจูงใจภายนอก

samuel-67196__180

       องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีผลมาจากความสุขของคนภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่องค์กรควรต้องคำนึงถึง เพราะฉะนั้น Happy workplace จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การบริหารงานราบรื่น เมื่อคนในองค์กรมีความสุข สนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำ เกิดความภูมิใจ  เห็นคุณค่าของงาน

 

discuss-1702638__180

 การมองเห็นคุณค่าของงานและเพื่อนร่วมงาน   ตลอดจนรู้จัก เข้าใจคนรอบข้าง ทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้เกิดการกระตุ้น เสริมพลังการทำงาน และสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงานที่ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ ลดความขัดแย้งในการทำงาน เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

children-593313__180

  การได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์ต่างๆ ขององค์การทั้งทางกายภาพและสังคม หากเราสามารถสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดปัญญาที่งดงาม สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรโดยรวมอย่างมีความสุข

        การจะให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น บุคลากรต้องได้รับการเรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงาน ปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวก สามารถนำสิ่งที่รู้และเข้าใจมาใช้ในการทำงานได้เต็มศักยภาพของแต่ละคน การจัดอบรมและสัมมนาเรื่อง องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จะช่วยสร้างจิตสำนึกในความรักและผูกพันของพนักงานให้เกิดมีขึ้นกับองค์กร พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

meeting-1453895__340

      จากการอบรมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นส่วนงานไหน ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุกองค์กรประสบพบเจอก็คือ พนักงานเข้าอบรมแล้ว ช่วงแรกจะมีไฟในการทำงาน แต่หลังจากนั้นก็จะหมดไฟลงไปเรื่อยๆ แล้วก็รอปีต่อไปที่จะทำการจุดไฟให้ลุกขึ้นอีกครั้ง

man-1240832__180

  ซึ่งถ้ามาดูกันแล้วจะเห็นได้ว่าน่าจะอยู่แค่ประมาณ 1-2 เดือน ที่ผลงานจะดีขึ้น และหลังจากนั้นจะพบว่าประสิทธิภาพในการทำงานจะค่อยๆทรงตัวและลดลงไปในที่สุด ส่งผลให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เริ่มไม่เห็นความสำคัญของการฝึกอบรม

         จึงมองแค่อบรมตามกฎหมายหรือตามนโยบายของบริษัท ทั้งๆที่การฝึกอบรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่เพราะขาดความเข้าใจในการที่นำมาปรับใช้ และความต่อเนื่องในการอบรมรวมไป ทั้งการเฝ้าติดตามประเมินผลหลังอบรมไม่มีการติดตามผล (ก่อนอบรม หลังอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน)

images-2

       และหลังจากการฝึกอบรมแล้วกลับมาในบรรยากาศเดิมๆ มีความขัดแย้ง และปล่อยให้มันกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กร บางครั้งก็สายเกินแก้ไขทำให้ สูญเสียโอกาสต่างๆ ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างน่าเสียดาย

 

workplace-1245776__180

 

   Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) จึงเป็นแนวทางที่สำคัญยิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนักถึงเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความสุขในการทำงาน ท้ายที่สุดก็จะส่งผลดีแก่ตัวผู้บริหารและองค์กรเอง

 

วัตถุประสงค์ :

 1.เพื่อเป็นแนวคิดทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข และนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีก่อให้เกิดความสุข

2.เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ และร่วมทำกิจกรรมสร้างประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข รวมทั้งได้กรอบแนวความคิดต่างๆ ในการทำงาน

3.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและสร้างองค์กรแห่งความสุข

4.เพื่อเกิดการเรียนรู้กระบวนการของ Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

5.เพื่อเข้าใจวิถีแห่ง Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

team-720291__180

เนื้อหาหลักสูตร:

 

Module 1 :  นิยามความสุขในที่ทำงาน

 • ความหมายที่แท้จริงของการสร้างความสุข
 • มุมมองรอบด้าน เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงชีวิตกับการทำงานอย่างลงตัว ที่ประกอบไปด้วย

        Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

        Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน

        Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

        Happy Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา

        Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต

        Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนา และการทำสมาธิ

       Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงาน

equilibrist-1831016__180

 • ความสุข ความทุกข์ ทำหน้าที่ต่างกันอย่างไร และมีผลอะไรกับชีวิต
 • ร่วมกันออกแบบกิจกรรม “ความสุขในที่ทำงานของตัวคุณ”

 

Module 2  :  อะไรที่ทำให้ไปไม่ถึง ความสุข

 • งานไม่สร้างสรรค์ หรือ  คนไม่สร้างเสริม จึงไม่เกิดการสร้างสุข
 • องค์กรที่ไม่สร้างสุขเกิดจากสาเหตุอะไร
 • เทคนิคจัดการกับปัญหา และคนหมดไฟในที่ทำงาน
 • ร่วมทำกิจกรรม : หาที่มาของเหตุผลของการไม่มีความสุขในที่ทำงาน

 

question-mark-1495858__180

 

Module 3  ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน

 

 • ความพร้อม และความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย
 • ความพร้อมของจิตใจ
 • วิถีการทำงาน
 • สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อร่วมงาน หัวหน้า และลูกน้อง
 • สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
 • ร่วมทำกิจกิจกรรม : ผลงานที่ออกมาจากความสุขในการทำงาน

team-451372__340

 

Module 4 : เพิ่มพลังกายและพลังใจ มุ่งสู่ความสุขในการทำงาน 

ด้วยหลักการของ 5Q (IQ EQ OQ AO UQ)

 

 • พัฒนาทักษะการทำงาน – ทำงานยากให้เป็นงานง่าย
 • สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำงาน
 • เสริมสร้างแรงกาย ปลุกพลังใจ  ในการทำงาน
 • กิจกรรม : เติมเต็มความสุขในการทำงาน
 • พัฒนาทักษะชีวิต – เสริมสร้างมุมมองเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • วิธีผ่อนคลายความเครียดในที่ทำงาน
 • ผ่อนคลายสรีระ
 • ผ่อนคลายอารมณ์
 • ผ่อนคลายการกระทำ
 • กิจกรรม : การผ่อนคลายความเครียด

5_kids_in_circle

 

สรุปคำถามและคำตอบ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

 1.เพื่อเป็นแนวคิดทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข และนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีก่อให้เกิดความสุข

2.ผู้เข้าอบรมจะได้แนวปฏิบัติ และร่วมทำกิจกรรมสร้างประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข รวมทั้งได้กรอบแนวความคิดต่างๆ ในการทำงาน

3.ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและสร้างองค์กรแห่งความสุข

4.ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

5.ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิถีแห่ง Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

help-1276257__340

 กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าอบรม

       พนักงานทุกระดับที่ต้องการมีความสุขและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

Did you enjoy this article?

หลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม