การประยุกต์ใช้ในการเขียนภาพภูมิความคิด (Mind Map & Concept Map