การปรับตัวที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์การที่เลวร้ายอย่างมืออาชีพ