การสร้างทัศนะคติและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน (Attitude Advance)