การสร้างแรงจูงใจจากกลยุทธ์ เป้าหมายหรือทิศทางองค์กร