ความหมายของ D-I-S-C และความสำคัญในการเข้าใจเรื่อง D-I-S-C