จิตสำนึกในการทำงาน (Work Awareness) และจงรักภักดีต่อองค์กร