จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรบูรณาการแบบองค์รวม ( Human Holistic Development )