ทักษะการ CFR ( Conversation Feedback Recognition ) สำหรับหัวหน้างาน