บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร กับ ตำแหน่ง “คณะกรรมการสัมภาษณ์”