พัฒนาบุคลากรทั้งในด้านของความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude)