พื้นฐานที่สำคัญของกรรมการสัมภาษณ์งาน เริ่มจากการเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์